Ktl-icon-tai-lieu

Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÀOÅC LAÅI TRUYÏÅN GIÖNG TÖË
NGUYÏÎN TUÊN
Tiïíu thuyïët Giöng töë daâi 30 chûúng vaâ thïm möåt àoaån
kïët: nhûng sûå viïåc xaãy ra trong möåt thúâi gian cuäng ngùæn
vêåy. Nhû lúâi Vuä Troång Phuång ghi vaâo loâng truyïån, sûå viïåc
múã ra vaâo thaáng 10-1932 vaâ kïët thuác vaâo muâa heâ 1933.
Nhûäng niïn hiïåu naây noái laåi rêët nhiïìu vïì hoaân caãnh chñnh
trõ vaâ xaä höåi nûúác ta luác bêëy giúâ.
(...) Tiïíu thuyïët Giöng töë göìm nhiïìu thûá ngûúâi: thön
quï, thaânh thõ vaâ caã nhûäng nhên vêåt tûâ quï ra tónh. Coá
ngûúâi laâ thön nûä bõ baán laâm leä thûá mûúâi hai cho nhaâ giaâu,
coá ngûúâi laâ thû kyá, coá ngûúâi laâ du thuã du thûåc, coá ngûúâi
laâ gaái tên thúâi, coá ngûúâi laâ àöëc hoåc, coá ngûúâi laâm caách
maång. Nhûng tröåi lïn hïët àïí ngûúâi àoåc suy nghô, àïí ngûúâi
àoåc nhúá laåi maâ àùåt thaânh vêën àïì thò coá hai nhên vêåt Thõ
Mõch vaâ Nghõ Haách.
Giöng töë - Taác phêím vaâ dû luêån 398
http://ebooks.vdcmedia.com
Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng 9 10 49