Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6

Được đăng lên bởi Huỳnh Lucy
Số trang: 210 trang   |   Lượt xem: 1943 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1
TuÇn 1: Bµi 1
TiÕt 1:
V¨n b¶n:
Con Rång ch¸u Tiªn
(TruyÒn thuyÕt)
A. Môc tiªu bµi häc: Gióp häc sinh:
- HiÓu ®îc ®Þnh nghÜa s¬ lîc vÒ truyÒn thuyÕt Con Rång, ch¸u Tiªn.
- ChØ ra vµ hiÓu ®îc ý nghÜa cña nh÷ng chi tiÕt tëng tîng k× ¶o.
- KÓ ®îc truyÖn.
B. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: + So¹n bµi
+ §äc s¸ch gi¸o viªn vµ s¸ch bµi so¹n.
+ Su tÇm tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc.
- Häc sinh: + So¹n bµi
+ Su tÇm nh÷ng bøc tranh ®Ñp, ¶o l¹c Long Qu©n ¢u c¬
cïng 100 ngêi con chia tay lªn rõng xuèng biÓn.
+ Su tÇm tranh ¶nh vÒ §Òn Hïng hoÆc vïng ®Êt Phong Ch©u.
C. C¸c b íc lªn líp :
1. æn ®Þnh tæ chøc.
2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ s¸ch vë vµ dông cô häc tËp bé m«n.
3. Bµi míi Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu tiªn c¾p s¸ch ®Õn trêng chóng ta ®Òu ®-
îc häc vµ ghi nhí c©u ca dao:
BÇu ¬i th¬ng lÊy bÝ cïng
Tuy r»ng kh¸c gièng nhng chung mét giµn
Nh¾c ®Õn gièng nßi mçi ngêi ViÖt Nam cña m×nh ®Òu rÊt hµo
vÒ nguån gèc cao quÝ cña m×nh - nguån gèc Tiªn, Rång, con L¹c
ch¸u Hång. VËy t¹i sao mu«n triÖu ngêi ViÖt Nam miÒn ngîc
®Õn miÒn xu«i,miÒn biÓn ®Õn rõng nói l¹i cïng cã chung mét
nguån gèc nh vËy. TruyÒn thuyÕt Con Rång, ch¸u Tiªn
chóng ta t×m hiÓu h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu râ vÒ ®iÒu ®ã.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1:
Híng dÉn HS ®äc vµ
t×m hiÓu chung
I. §äc vµ t×m hiÓu chung:
- GV híng dÉn c¸ch ®äc
- GV ®äc mÉu t ®o¹n sau ®ã gäi HS
®äc.
- NhËn xÐt c¸ch ®äc cña HS
- H·y kÓ tãm t¾t truyÖn tõ 5-7 c©u?
- Theo em trruyÖn cã thÓ chia lµm mÊy
phÇn? Néi dung cña tõng phÇn?
- §äc phÇn chó thÝch * nªu hiÓu biÕt
cña em vÒ truyÒn thuyÕt?
- Em h·y gi¶i nghÜa c¸c tõ: ng tinh, méc
tinh, hå tinh vµ tËp qu¸n?
1. §äc vµ kÓ:
- §äc rµng, rµnh m¹ch, nh¸n giäng ë nh÷ng
chi tiÕt k× l¹ phi thêng
2. Bè côc: 3 phÇn
a. ®Çu ®Õn...long trang Giíi thiÖu L¹c
Long Qu©n vµ ¢u C¬
b. TiÕp...lªn ®êng ChuyÖn ¢u sinh
l¹ vµ LLQ vµ ¢u C¬ chia con
c. Cßn l¹i Gi¶i thÝch nguån gèc con Rång,
ch¸u Tiªn.
3. Kh¸i niÖm truyÒn thuyÕt:
- TruyÖn d©n gian truyÒn miÖng c¸c nh©n
vËt, sù kn cÝ liªn quan ®Õn lÞch sö thêi quÝa
khø.
- Thêng cã yÕu tè tëng tîng k× ¶o.
- ThÓ hiÖn th¸i ®é, c¸ch ®¸nh gi¸ cña nh©n d©n
®èi víi c¸c sù kiÖn vµ nh©n vËt LS.
1
GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 - Người đăng: Huỳnh Lucy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
210 Vietnamese
GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 9 10 348