Ktl-icon-tai-lieu

Hai chữ - Isabel Allende

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Isabel Allende

Hai chữ

Isabel Allende

Hai chữ
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Hai chữ

Isabel Allende
Hai chữ

eVăn: Isabel Allende (sinh năm 1942) là nhà văn Chile thuộc truyền thống hiện thực
huyền ảo, được xem là nữ tiểu thuyết gia thành công nhất ở châu Mỹ Latinh.
Từ 1964 đến 1973 Allende là nhà báo, làm việc cho một số tạp chí dành cho phụ nữ và
trẻ em ở Chile. Năm 1973 bà phải lưu vong sang Venezuela sau khi bác ruột của bà là Tổng thống
dân cử Salvador Allende bị tướng Pinoche lật đổ và giết hại. Từ 1974 đến 1984 bà tiếp tục làm báo
tại Venezuela, viết nhiều bài báo và tiểu luận cho nhiều tờ báo và tạp chí tại Mỹ và châu Âu. Sau đó
bà giảng dạy văn chương tại Đại học tổng hợp Virginia, Đại học Charlottesville Monclair tại New
Jersey và Đại học tổng hợp California, Mỹ. Hiện bà đang sống tại Mỹ cùng chồng và các con.
Năm 1981 bà bắt đầu viết một bức thư cho người ông đang ốm thập tử nhất sinh; bức thư này về sau
được phát triển thành cuốn tiểu thuyết đầu tay nổi tiếng là Ngôi nhà của những hồn ma (La casa de
los espíritus, bản tiếng Anh The House of the Spirits, 1982). Tiếp theo là các tiểu thuyết Về tình yêu
và bóng tối (De amor y de sombra, bản tiếng Anh Of Love and Shadows, 1984), Eva Luna (1985), Kế
hoạch vô tận (El plan infinito, bản tiếng Anh The Infinite Plan, 1991) và tập truyện ngắn Những câu
chuyện của Eva Luna (Cuentos de Eva Luna, 1989). Trong số này, ba cuốn đầu đã được dịch ra
tiếng Việt.
Tác phẩm của Allende sử dụng trí tưởng tượng phong phú và các môtip huyền thoại lồng trong

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Hai chữ

Isabel Allende

khung cảnh hiện thực, phản ánh nền chính trị ở các nước Nam Mỹ. Bốn cuốn tiểu thuyết đầu phản
ánh kinh nghiệm cá nhân của bà và khảo sát vai trò của phụ nữ ở châu Mỹ Latinh. Tuy nhiên, Kế
hoạch vô tận lại lấy bối cảnh nước Mỹ và nhân vật chính là đàn ông.
Các tác phẩm gần đây nhất của bà là Aphrodite (1997), Con gái của số phận (Daughter of Fortune,
1999), tiểu thuyết, Chân dung màu nâu đỏ (Retrato en sepia, 2000), tiểu thuyết, và Thành phố dã thú
(La ciudad de las bestias, 2002), tiểu thuyết.
--------------Cô lấy tên là Belisa Crepusculario, chẳng phải vì cô đã được rửa tội bằng cái tên ấy, hay vì đó là tên
mẹ cô đặt cho, nhưng vì chính cô đã tìm ra và choàng lên mình chất thơ của "hoàng hôn" và "sắc
đẹp". Cô kiếm sống bằng nghề bán chữ. Cô đi khắp đất nước, từ những đỉnh núi cao ...
Hai ch Isabel Allende
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Isabel Allende
Hai ch
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Hai ch
Isabel Allende
Hai ch
eVăn: Isabel Allende (sinh năm 1942) là nhà văn Chile thuộc truyn thng hin thc
huyn ảo, được xem là nữ tiu thuyết gia thành công nhất châu Mỹ Latinh.
T 1964 đến 1973 Allende là nhà báo, làm việc cho mt s tạp chí dành cho phụ n
tr em Chile. Năm 1973 bà phải lưu vong sang Venezuela sau khi bác ruột của bà là Tổng thng
dân cử Salvador Allende b ng Pinoche lật đổ và giết hi. T 1974 đến 1984 bà tiếp tục làm báo
ti Venezuela, viết nhiều bài báo và tiểu lun cho nhiu t báo và tạp chí ti M và châu Âu. Sau đó
bà giảng dạy văn chương tại Đại hc tng hợp Virginia, Đại hc Charlottesville Monclair ti New
Jersey và Đại hc tng hp California, M. Hiện bà đang sống ti M cùng chồng và các con.
Năm 1981 bà bắt đầu viết mt bức thư cho người ông đang ốm thp t nht sinh; bức thư này về sau
được phát triển thành cuốn tiu thuyết đầu tay ni tiếng là Ngôi nhà của nhng hn ma (La casa de
los espíritus, bản tiếng Anh The House of the Spirits, 1982). Tiếp theo là các tiểu thuyết V tình yêu
và bóng tối (De amor y de sombra, bn tiếng Anh Of Love and Shadows, 1984), Eva Luna (1985), Kế
hoạch vô tận (El plan infinito, bn tiếng Anh The Infinite Plan, 1991) và tập truyn ngn Những câu
chuyn ca Eva Luna (Cuentos de Eva Luna, 1989). Trong s này, ba cuốn đầu đã đưc dch ra
tiếng Vit.
Tác phẩm ca Allende s dụng trí tưởng tượng phong phú và các môtip huyền thoi lng trong
Hai chữ - Isabel Allende - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hai chữ - Isabel Allende - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hai chữ - Isabel Allende 9 10 529