Ktl-icon-tai-lieu

Giai thoại văn học Việt Nam 2

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÊM THÚ CÛÅ THÊÌN
Nguyïîn Thaái Thûúâng ngûúâi àúâi Maåc, luác coân laâ hoåc troâ,
ài cêìu möång úã nuái Yïn Tûã. Thêìn baáo möång rùçng àïën saáu
mûúi tuöíi múái àöî àaåt. Thûúâng thûác dêåy tûác quaá, liïìn ngêm
möåt baâi thú àïí cûå laåi lúâi thêìn:
Saách thuöåc, vùn hay sûå chùèng ngúâ,
Trong ba mûúi tuöíi àöî thò vûâa.
Thêìn nhên sao noái sai laâm vêåy?
Àïën saáu mûúi thò àaä thûúång thû!
Tuåc truyïìn, sau öng thûåc hiïån àûúåc àuáng nhû yá àõnh:
Ba mûúi tuöíi àöî tiïën sô, saáu mûúi tuöíi laâ Lïî böå thûúång
thû.
*
* *
Cuâng thúâi êëy, coá ngûúâi hoåc troâ coân treã lù’m, khi sù’p ài
thi, thêëy thêìn baáo möång baão àïën ba mûúi tuöíi thò àöî tiïën
sô. Khi tónh dêåy, anh ta bûåc mònh cuäng laâm möåt baâi thú
mù’ng laåi thêìn nhû sau:
Tiïën sô khoa naây quyïët lêëy tûúi!
Cúá chi coân àúåi àïën ba mûúi?
HOAÂNG NGOÅC PHAÁCH - KIÏÌU THU HOAÅCH 80
http://ebooks.vdcmedia.com
Giai thoại văn học Việt Nam 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giai thoại văn học Việt Nam 2 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Giai thoại văn học Việt Nam 2 9 10 638