Ktl-icon-tai-lieu

Hai chị em

Được đăng lên bởi minhdungcompany66
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò bµi: Ph©n tÝch t©m tr¹ng cña nh©n vËt Liªn.
Bµi lµm:
Nh÷ng trang v¨n Th¹ch Lam nh nh÷ng dßng suèi ngät lµnh nång nµn t×nh yªu th¬ng. S¸ng
t¸c cña Th¹ch Lam mang mµu s¾c hiÖn thùc song l¹i kh«ng ®Ó cho ngêi ®äc thÊy ®îc nh÷ng m¶nh
v¸ trªn vai ¸o cña nh÷ng con ngêi nghÌo khæ. “Hai ®øa trΔ, mét truyÖn ng¾n thÊm thÝa niÒm xãt
th¬ng, mét tr¸i tim giµu lßng tr¾c Èn cña Th¹ch Lam ®· gîi ra tÝnh nh©n v¨n cao c¶. C¶ truyÖn ng¾n
bao trïm lµ cuéc sèng quÈn quanh, c¬ cùc, tèi t¨m ë phè huyÖn nghÌo, nhng dõng nh ë ®ã ta vÉn
thÊy nh÷ng ®iÓm s¸ng ®ã lµ h×nh ¶nh hai chÞ em Liªn vµ An. Hai ®øa trÎ lµ hai nh©n vËt chÝnh cña
c©u chuyÖn, mäi biÕn chuyÓn tinh vi cña v¹n vËt ®Òu hiÖn lªn qua ¸nh nh×n nh¹y c¶m cña c« bÐ
Liªn. Kh«ng gian phè huyÖn ®îc xuÊt hiÖn qua t©m tr¹ng Liªn vµ ®Õn víi ngêi ®äc qua t©m tr¹ng
Liªn.
Th¹ch Lam xuÊt th©n tõ mét gia ®×nh c«ng chøc gèc quan l¹i. ¤ng lµ mét c©y bót ®¾c lùc cña
b¸o Phong hãa vµ Ngµy nay. ¤ng s¸ng t¸c kh«ng nhiÒu nhng ®ñ ®Ó t¹o nªn phong c¸ch riªng trong
s¸ng, gi¶n dÞ, ®Ëm chÊt tr÷ t×nh. Th¹ch Lam cã ®ãng gãp ®¸ng quý cho sù nghiÖp v¨n xu«i tríc
C¸ch m¹ng th¸ng T¸m, ®Æc biÖt trong thÓ lo¹i truyÖn ng¾n. “Hai ®øa trΔ mét “t¸c phÈm th¬ mang
y phôc v¨n xu«i” ®· ®Ó l¹i mét niÒm c¶m th¬ng s©u s¾c trong lßng ngêi ®äc vÒ hai ®øa trÎ: Liªn vµ
An.
Liªn vµ An lµ hai ®øa trÎ tõng sèng ë Hµ Néi, råi gia ®×nh sa c¬ thÊt thÕ nªn trë vÒ quª, mét
phè huyÖn nghÌo hÎo l¸nh. Hai chÞ em tr«ng coi mét cöa hµng t¹p hãa nhá xÝu. Mét gian hµng thuª
l¹i cña bµ l·o mãm, ng¨n ra b»ng phªn nøa d¸n giÊy nhËt tr×nh. Liªn chõng kho¶ng chÝn tuæi cßn
An kho¶ng b¶y, t¸m tuæi. Tuy cßn nhá nhng Liªn ®· cã nh÷ng toan tÝnh cho cuéc sèng. Cã lÏ v× thÕ
mµ trong s©u th¼m t©m hån c« bÐ nµy ®· cã nh÷ng xóc c¶m hÕt søc tinh vi vÒ mäi vËt, mäi viÖc ë
phè huyÖn nµy.
Bøc tranh thiªn nhiªn trong phè huyÖn khi ngµy tµn ®îc hiÖn lªn qua ®iÓm nh×n nh¹y c¶m,
tinh tÕ cña Liªn. §ã lµ “Mét buæi chiÒu ªm ¶ nh ru, v¨ng v¼ng tiÕng Õch nh¸i kªu ran ngoµi ®ång
ruéng theo gÝo nhÑ ®a vµo. Trong cöa hµng h¬i tèi, muçi ®· b¾t ®Çu vo ve.” Trong bøc tranh Êy cã
sù hßa trén gi÷a hai lo¹i h×nh ¶nh : h×nh ¶nh ªm ®Òm, l·ng m¹n vµ h×nh ¶nh gîi sù nghÌo khæ, bÇn
cïng. Ph¶i ch¨ng do c¶nh chiÒu tµn mµ gîi cho Liªn nçi buån: “ Liªn ngåi yªn lÆng bªn mÊy qu¶
thuèc s¬n ®en; ®oi m¾t chÞ bãnh tèi ngËp ®Çy dÇn vµ c¸i buån cña buæi chiÒu quª thÊm thÝa vµo t©m
hån ng©y th¬ cña chÞ; Liªn kh«ng hiÓu sao nhng chÞ thÊy lßng buån man m¸c tríc c¸i giê kh¾c cña
ngµy tµn.” ThËt khã ®Ó ph©n ®Þnh r¹ch rßi nçi buån ngo¹i...
