Ktl-icon-tai-lieu

Gương mặt thế giới hiện đại phần II

Được đăng lên bởi maihuunhuancfc-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
G−¬ng mÆt thÕ giíi hiÖn ®¹i

Phêìn II
Dên söë

G−¬ng mÆt thÕ giíi hiÖn ®¹i

3

ƒ Hiïån traång dên söë thïë giúái
Coá khoaãng 5 - 6 tyã ngûúâi àang söëng trïn traái àêët nhûng con söë naây
phên böë khöng àïìu trïn khùæp haânh tinh. Mêåt àöå trung bònh laâ 30
ngûúâi/ km2. Trïn phaåm vi chêu luåc, sûå khaác biïåt àaä xuêët hiïån: chêu
aá laâ chêu luåc coá mêåt àöå àöng nhêët: 110 ngûúâi/km2, tiïëp àïën laâ chêu
Êu 100 ngûúâi/ km2 (trûâ nûúác Nga nùçm trïn 2 chêu luåc), caác chêu luåc
khaác tyã lïå coá giaãm hún: chêu Phi 25 ngûúâi/km2, chêu Myä 20
ngûúâi/km2, vaâ chêu Àaåi Dûúng 5 ngûúâi/ km2.
úã cêë p àöå quöë c gia vaâ caá c thaâ n h phöë trïn traá i àêë t , sûå khaá c biïå t
rêë t roä neá t : mêå t àöå laâ 2 ngûúâ i /100 km2 úã Groenland, 2 ngûúâ i /km2 úã
Austrêylia, Ailen, Mauritanie, Libi vaâ Surinam, ngûúå c laå i mêå t àöå
trung bònh laâ 500 ngûúâ i /km2 úã Bangladesh, Àaâ i Loan vaâ úã möå t vaâ i
tónh cuã a Trung Quöë c , êë n Àöå . Àöë i vúá i caá c quöë c gia thaâ n h phöë nhû
Höì n g Köng, Singapo mêå t àöå dên laâ 100 ngûúâ i / hecta. Nhûä n g vuâ n g
thûa dên laå i kïì giaá p vúá i nhûä n g vuâ n g têå p trung àöng dên cû vaâ
dûúâ n g nhû khöng thïí taá c h rúâ i nhau.
ƒ Nhûäng vuâng thûa dên
Trïn diïån tñch 30 triïåu km2, röång gêìn gêëp 60 lêìn nûúác Phaáp,
nhûng chó coá 25 triïåu dên sinh söëng, ñt hún möåt nûãa dên söë nûúác
Phaáp.
Trong caác vuâng phuã bùng tuyïët (traãi röång 14 triïåu km2 úã söng
bùng Nam cûåc) hêìu nhû khöng coá ngûúâi simh söëng. 400.000 dên
Groenland söëng têåp trung trïn diïån tñch 100.000 km2, àïí tröëng 2
triïåu km2 àêët bõ phuã bùng. Nhû vêåy ngûúâi ta ûúác tñnh khoaãng 11%
diïån tñch coá bùng trïn thïë giúái khöng coá ngûúâi úã thûúâng xuyïn.
úã cûåc Bùæc, dên söë caâng giaãm, hún nûäa dên núi naây àang coá xu
hûúáng sinh söëng úã Nam Cûåc. Trong khöng gian bao la röång lúán cuãa
chêu Myä hay chêu aá, tònh hònh dên cû rêët öín àõnh úã nhûäng cùn cûá
chiïën lûúåc quên sûå vaâ caác vuâng coá nhiïìu moã nguyïn liïåu. Caác sa maåc
noáng boãng cuãa haânh tinh chiïëm möåt lûúång nhoã dên cû. Sa maåc
Sahara vaâ caác sa maåc úã chêu aá cuäng coá caác àoaân ngûúâi du muåc àïën
sinh söëng, nhûng chuã yïëu têåp trung úã nhûäng núi coá nûúác (caác öëc àaão).
Möåt söë vuâng nhiïåt àúái êím ûúát khaác cuäng coá ñt dên cû: gêìn 5 triïåu


G−¬ng mÆt thÕ giíi hiÖn ®¹i

4

dên söëng trïn diïån tñch 6 triïåu km2 úã lûu vûåc söng Amazon. Caác quöëc
gia hay caác tónh gêìn kïì Bölivia vaâ Amazön úã Vïnïzuïl...
G¬ng mÆt thÕ giíi hiÖn ®¹i
Phêìn II
Dên söë
Gương mặt thế giới hiện đại phần II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gương mặt thế giới hiện đại phần II - Người đăng: maihuunhuancfc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Gương mặt thế giới hiện đại phần II 9 10 369