Ktl-icon-tai-lieu

Giải thích câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách"

Được đăng lên bởi Nguyễn Cúc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải thích câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách".
Bài 1
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thồng đạo lý vô cùng tốt đẹp.Trong đó, lòng
nhân ái luôn được đặt lên hàng đầu. Ông cha ta đã đúc kết nên câu tục ngữ : "
Lá lành đùm lá rách" nhằm khuyên bảo con cháu về lòng thương người, lối sống
vị tha.
Thật vậy, câu tục ngữ là một chân lí lớn laovề truyền thoòng đoàn kết của đồng
bào ta. Để có thể kế tục truyền thống của ông cha, việc đầu tiên ta phải hiểu
được ý nghĩa của câu tục ngữ. Vậy, thế nào là " lá lành", "lá rách"? " Lá lành" là
những chiếc lá còn nguyên vẹn, lành lặn. Ý ở đấy muốn nói đến những người có
cuộc sống đầy đủ, ấm no. " Lá rách" là những chiếc lá không còn nguyên vẹn,
lành lặn, đã bị sâu nát. Ý chỉ những người có hoàn canh khó khăn, vất vả. "Lá
lành đùm lá rách" có nghĩa là chúng ta phải biết yêu thương, chia sẻ, đùm bọc
những người có hoàn cảnh éo le , cuộc sống đau khổ, bệnh hoạn,... Vậy thì tại
sao câu tục ngữ lại khuyên chúng ta phải "lá lành đùm lá rách"? Vì để có thể
ssống một cuộc sống đầy đủ, ý nghĩa, mỗi cá nhân phải hoà nhập với cộng đồng,
cùng chia sẻ với mọi người . "Sông có khúc, người có lúc", trong cuộc sống, khó
ai có thể thuận lợi, vuông tròn về mọi mặt. Vì vậy, để muốn mọi người đối xử tốt
với mình thì mình phải đối xử tốt với mọi người trước đã. Ca dao Việt Nam có
câu:
" Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Câu ca dao nói về bầu và bí nhưng xét về ý nghĩa thì chẳng khác gì "lá lành
đùm lá rách". Trong xã hội, mỗi người có một hoàn cảnh, điều kiện sống riêng.
Tuy vậy, những mối quan hệ giữa người với người đã tạo ra sự ràng buộc, gắn bó,
là cơ sở của sự gần gũi, cảm thông. Bạn bè đồng tuổi cùng chung trường, chung
lớp. Hàng xóm láng giềng cùng chung đường đi, lối lại. Dân tộc Kinh, Tày,
Mường, Nùng....cùng sinh ra từ bọc trứng cảu mẹ Âu Cơ...Vì vậy không ai có thể
sống riêng lẻ, tách biệt với mọi người. Tình thương yêu, sự chai sẻ ngọt bùi sẽ
làm cho con người gẵn bó với nhau hơn, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Ngày này có
rất nhiều hoạt động thể hiện tinh thần tương thần tương thân, tương ái. Trong
năm nay, chi đội em đã thực hiện rất tích cực phong trào góp quần áo, sách vở
ủg hộ nhân dân bị thiên tai: mua tăm ủng hộ người mù. Và gần đây nhất là
phong trào " Góp bút cùng bạn đến trường" do công ty Thiên Long phát động.
Ở khắp các trường tiểu học, THCS, THPT, đại học, các trường cao đẳng... những
quy học bổng đã được mở nhằm khích lệ học sinh nghèo vượt khó. Trên khắp đất
nước, đâu đâu cũng có những quỹ từ...
Giải thích câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách".
Bài 1
Dân tc Vit Nam vn có truyn thng đo lý vô cùng tt đp.Trong đó, lòng
nhân ái luôn được đt lên hàng đu. Ông cha ta đã đúc kết nên câu tc ng : "
Lá lành đùm lá rách" nhm khuyên bo con cháu v lòng thương người, li sng
v tha.
Tht vy, câu tc ng là mt chân lí ln laov truyn thoòng đoàn kết ca đng
bào ta. Đ có th kế tc truyn thng ca ông cha, vic đu tiên ta phi hiu
được ý nghĩa ca câu tc ng. Vy, thế nào là " lá lành", "lá rách"? " Lá lành" là
nhng chiếc lá còn nguyên vn, lành ln. Ý đy mun nói đến nhng người có
cuc sng đy đ, m no. " Lá rách" là nhng chiếc lá không còn nguyên vn,
lành ln, đã bu nát. Ý ch nhng ngưi có hoàn canh khó khăn, vt v. "Lá
lành đùm lá rách" có nghĩa là chúng ta phi biết yêu thương, chia s, đùm bc
nhng người có hoàn cnh éo le , cuc sng đau kh, bnh hon,... Vy thì ti
sao câu tc ng li khuyên chúng ta phi "lá lành đùm lá rách"? Vì đ có th
ssng mt cuc sng đy đ, ý nghĩa, mi cá nhân phi hoà nhp vi cng đng,
cùng chia s vi mi người . "Sông có khúc, người có lúc", trong cuc sng, khó
ai có th thun li, vuông tròn v mi mt. Vì vy, đ mun mi người đi x tt
vi mình thì mình phi đi x tt vi mi người trước đã. Ca dao Vit Nam có
câu:
" Bu ơi thương ly bí cùng
Tuy rng khác ging nhưng chung mt giàn"
Câu ca dao nói v bu và bí nhưng xét v ý nghĩa thì chng khác gì "lá lành
đùm lá rách". Trong xã hi, mi người có mt hoàn cnh, điu kin sng riêng.
Tuy vy, nhng mi quan h gia người vi người đã to ra s ràng buc, gn bó,
là cơ s ca s gn gũi, cm thông. Bn bè đng tui cùng chung trường, chung
lp. Hàng xóm láng ging cùng chung đường đi, li li. Dân tc Kinh, Tày,
Mường, Nùng....cùng sinh ra t bc trng cu m Âu Cơ...Vì vy không ai có th
sng riêng l, tách bit vi mi người. Tình thương yêu, s chai s ngt bùi s
làm cho con người gn bó vi nhau hơn, cuc sng s tt đp hơn. Ngày này có
rt nhiu hot đng th hin tinh thn tương thn tương thân, tương ái. Trong
năm nay, chi đi em đã thc hin rt tích cc phong trào góp qun áo, sách v
g h nhân dân b thiên tai: mua tăm ng h người mù. Và gn đây nht là
phong trào " Góp bút cùng bn đến trường" do công ty Thiên Long phát đng.
khp các trường tiu hc, THCS, THPT, đi hc, các trường cao đng... nhng
quy hc bng đã đưc m nhm khích l hc sinh nghèo vượt khó. Trên khp đt
nước, đâu đâu cũng có nhng qu t thin giúp đ nhng gia đình có hoàn
cnh khó khăn. Đúng đn hơn c là chính sách ca nhà nước dành cho con
thương binh, lit sĩ, đng bào vùng núi, vùng sâu, vùng xa đ phát trin kinh tế,
xoá đói, gim nghèo. " Chúng ta là con mt cha, nhà mt nóc/ Tht vi xương,
Giải thích câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" - Trang 2
Giải thích câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" - Người đăng: Nguyễn Cúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giải thích câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" 9 10 699