§Ò bµi: Ph©n tÝch t©m tr¹ng cña nh©n vËt Liªn.
Bµi lµm:
Nh÷ng trang v¨n Th¹ch Lam nh nh÷ng dßng suèi ngät lµnh nång nµn t×nh yªu th¬ng. S¸ng
t¸c cña Th¹ch Lam mang mµu s¾c hiÖn thùc song l¹i kh«ng ®Ó cho ngêi ®äc thÊy ®îc nh÷ng m¶nh
v¸ trªn vai ¸o cña nh÷ng con ngêi nghÌo khæ. “Hai ®øa trΔ, mét truyÖn ng¾n thÊm thÝa niÒm xãt
th¬ng, mét tr¸i tim giµu lßng tr¾c Èn cña Th¹ch Lam ®· gîi ra tÝnh nh©n v¨n cao c¶. C¶ truyÖn ng¾n
bao trïm lµ cuéc sèng quÈn quanh, c¬ cùc, tèi t¨m ë phè huyÖn nghÌo, nhng dõng nh ë ®ã ta vÉn
thÊy nh÷ng ®iÓm s¸ng ®ã lµ h×nh ¶nh hai chÞ em Liªn vµ An. Hai ®øa trÎ lµ hai nh©n vËt chÝnh cña
c©u chuyÖn, mäi biÕn chuyÓn tinh vi cña v¹n vËt ®Òu hiÖn lªn qua ¸nh nh×n nh¹y c¶m cña c« bÐ
Liªn. Kh«ng gian phè huyÖn ®îc xuÊt hiÖn qua t©m tr¹ng Liªn vµ ®Õn víi ngêi ®äc qua t©m tr¹ng
Liªn.
Th¹ch Lam xuÊt th©n tõ mét gia ®×nh c«ng chøc gèc quan l¹i. ¤ng lµ mét c©y bót ®¾c lùc cña
b¸o Phong hãa vµ Ngµy nay. ¤ng s¸ng t¸c kh«ng nhiÒu nhng ®ñ ®Ó t¹o nªn phong c¸ch riªng trong
s¸ng, gi¶n dÞ, ®Ëm chÊt tr÷ t×nh. Th¹ch Lam cã ®ãng gãp ®¸ng quý cho sù nghiÖp v¨n xu«i tríc
C¸ch m¹ng th¸ng T¸m, ®Æc biÖt trong thÓ lo¹i truyÖn ng¾n. “Hai ®øa trΔ mét “t¸c phÈm th¬ mang
y phôc v¨n xu«i” ®· ®Ó l¹i mét niÒm c¶m th¬ng s©u s¾c trong lßng ngêi ®äc vÒ hai ®øa trÎ: Liªn vµ
An.
Liªn vµ An lµ hai ®øa trÎ tõng sèng ë Hµ Néi, råi gia ®×nh sa c¬ thÊt thÕ nªn trë vÒ quª, mét
phè huyÖn nghÌo hÎo l¸nh. Hai chÞ em tr«ng coi mét cöa hµng t¹p hãa nhá xÝu. Mét gian hµng thuª
l¹i cña bµ l·o mãm, ng¨n ra b»ng phªn nøa d¸n giÊy nhËt tr×nh. Liªn chõng kho¶ng chÝn tuæi cßn
An kho¶ng b¶y, m tuæi. Tuy cßn nhá nhng Liªn ®· cã nh÷ng toan tÝnh cho cuéc sèng. Cã lÏ v× thÕ
mµ trong s©u th¼m t©m hån c« bÐ nµy ®· cã nh÷ng xóc c¶m hÕt søc tinh vi vÒ mäi vËt, mäi viÖc ë
phè huyÖn nµy.
Bøc tranh thiªn nhiªn trong phè huyÖn khi ngµy tµn ®îc hiÖn lªn qua ®iÓm nh×n nh¹y c¶m,
tinh tÕ cña Liªn. §ã lµ “Mét buæi chiÒu ªm ¶ nh ru, v¨ng v¼ng tiÕng Õch nh¸i kªu ran ngoµi ®ång
ruéng theo gÝo nhÑ ®a vµo. Trong cöa hµng h¬i tèi, muçi ®· b¾t ®Çu vo ve.” Trong bøc tranh Êy cã
sù hßa trén gi÷a hai lo¹i h×nh ¶nh : h×nh ¶nh ªm ®Òm, l·ng m¹n vµ h×nh ¶nh gîi sù nghÌo khæ, bÇn
cïng. Ph¶i ch¨ng do c¶nh chiÒu tµn mµ gîi cho Liªn nçi buån: “ Liªn ngåi yªn lÆng bªn mÊy qu¶
thuèc s¬n ®en; ®oi m¾t chÞ bãnh tèi ngËp ®Çy dÇn vµ c¸i buån cña buæi chiÒu quª thÊm thÝa vµo t©m
hån ng©y th¬ cña chÞ; Liªn kh«ng hiÓu sao nhng chÞ thÊy lßng buån man m¸c tríc c¸i giê kh¾c cña
ngµy tµn.” ThËt khã ®Ó ph©n ®Þnh r¹ch rßi nçi buån ngo¹i c¶nh thÊm vµo t©m c¶nh haynçi buån
t©m c¶nh lan táa ra, nhuèm vµo ngo¹i c¶nh. Ta chØ thÊy ë ®ay lµ mét nçi buån s©u s¾c trong t©m
tr¹ng. ChØ cã sù c¶m nhËn tinh tÕ, nh¹y c¶m nh Liªn míi thÊu hiÓu nã.
