Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án ngữ văn 11

Được đăng lên bởi anhminhanh113
Số trang: 212 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngµy d¹y:
TiÕt: 1

Vµo phñ chóa TrÞnh

(Trích Thượng kinh kí sự) -Lª H÷u Tr¸cA-Môc tiªu cẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
HiÓu râ gi¸ trÞ hiÖn thùc s©u s¾c cña t¸c phÈm còng nh th¸i ®é tríc hiÖn thùc vµ
ngßi bót kÝ sù ch©n thùc ,s¾c s¶o cña Lª H÷u Tr¸c qua ®o¹n trÝch miªu t¶ cuéc sèng vµ
cung c¸ch sinh ho¹t n¬i phñ chóa TrÞnh.
2. Kĩ năng:
Biết cách cảm thụ và phân tích một tác phẩmm thuộc thể loại kí sự.
3. Thái độ:
Thái độ phê phán nghiêm túc lối sống xa hoa nơi phủ chúa
Trân trọng lương y, có tâm có đức.
B-ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn:
GV: SGK, SGV Ng÷ v¨n 11. Tµi liÖu tham kh¶o vÒ Lª H÷u Tr¸c, ThiÕt kÕ bµi gi¶ng
HS: SGK, tài liệu tham khảo
C- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
Gv kÕt hîp ph¬ng ph¸p ®äc s¸ng t¹o, ®èi tho¹i, trao ®æi, nªu vÊn ®Ò, thảo luận
D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: không
3. Bài mới:
Ho¹t ®éng cña Gv& HS
Yªu cÇu cÇn ®¹t
I) TiÓu dÉn
1) T¸c gi¶ Lª H÷u Tr¸c
-HiÖu H¶i Thîng L·n ¤ng , xuÊt th©n trong mét
(?) Nh÷ng hiÓu biÕt cña anh (chÞ) vÒ gia ®×nh cã truyÒn thèng häc hµnh,®ç ®¹t lµm
quan.
t¸c gi¶ Lª H÷u Tr¸c vµ t¸c phÈm
“Thîng kinh kÝ sù”?
-Ch÷a bÖnh giái ,so¹n s¸ch ,më trêng truyÒn b¸ y
-HS dùa vµo SGK tr×nh bµy ý chÝnh. häc
-GV tæng hîp:
-T¸c phÈm næi tiÕng “H¶i Thîng y t«ng t©m lÜnh”
2) T¸c phÈm“Thîng kinh kÝ sù
-QuyÓn cuèi cïng trong bé “ H¶i Thîng y t«ng
t©m lÜnh”
-TËp kÝ sù b»ng ch÷ H¸n ,hoµn thµnh n¨m
1783 ,ghi chÐp nh÷nh ®iÒu m¾t thÊy tai nghe
II) §äc - hiÓu v¨n b¶n
Hoạt động 2:
1. Đọc, tóm tắt văn bản
* Tãm t¾t theo s¬ ®å:
Hướng dẫn HS đọc
Th¸nh chØ-> Vµo cung -> NhiÒu lÇn cöa -> Vên
Yªu cÇu HS tãm t¾t ®o¹n trÝch
c©y ,hµnh lang -> HËu m· qu©n tóc trùc-> Cöa
theo s¬ ®å.
lín ,®¹i ®êng ,quyÒn bæng ->g¸c tÝa ,phßng trµ
->HËu m· qu©n tóc trùc -> Qua mÊy lÇn tríng
gÊm -> HËu cung ->B¾t m¹ch kª d¬n -> VÒ n¬i
trä.
2. Hiểu văn bản:
1) Quang c¶nh –cung c¸ch sinh ho¹t cu¶ phñ
Ho¹t ®éng 3
chóa
( Híng dÉn hs t×m hiÓu v¨n b¶n )
-GV yªu cÇu HS ®äc ®o¹n trÝch theo * Chi tiÕt quang c¶nh:
+ RÊt nhiÒu lÇn cöa , n¨m s¸u lÇn tríng gÊm.
lùa chän cña GV
+ Lèi ®i quanh co, qua nhiÒu d·y hµnh lang
(?) Theo ch©n t¸c gi¶ vµo phñ, h·y
+ Canh gi÷ nghiªm nhÆt (lÝnh g¸c , thÎ tr×nh )
t¸i hiÖn l¹i quang c¶nh cña phñ
Ho¹t ®éng 1
( Híng dÉn hs t×m hiÓu tiÓu dÉn )

1

chóa?
-Hs t×m nh÷ng chi tiÕt vÒ quang
c¶nh phñ chóa.
-Gv nhËn xÐt ,tæng hîp.

