Ktl-icon-tai-lieu

Hà Nội Băm sáu phố phường

Được đăng lên bởi cuong-nt
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3681 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HÀ N I
BĂM SÁU PH

PHƯ NG

Th ch Lam

Hà N i băm sáu ph phư ng
Ngư i Pháp có Paris, ngư i anh có London, ngư i Tàu có Thư ng H i… Trong các sách
v , báo chí, h nói
ngư i Pháp nói

n thành ph c a h m t cách tha thi t, m n yêu… Ta ph i nghe

n Paris, ngư i

Paris m i hi u ư c s yêu quý y

Chúng ta cũng có Hà N i, m t thành ph r t nhi u v
ch còn tìm nh ng v

p, vì Hà N i

n b c nào.
p th t (chúng ta

p y ra), và cũng vì chúng ta yêu m n. Yêu m n Hà N i v i tâm

h n ngư i Hà N i , cũng như ngư i Parisien chính hi u yêu m n Paris… Trong nh ng
cu c phiêu du - phi m du ngoài các ph Hà N i là m t cái thú vô song ch ngư i Hà
N i có – ta nên chú ý

n nh ng nét thay

i c a thành ph , nên nh n xét nh ng v

p

cũng như v x u c a ph phư ng, thân m t v i nh ng thú vui chơi, hay nh ng c nh l m
than, v i nh ng ngư i Hà N i cũng như ta. Hà N i có m t s c quy n rũ
ngư i

nơi khác…

i v i các

nh ng hang cùng ngõ h m c a làng xa, hay nh ng nương m t

th m trong r ng núi, ban chi u v n có nhi u ngư i ngóng v m t phương tr i

c trôgn

cái ánh sáng m c a Hà N i chi u lên n n mây. Ð cho nh ng ngư i mong ư c kinh kỳ
y, và

cho nh ng ngư i

khi n m i s

Hà N i, chúng ta nói

i thay trong ba mươi sáu ph phư ng

n t t c nh ng v riêng c a Hà N i,
u có ti ng vang ra kh p m i nơi.

Th ch Lam

Nh ng Bi n Hàng

Ðã có nhi u ngư i nh n ra r ng ph Hàng Ðào là c a… loài v t.
gánh xi c. Trư c h t có hi u trâu vàng, h n th .

y, có

làm m t

y là câu chuy n huy n tho ic a ông

Kh ng Minh Không ã ư c hình tư ng ra b ng hai cái bi n. R i

n hi u bò vàng, cá

chép vàng (cá chép hóa long thì úng hơn và con cá này ã trái t t ch y lên Hàng Ngang
r i), con l c à không bi t

n ây

làm gì?, con gà s ng kim kê h n thôi, con hươu

sao, con kỳ lân, con phư ng (lai hoàng), con rùa rùa (kim quy), con rùa rùa này v núi
r i, con v t che ô, con voi (con này cũng v r ng), và con tê giác. Các nhà hàng còn lâu
m i dùng h t ư c tên các loài v t. Và chúng ta nên nh n r ng trong các con v t ã dùng,
không có con nào d c . Con tê giác thì k là v t d , nhưng con tê giác

Hàng

ào thì

lành l m: nó không c n ai bao gi . Không có h vàng hay sư t vàng, ch ng h n. Vì
nh ng con v t trên kia là nh ng con v t th n linh chăng, hay là nh ng con v t ch lành có
th g i lòng tin c a khách mua? Con trâu, con hươu, con bò ... Nh ng con v t này có làm
h i ư c ai bao gi
ch c s

âu? Vào nhà con trâu, con hươu mua v i, l a, ch c không b h ,

ư c nhà hàng ti p ãi ni m n và t t (như các bà bán hàng Vi t Nam bi t ti p

khi khách ch m c c m...
HÀ NI
BĂM SÁU PH PHƯỜNG
Thch Lam
Hà Nội Băm sáu phố phường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hà Nội Băm sáu phố phường - Người đăng: cuong-nt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Hà Nội Băm sáu phố phường 9 10 27