Kh«ng gian phè huyÖn cßn ®ùoc hiÖn lªn qua h×nh ¶nh : “Mét mïi ©m Èm bèc lªn, h¬i nãng
cña ban ngµy lÉn víi mïi c¸t bôi quen thuéc qu¸, khiÕn chÞ em Liªn tëng lµ mïi riªng cña ®Êt, cña
quª h¬ng nµy” , “®ªm cña ®Êt quª, vµ ngoµi kia, ®ång ruéng mªnh m«ng vµ yªn lÆng”. §ã chÝnh lµ
mïi riªng cña quª h¬ng. VËy lµ ®ñ thÊy t×nh yªu quª h¬ng trong Liªn nh mét m¹ch nguån len lái
trong t©m hån. Cã lÏ b¾t nguån tõ ®ã mµ trong Liªn lu«n cã sù xãt th¬ng nh÷ng kiÕp ngêi nghÌo
khæ trßn phè huyÖn.
Liªn thùc sù cã mét tÊm lßng th¬ng c¶m v« h¹n ®èi víi nh÷ng con ngêi nghÌo khæ, lam lò,
tï tóng cña phè huyÖn. Liªn th¬ng nh÷ng ®øa trÎ con nhµ nghÌo nhng chÝnh chÞ còng ch¼ng cã tiÒn
cho chóng. H×nh ¶nh nh÷ng ®øa trÎ ®· gîi sù xãt th¬ng cña Liªn ®èi víi c¶nh sèng nghÌo khã cña
chóng. Liªn th¬ng cho chÞ TÝ, bëi v× cuéc sèng cña chÞ còng khã kh¨n: “sìm víi muén mµ cã ¨n
thua g×? “. Dêng nh trong lêi hái th¨m ©n cÇn cña Liªn cã mét tiÕng nÊc khe khÏ. Liªn th¬ng cho cô
thi h¬i ®iªn, “chÞ l¼ng lÆng rãt ®Çy cót rîu ti” vµ “hai chÞ em Liªn ®øng s÷ng nh×n theo cô ®i lÇn vµo
bãng tèi, tiÕng cêi khanh kh¸ch nhá dÇn vÒ phÝa lµng”. NhÞp sèng ë phè huyÖn cø lÆp ®i, lÆp l¹i,
quanh quÈn, ®¬n ®iÖu, tÎ nh¹t. Nh÷ng c¶nh ®êi bÕ t¾c, cuéc sèng cña nh÷ng con ngêi tµn. Hä ®ang
gång m×nh lªn ®Ó sèng nãi c¸ch kh¸c hä ®ang sèng leo l¾t hay chØ ®ang tån t¹i. Dêng nh tÊt c¶ c¶nh
phè huyÖn ®Òu ®îc c« bÐ thu vµo tÇm m¾t. Víi tr¸i tim ®a c¶m giµu lßng th¬ng xãt, Liªn ®· cã
nh÷ng c¶m nhËn tinh tÕ vÒ cuéc ®êi mê nh¹t, quanh quÈn, c¸i ao ®êi ph¼ng lÆng trong phè huyÖn
nghÌo. ChÝnh sù quan t©m, niÒm c¶m th¬ng Êy cña Liªn ®· lµm nªn t×nh ngêi bµng b¹c kh¾p thiªn
truyÖn. T×nh ngêi trong Liªn kh«ng ån µo mµ dÞu nhÑ, s¸ng trong l¾ng dÇn trªn trang s¸ch. C¸i nh×n
nh©n hËu cïng niÒm xãt th¬ng ®· t¹o nªn gi¸ trÞ nh©n v¨n cho “Hai ®øa trΔ. Nh÷ng kiÕp ngêi xuÊt
hiÖn trong ®ªm tèi, tõ bãng tèi ®i ra råi l¹i ®i lÇn vµo bãng tèi chØ ®îc gîi lªn qua c¸i nh×nh cña
Liªn hay chÝnh Th¹ch Lam? Bëi theo ThÕ L÷ nhËn xÐt : “Th¹ch Lam lµ ngêi sèng hÕt c¶ tõng ý v¨n,
Hai chị em - Trang 2
Hai chị em - Người đăng: minhdungcompany66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hai chị em 9 10 219