Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Thắng biển

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TËp ®äc
Th¾ng biÓn
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
HiÓu ND: Ca ngîi lßng ng c¶m, ý chÝ quyÕt th¾ng cña con ngêi trong cuéc ®Êu tranh chèng thiªn tai, b¶o con ®ª,
gi÷ g×n cuéc sèng b×nh yªn. (tr¶ lêi ®îc c c©u hái 2, 3, 4 trong SGK).
2. n¨ng:
BiÕt ®äc diÔn c¶m t ®o¹n trong bµi víi giäng s«i næi, bíc ®Çu biÕt nhÊn giäng c¸c ng÷ gîi t¶.
3. Th¸i ®é:
Gi¸o dôc HS lßng dòng c¶m, tÝnh kiªn tr×.
II. §å dïng:
Tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng y häc:
Tg Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
5
32
3232
A. KiÓm tra bµi
cò.
- §äc thuéc lßng
nªu néi dung
bµi.
B. Bµi míi:
1,Giíi thiÖu bµi:
2,HíngdÉn
luyÖn ®äc.
-
-
- §ä
§ä
§äc
c
c b
b
bµ
µ
µi
i
i ®ó
®ó
®óng,
ng,
ng,
to
to
to
r
r
r
â
â
â
r
r
r
µ
µ
µ
ng.
ng.
ng.
- §äc thuéc lßng Bµi th¬
tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh.
- Nªu néi dung bµi.
- GV nhËn xÐt.
- GV giíi thiÖu bµi.
- Gäi 1 HS ®äc bµi.
- GV híng dÉn chia ®o¹n: 3
®o¹n.
- HS ®äc bµi.
- 1 HS nªu ND bµi.
- NhËn xÐt.
- HS nghe.
- 1 HS ®äc toµn bµi.
- HS chia ®o¹n.
Giáo án Thắng biển - Trang 2
Giáo án Thắng biển - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án Thắng biển 9 10 695