+ C¶nh trÝ kh¸c l¹ (c©y cèi um tïm, chim kªu rÝu
rÝt, danh hoa ®ua th¾m …)
+ Trong phñ lµ nh÷ng ®¹i ®ång ,quyÒn bæng g¸c
tÝa ,kiÖu son ,m©m vµng chÐn b¹c)
+ Néi cung thÕ tö cã sËp vµng ,ghÕ rång ,nÖm
gÊm ,mµn lµ…

- NhË...
Ngµy d¹y:
TiÕt: 1
Vµo phñ chóa TrÞnh
(Trích Thượng kinh kí sự) -Lª H÷u Tr¸c-
A-Môc tiªu cẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
HiÓu râ gi¸ trÞ hiÖn thùc s©u s¾c cña t¸c phÈm còng nh th¸i ®é tríc hiÖn thùc
ngßi bót kÝ sù ch©n thùc ,s¾c s¶o cña Lª H÷u Tr¸c qua ®o¹n trÝch miªu t¶ cuéc sèng vµ
cung c¸ch sinh ho¹t n¬i phñ chóa TrÞnh.
2. Kĩ năng:
Biết cách cảm thụ và phân tích một tác phẩmm thuộc thể loại kí sự.
3. Thái độ:
Thái độ phê phán nghiêm túc lối sống xa hoa nơi phủ chúa
Trân trọng lương y, có tâm có đức.
B-ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn:
GV: SGK, SGV Ng÷ v¨n 11. Tµi liÖu tham kh¶o vÒ Lª H÷u Tr¸c, ThiÕt kÕ bµi gi¶ng
HS: SGK, tài liệu tham khảo
C- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
Gv kÕt hîp ph¬ng ph¸p ®äc s¸ng t¹o, ®èi tho¹i, trao ®æi, nªu vÊn ®Ò, thảo luận
D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: không
3. Bài mới:
Ho¹t ®éng cña Gv& HS Yªu cÇu cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1
( Híng dÉn hs t×m hiÓu tiÓu dÉn )
(?) Nh÷ng hiÓu biÕt cña anh (chÞ) vÒ
t¸c gi¶ Lª H÷u Tr¸c vµ t¸c phÈm
“Thîng kinh kÝ sù”?
-HS dùa vµo SGK tr×nh bµy ý chÝnh.
-GV tæng hîp:
Hoạt động 2:
Hướng dẫn HS đọc
Yªu cÇu HS tãm t¾t ®o¹n trÝch
theo s¬ ®å.
Ho¹t ®éng 3
( Híng dÉn hs t×m hiÓu v¨n b¶n )
-GV yªu cÇu HS ®äc ®o¹n trÝch theo
lùa chän cña GV
(?) Theo ch©n t¸c gi¶ vµo phñ, h·y
t¸i hiÖn l¹i quang c¶nh cña phñ
I) TiÓu dÉn
1) T¸c gi¶ Lª H÷u Tr¸c
-HiÖu H¶i Thîng L·n ¤ng , xuÊt th©n trong mét
gia ®×nh cã truyÒn thèng häc hµnh,®ç ®¹t lµm
quan.
-Ch÷a bÖnh giái ,so¹n s¸ch ,më trêng truyÒn b¸ y
häc
-T¸c phÈm næi tiÕng “H¶i Thîng y t«ng t©m lÜnh”
2) T¸c phÈm“Th îng kinh kÝ sù
-QuyÓn cuèi cïng trong bé “ H¶i Thîng y t«ng
t©m lÜnh”
-TËp kÝ sù b»ng ch÷ H¸n ,hoµn thµnh n¨m
1783 ,ghi chÐp nh÷nh ®iÒu m¾t thÊy tai nghe
II) §äc - hiÓu v¨n b¶n
1. Đọc, tóm tắt văn bản
* Tãm t¾t theo s¬ ®å:
Th¸nh chØ-> Vµo cung -> NhiÒu lÇn cöa -> Vên
c©y ,hµnh lang -> HËu m· qu©n tóc trùc-> Cöa
lín ,®¹i ®êng ,quyÒn bæng ->g¸c tÝa ,phßng trµ
->HËu m· qu©n tóc trùc -> Qua mÊy lÇn tríng
gÊm -> HËu cung ->B¾t m¹ch kª d¬n -> VÒ n¬i
trä.
2. Hiểu văn bản:
1 ) Quang c¶nh –cung c¸ch sinh ho¹t cu¶ phñ
chóa
* Chi tiÕt quang c¶nh:
+ RÊt nhiÒu lÇn cöa , n¨m s¸u lÇn tríng gÊm.
+ Lèi ®i quanh co, qua nhiÒu d·y hµnh lang
+ Canh gi÷ nghiªm nhÆt (lÝnh g¸c , thÎ tr×nh )
1
Giáo án ngữ văn 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án ngữ văn 11 - Người đăng: anhminhanh113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
212 Vietnamese
Giáo án ngữ văn 11 9 10 558