Ktl-icon-tai-lieu

Gương mặt thế giới hiện đại P4

Được đăng lên bởi maihuunhuancfc-gmail-com
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
G−¬ng mÆt thÕ giíi hiÖn ®¹i

3

PHÊÌN IV
XAÄ HÖÅIG−¬ng mÆt thÕ giíi hiÖn ®¹i

4

ƒ Caác têìng lúáp xaä höåi nghïì nghiïåp
Khi phên tñch vïì hoaåt àöång chuyïn mön, ngûúâi ta tiïën haânh
dûåa theo caác nghïì, sau àoá ngûúâi ta so saánh sûå khaác biïåt giûäa
öng chuã vaâ ngûúâi laâm cöng ùn lûúng vaâ cuöëi cuâng laâ dûåa trïn
hïå thöëng caác cöng viïåc cêìn trònh àöå tay nghïì.
úã Phaáp vaâo nùm 1954, Viïån thöëng kï nghiïn cûáu kinh tïë
quöëc gia (INSEE) àaä soaån ra danh saách caác têìng lúáp xaä höåi
nghïì nghiïåp sau àoá sûãa àöíi nùm 1980 cho phuâ húåp vúái xu
hûúáng thay àöíi cuãa hoaåt àöång chuyïn mön. Nhûng viïåc phên
biïåt caác têìng lúáp xaä höåi theo phûúng thûác múái vêîn tûúng àöëi
giöëng vúái trûúác àêy.
Tuy nhiïn, sûå khaác biïåt maâ ngûúâi ta nhêån thêëy úã àêy laâ
caách phên têìng gêìn vúái hoaåt àöång chuyïn mön hún. Trûúác hïët,
caách phên biïåt têìng lúáp xaä höåi theo kiïíu múái dûåa theo caác
nghïì sau àoá so saánh àöëi lêåp giûäa chïë àöå laâm cöng vaâ caác hònh
thûác ngoaâi chïë àöå laâm cöng, cuöëi cuâng laâ dûåa theo tön ti cêëp
bêåc àaä àûúåc thiïët lêåp trong giúái laâm cöng vaâ theo haâng loaåt
nhûäng cöng viïåc àoâi hoãi trònh àöå tay nghïì khaác nhau.
Ngaây xûa vêën àïì töí chûác ngaânh nghïì laâ möåt vêën àïì rêët quan
troång: chuã yïëu dûåa vaâo tri thûác vaâ di saãn cuãa gia àònh àïí laåi.
Vêåy maâ àïën thïë kyã XIX, viïåc liïåt kï caác nghïì àaä hún hùèn vaâ cho
pheáp thöëng kï àûúåc söë ngûúâi laâm möîi nghïì cuå thïí. Vïì lêu daâi
maâ noái, nghïì nghiïåp seä xuêët hiïån trong phaåm vi gia àònh vaâ
viïåc phên biïåt nghïì riïng vúái nghïì chung seä coân xa laå vúái logic
naây.
Àïën cuöëi thïë kyã XIX vaâ trong suöët thïë kyã XX nhúâ coá luêåt lao
àöång maâ sûå àöëi lêåp giûäa öng chuã vaâ ngûúâi laâm cöng coân roä hún
laâ mö hònh cha - con. Khi chñnh saách cöng nghiïåp hoaá phaát
triïín thò caác doanh nghiïåp tû baãn lúán seä dêìn dêìn thay thïë cho
nïìn saãn xuêët nhoã vaâ caác nghïì trûúác àêy. Sûå khaác biïåt giûäa öng
chuã vaâ ngûúâi laâm thuï seä àûúåc quy chïë cuãa luêåt lao àöång laâm roä
raâng hún. Vúái sûå ra àúâi cuãa böå luêåt lao àöång maâ haâng loaåt
nhûäng cöng viïåc àûúåc cêëp bêåc hoaá theo trònh àöå tay nghïì hay
theo trònh àöå àaâo taåo vaâ lûåa choån chïë àöå laâm cöng ùn lûúng.


G−¬ng mÆt thÕ giíi hiÖn ®¹i

5

Caách phên chia noái trïn cuäng nhû khaái niïåm “caán böå” xuêët
hiïån àïìu xuêët phaát tûâ caác phong traâo xaä höåi phaát triïín trong
...
G¬ng mÆt thÕ giíi hiÖn ®¹i 3
http://ebooks.vdcmedia.com
PHÊÌN IV
XAÄÅI
Gương mặt thế giới hiện đại P4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gương mặt thế giới hiện đại P4 - Người đăng: maihuunhuancfc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Gương mặt thế giới hiện đại P4 9 10 814