Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án dạy theo chủ đề môn ngữ văn lớp 6

Được đăng lên bởi anbinhanbinh9
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 26
soạn:
Tiết 99
dạy:

Ngày
Ngày

Tiết 99

GIÁO ÁN DẠY THEO CHỦ ĐỀ
NGỮ VĂN LỚP 6
LƯỢM
(Tố Hữu)

I- MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT:
1. Möùc ñoä caàn ñaït:
- Hieåu vaø caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa nhaân vaät Löôïm.
- Naém ñöôïc nhöõng ngheä thuaät ñaëc saéc trong baøi thô.
- Caûm phuïc tröôùc söï hi sinh anh duõng cuûa Löôïm.
2. Kieán thöùc:
- Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp hoàn nhieân, vui töôi, trong saùng cuûa hình aûnh
Löôïm.
- Tình caûm yeâu meán, traân troïng cuûa taùc giaû daønh cho nhaân vaät Löôïm.
- YÙ nghóa cao caû trong söï hy sinh cuûa nhaân vaät; tích hôïp vôùi so saùnh, töø
laùy mieâu taû.
- Naém ñöôïc theå thô boán chöõ, ngheä thuaät taû vaø keå trong baøi thô coù yeáu toá
töï söï.
3. Kó naêng:
- Ñoïc dieãn caûm baøi thô.
- Ñoïc - hieåu baøi thô coù söï keát hôïp caù yeáu toá töï söï, mieâu taû vaø bieåu caûm.
- Phaùt hieän vaø phaân tích yù nghóa cuûa töø laùy, hình aûnh hoaùn duï vaø nhöõng
lôøi ñoái thoaïi trong baøi thô.
4. Thaùi ñoä:
- Caûm phuïc vaø coù yù thöùc reøn luyeän theo nhöõng ñöùc tính quyù baùu cuûa
Löôïm ngay töø khi coøn ngoài treân gheá nhaø tröôøng
II- CHUAÅN BÒ :
GV - Baûng phuï, phieáu hoïc taäp, sgk.
HS - Sgk, soaïn baøi, laøm baøi.
III- HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
1. Ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi
Câu 1: Trong bài thơ “Đêm nay Bác
không ngủ”. Hình ảnh thơ nào làm
em xúc động nhất?
Câu 2: ? Kể tóm tắt diễn biến câu
chuyện “Đêm nay Bác không ngủ”
bằng văn xuôi.

Đáp án, biểu điểm
- Hình ảnh xúc động có thể là những hành động của
Bác: đốt lửa, đi dém chăn, Bác nhón chân...(4đ)
Câu 2: Trong một túp lều tranh xơ xác tồi tàn, giữa
đêm khuya trong rừng, một anh bộ đội thức giấc chợt
nhìn thấy Bác Hồ vẫn ngồi yên bên bếp lửa. Bác cho
thêm củi vào bếp lửa rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi gài
chăn cho chiến sĩ. Anh bộ đội cảm thấy thương mến
bác vô cùng và thấy bóng Bác cao lồng lộng...(6đ)

3. Giới thiệu bài
Hồi đầu kháng chiến chống Pháp, nhà thơ Tố Hữu vừa ở Hà Nội trở về thành
phố Huế quê hương của ông. Tình cờ gặp cháu bé liên lạc (Lượm) vừa hồn
nhiên, nhí nhảnh, vui tươi. Ít lâu sau nhà thơ nghe tin Lượm đã hi sinh anh
dũng trên đường công tác, xúc động nghẹn ngào, nhớ thương, cảm phục, Tố
Hữu viết bài thơ tự sự ghi lại chuyện này. Bài thơ in năm 1949, sau đưa vào
tập thơ Việt Bắc(1946-1954). Để hiểu rõ nội dung bài học thì các em sẽ tìm
hiểu qua văn bản “ Lượm”.
4. Hoạt động dạy và học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
Hoạt động 1: Tìm hiểu tác giả tác phẩm
HS: đọc chú thích * SGK trang 75
? Em nêu vài nét về tác giả?
- Tố ...
Tuần 26 Ngày
soạn:
Tiết 99 Ngày
dạy:
GIÁO ÁN DẠY THEO CHỦ ĐỀ
NGỮ VĂN LỚP 6
Tiết 99 LƯỢM
(Tố Hữu)
I- MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT:
1. Möùc ñoä caàn ñaït:
- Hieåu vaø caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa nhaân vaät Löôïm.
- Naém ñöôïc nhöõng ngheä thuaät ñaëc saéc trong baøi thô.
- Caûm phuïc tröôùc söï hi sinh anh duõng cuûa Löôïm.
2. Kieán thöùc:
- Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp hoàn nhieân, vui töôi, trong saùng cuûa hình aûnh
Löôïm.
- Tình caûm yeâu meán, traân troïng cuûa taùc giaû daønh cho nhaân vaät Löôïm.
- YÙ nghóa cao caû trong söï hy sinh cuûa nhaân vaät; tích hôïp vôùi so saùnh, töø
laùy mieâu taû.
- Naém ñöôïc theå thô boán chöõ, ngheä thuaät taû vaø keå trong baøi thô coù yeáu toá
töï söï.
3. Kó naêng:
- Ñoïc dieãn caûm baøi thô.
- Ñoïc - hieåu baøi thô coù söï keát hôïp caù yeáu toá töï söï, mieâu taû vaø bieåu caûm.
- Phaùt hieän vaø phaân tích yù nghóa cuûa töø laùy, hình aûnh hoaùn duï vaø nhöõng
lôøi ñoái thoaïi trong baøi thô.
4. Thaùi ñoä:
- Caûm phuïc vaø coù yù thöùc reøn luyeän theo nhöõng ñöùc tính quyù baùu cuûa
Löôïm ngay töø khi coøn ngoài treân gheá nhaø tröôøng
II- CHUAÅN BÒ :
GV - Baûng phuï, phieáu hoïc taäp, sgk.
HS - Sgk, soaïn baøi, laøm baøi.
III- HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
1. Ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
Giáo án dạy theo chủ đề môn ngữ văn lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án dạy theo chủ đề môn ngữ văn lớp 6 - Người đăng: anbinhanbinh9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo án dạy theo chủ đề môn ngữ văn lớp 6 9 10 729