Ktl-icon-tai-lieu

Gương mặt thế giới hiện đại phần 1

Được đăng lên bởi maihuunhuancfc-gmail-com
Số trang: 360 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
G¬ng mÆt thÕ giíi hiÖn ®¹i 3
http://ebooks.vdcmedia.com
Phêìn I
ÀÕA LYÁ KHU VÛÅC
Caác quöëc gia trïn thïë giúái
Nhaâ nûúác laâ hònh thaái töí chûác kinh tïë chñnh trõ quen thuöåc trïn
åt laänh thöí. Tûâ nhiïìu thêåp kyã nay, thïë giúái àaä àûúåc khaão saát tó mó;
trïn thïë giúái khöng coân núi naâo chûa àûúåc khaám phaá. “Kyã nguyïn cuãa
åt thïë giúái hoaân chónh àaäæt àêìu” (Paul Valeáry). Trûâ chêu Nam
åc, nhûäng vuâng àêët nöíi àïìu àûúåc chia thaânh nhiïìu quöëc gia lúán hay
nhoã, àûúåc giúái haån búãi caác àûúâng biïn giúái do con ngûúâi hoùåc tûå nhiïn
taåo ra (chùèng haån nhûäng vuâng duyïn haãi).
ái sûå biïën mêët cuãa caác àïë chïëán chêu Êu sau chiïën tranh thïë
giúái thûá nhêët, vúái viïåc giaãi phoáng khoãi chïë àö
å thûåc dên vaâo nhûäng
nùm 60, vúái viïåc giaânh laåi àöåc lêåp cuãa caác tiïíu quöëc vuâng àaão vaâái
nhûäng àaão löån liïn tiïëp khi Liïn Xö tan raä, sûå chia nhoã chñnh trõ trïn
thïë giúái àaä tùng lïn. Nùm 1945, coá 55 nûúác àöåc lêåp vaâ coá chuã quyïìn.
Ngaây nay con söë naây àaän àïën 191 quöëc gia. Giûäa nhûäng quöëc gia
naây coáå kha
ác biïåt lúán: laâm sao so saánh àûúåc nûúác Nga röång lúán, bao
truâm 13% laänh thöííi trïn thïë giúái, vúái nûúác Nauru nhoã beá? 71.000
dên Seychelle coá àaáng gò so vúái 1,2 tyã dên Trung Hoa? Nûúác
Mauritani, Bölivia coáåt àöå dên söë dûúái 10 ngûúâi/km2 trong khi àoá
Bangladest coá 800 ngûúâi /km2. Hún 40 quöëc gia (bao göìm caã
Vaticùng, Saint- Marin vaâ Andore) bõ loåt giûäa caác nûúác coá chung biïn
giúái vaâ bõ lïå thuöåc vaâo caá
c nûúác naây vò quan hïå buön baán.
Nhiïìu nûúác múái noái chung àaä baão toaân àûúåc sûå baânh trûúáng maâ hoå
àaäâng coáçng viïåc phên chia haânh chñnh (theo chïë àöåång hoaâ liïn
bang hoùåc thåc àõa). Vêën àïì dên töåc trong loâng caác khu vûåc bõ phên
chia vêîn töìn taåi. Sûå phên chia àöi khi àûúåc tiïën haânh möåt caách voä
àoaán. Nhûäng vêë
n àïì naây vêîn nöíi cöåm, àöi khi vúái baåo lûåc, khi giûäa
quöëc gia vaâ dên töåc coáåët cên àöëi lúán.
Gương mặt thế giới hiện đại phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gương mặt thế giới hiện đại phần 1 - Người đăng: maihuunhuancfc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
360 Vietnamese
Gương mặt thế giới hiện đại phần 1 9 10 968