Ktl-icon-tai-lieu

Hai khối tình (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 3865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hai kh i tình

1

www.hobieuchanh.com

Hai Kh i Tình
Bi u Chánh

I
ng

Lúc ch ng v ng, vì m t nh t ã l n m t vào góc tr i Tây xa ho c nên loài
i l n l t ph i n i èn lên kéo dài thì gi cho cu c sinh ho t.

Trong châu thành Sài Gòn, nh t là phía nhà th Ch
i, thiên h qua l i d p
dìu ngoài
ng, k làm vi c m t m i thì b n b i v nhà mà ngh ng i, ng i
thung dung vô s thì th r u d ng tìm cách vui ch i cho th a ý. L i thêm nh ng oàn
xe l a, t p d i M Tho, t p trên Biên Hòa, ti p nhau r m r m v t i, th i sip-lê n t
ng nghe vang rân, làm cho c nh càng r m r náo nhi t h n n a, r t phù h p v i
tâm h n h ng hái c a h ng thanh niên, mà r t khó ch u cho tri ý tr m t nh c a b c
tr ng lão.
gi a ch n n ào, l i g p h i
ng r n r o nh v y, m t tòa nhà nh nh , ba
n xông, mái l p ngói móc, vách óng ván be, n m d a con
ng phía sau nhà th ,
tuy tr c sau có hai cây vú s a m lá sum sê, hai bên có nhi u n c tr u vàng v i m y
i chu i s , ng s ng s ng nh hàng rào
ng n c n h ng tr n th t c, song tòa
nhà y c ng không kh i b lu ng gió náo nhi t lôi cu n, nên trong nhà èn
n cháy
sáng tr ng, các c a tr c sau u m hoác. T i cái bàn lót g n c a s ngó ra ám tr u,
có hai ng i
ng ng i i di n v i nhau mà n c m, m t ng i àn bà, tu i g n
m m i, da m t ã dùn, mái tóc ã
m b c, v i m t cô thi u n , tu i ch ng ôi
i, dung nhan tu n tú thanh nhã khác phàm, g ng m t ã xinh p nh óa hoa
ng m n , ã có duyên ng m, càng nhìn càng thêm yêu, mà l i còn có v hân
hoan vô t i pha l n v i nét nghiêm ngh c ng quy t, làm cho trai nào c ng v y, h
ngó th y thì yêu, song ph i n , tuy ng tình song ph i dè d t.
Ng i àn bà n y là bà phán Lan, ch ng ch t ã n m n m r i; còn cô thi u n
này là cô Cúc, con gái c a bà phán, thi u b ng Thành chung, h i chi u m i v t i
nhà, nên ng i n c m t i v i m .
M i th a mãn v công phu èn sách m i m y n m m t nh c tinh th n, cô Cúc
y làm vui m ng, nên cô nói nói, c i c i không ng t, còn bà phán c ng to i chí v a
lòng v công phu sanh thành giáo d c c a bà, nên bà ng i nghe con thu t chuy n thi,
mà c p m t bà ngó con m t cách r t n ng nàn dan díu.
cho con nói h t chuy n c a con r i, bà m i xen vô th ng th ng nói:
- H m nay con thi mà coi b ông tr ng s X
nào ng c ng ghé h i th m.
- nh s con r t. Bây gi con

u r i,

- ng m ng l m ch nói gi ng gì.
1

ng, ng lo l ng lung quá, ngày

nh vô n a coi nh nói làm sao.

Hai kh i tình

2

www.hobieuchanh.com

- Anh ó nh có cái óc bi quan n ng n h n ng
con thi r t không bi t.
- Vì ng th

i ta h t th y. T i sao nh c s

ng con, nên ng m i lo s nh v y ch sao.

- S...
Hai khi tình 1 www.hobieuchanh.com
1
Hai Khi Tình
 Biu Chánh
I
Lúc chng vng, vì mt nht ã ln mt vào góc tri Tây xa hoc nên loài
ngi ln lt phi ni èn lên  kéo dài thì gi cho cuc sinh hot.
Trong châu thành Sài Gòn, nht là phía nhà th Chi, thiên h qua li dp
dìu ngoài ng, k làm vic mt mi thì bn b i v nhà mà ngh ngi, ngi
thung dung vô s thì th ru dng tìm cách vui chi cho tha ý. Li thêm nhng oàn
xe la, tp di M Tho, tp trên Biên Hòa, tip nhau rm rm v ti, thi sip-lê nt
ng nghe vang rân, làm cho cnh càng rm r náo nhit hn na, rt phù hp vi
tâm hn hng hái ca hng thanh niên, mà rt khó chu cho tri ý trm tnh ca bc
trng lão.
gia chn n ào, li gp hi ng rn ro nh vy, mt a nhà nh nh, ba
n xông, mái lp ngói móc, vách óng ván be, nm da con ng phía sau nhà th,
tuy trc sau có hai cây vú sa m lá sum sê, hai bên có nhiu nc tru vàng vi my
i chui s, ng sng sng nh hàng rào  ngn cn hng trn th tc, song tòa
nhà y cng không khi b lung gió náo nhit lôi cun, nên trong nhà èn n cháy
sáng trng, các ca trc sau u m hoác. Ti cái bàn lót gn ca s ngó ra ám tru,
có hai ngi ng ngi i din vi nhau mà n cm, mt ngi àn bà, tui gn
m mi, da mt ã dùn, mái tóc ã m bc, vi mt cô thiu n, tui chng ôi
i, dung nhan tun tú thanh nhã khác phàm, gng mt ã xinh p nhóa hoa
ng m n, ã có duyên ngm, càng nhìn càng thêm yêu, mà li còn có v hân
hoan vô ti pha ln vi nét nghiêm ngh cng quyt, làm cho trai nào cng vy, h
ngó thy thì yêu, song phi n, tuy ng tình song phi dè dt.
Ngi àn ny phán Lan, chng cht ã nm nm ri; còn thiu n
này là cô Cúc, con gái ca bà phán, thi u bng Thành chung, hi chiu mi v ti
nhà, nên ngi n cm ti vi m.
Mi tha mãn v công phu èn sách mi my nm mt nhc tinh thn, Cúc
y làm vui mng, nên cô nói nói, ci ci không ngt, còn bà phán cng toi chí va
lòng v công phu sanh thành giáo dc ca bà, nên bà ngi nghe con thut chuyn thi,
mà cp mt bà ngó con mt cách rt nng nàn dan díu.
 cho con nói ht chuyn ca con ri, mi xen vô thng thng nói:
- Hm nay con thi coi b ông trng s Xng, ng lo lng lung quá, ngày
nào ng cng ghé hi thm.
- nh s con rt. Bây gi con u ri, nh vô na coi nh nói làm sao.
- ng mng lm ch nói ging gì.
Hai khối tình (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hai khối tình (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Hai khối tình (Hồ Biểu Chánh) 9 10 734