Ktl-icon-tai-lieu

Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XXV
Àûáa àêìy túá nhoã àêìu coân àïí choãm vûâa múái lïî mïî khiïng
mêm cúm ra àïën gaác sên, Vaån toác mai àaä quaát.
- Haäy àïí mêm cúm maâ vaâo àêy queát caái giûúâng ài àaä!
Chên tay run lêíy bêíy, mùåt taái meát laåi, àûáa àêìy túá àïí
mêm cúm xuöëng, quay vaâo cêìm lêëy caái chöíi löng, vûâa loáng
ca loáng coáng, àûa ài àûa laåi, thò chuã noá laåi vöåi vaâng cöëp
vaâo àêìu noá ba caái maâ rùçng:
- Thöi àûa àêy cho böë! Roát mêëy cheán rûúåu mau lïn!
Röìi Vaån toác mai quay laåi öng cuå giaâ, phên vua:
- ÊËy caái cung nö böåc cuãa con thïë àêëy, böë aå. Chó toaân
nhûäng àöì ùn cùæp, nhûäng àöì ùn haåi thöi! Chùèng may nhaâ
con noá laåi ài Haãi Phoâng, tiïëp àaäi böë thïë naây, con thêåt lêëy
laâm sú xuêët lùæm, böë àaåi xaá nheá! Khöí quaá, coá mêëy moán ùn
thò mua trïn hiïåu, ùn xong, àöì nûúác nöi chaã coá, roä bûåc
thêåt... Vùæng ngûúâi àaân baâ thïë maâ...
Öng giaâ àûa àêíy:
Giöng töë - Taác phêím vaâ dû luêån 297
http://ebooks.vdcmedia.com
Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng 9 10 960