Ktl-icon-tai-lieu

Hai Thà cưới vợ (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2095 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hai Thà c

iv

1

Hai Thà c

www.hobieuchanh.com

iv

Bi u Chánh
(1)
Bà H ng-b o Trì tu i ã g n sáu m i, bà già y u. nên th ng hay có b nh. Còn con
bà là Hai Thà, thì tu i m i 35 s c
ng sung-túc, c n-m n vi c ru ng r y, không a bài b c,
u s c. Con nhà làm ru ng mà gi tánh-tình nh v y, ví d u không giàu thì c ng không n
i nghèo kh .
Thi t nh v y, Hai Thà m -côi cha ã 10 n m r i, m t mình lo t o lo t n, lo nuôi m
già, lo d ng s -nghi p, ã m n l i c a Thôn Sáu mà làm hai dây ru ng ng trên Bình-L c,
i còn m n thêm ba thiên t r y công- n Bình-Thành mà làm n a, làm m y n m trong
nhà có d lúa ngàn, ã c t
c m t cái nhà ngói nh ba c n xông vách ván, coi v -vang mà
i còn có ba con trâu, m t c p trâu l n v i m t con trâu t m i „gi t dàm1“ mùa n y.
Th y Hai Thà tánh-tình ch n-ch t, l i gia-t phú-phong, n m r i làng có mu n c làm
Thôn-Tr ng, Hai Thà t -ch i, vi n l m c nuôi m già và m c lo ru ng r y. Ng i trong
làng ai th y hai Thà làm n xân-x n ng oán anh ta s giàu to.
Nào dè m a gió không ch ng, v n-th i khó li u ng i
ng xung-x ng b c t i.
ng Tr i xui gãy gánh gi a
ng. C y v a r i thì v Hai Thà có b nh. T ng au s -sài r i
nh, té ra b nh càng ngày càng n ng thêm, au h n m t tháng r i ch t
l i cho ch ng m t
u ngao-ngán v i m t a con gái 6 tu i và m t d a con trai m i
c 8 tháng.
Hai Thà vào ra hôm s m th y hai tr th côi cút càng th ng tình v , càng th ng n i con,
i v y c ngày s c m c bu n-hiu, không mu n nói, không mu n cu i, th m chí ba con trâu
ng mà c ng không thèm ngó-ngàng, phú cho th ngTh o là a nh
ch n trâu, mu n c i
i n
âu tùy ý.
Con Ch ã bi t i bi t nói, lúc m còn nó x n-b n m t bên m mà ch i, nay m m t
i t nhiên nó theo cha mà
t i ngày, b i v y Hai Thà ch coi t m r a cho nó. T i thì
em vô mùng mà d nó ng . Ch ng có chi c c-nh c. Ng t th ng Ð còn nh quá ch a d t
a mà không có m , nên nó c n nh n t i ngày sáng êm. May lúc n y ru ng ã c y r i, Hai
Thà r nh-rang nên nhà v i con. Mà àn-ông không bi t b ng con, không quen d con, b i
y bà H ng-b o ph i lãnh nuôi th ng Ð , coi b bà m t-nh c h t s c. Vì không còn r ng
mà nhai
c, bà ph i tán c m mà út cho th ng nh n. May v Hai H
g n có s a nhi u.
Ban ngày bà b ng th ng Ð qua xin bú thép vài ba l n
c.
Ng t ban êm th ng nh khát s a, bà không bi t làm sao, c n u cháo l ng mà ép nó n, r i
ôm nó mà n m trên võng hát ra-rít sáng êm ng êm tai cho nó ng .
t êm Hai Thà than v i m : “Không
c. Ph i tính th nào ch má c c v i th ng Ð
nh v y con s má au. Già c mà ph i th c sáng êm, không ng
c thì ch u sao n i.
- Má ph i ráng, ch b nó...
Hai Thà ci v 1 www.hobieuchanh.com
Hai Thà ci v
 Biu Chánh
(1)
Bà Hng-bo Trì tui ã gn sáu mi, bà già yu. nên thng hay có bnh. Còn con
bà là Hai Thà, thì tui mi 35 sc ng sung-túc, cn-mn vic rung ry, không a bài bc,
u sc. Con nhà làm rung mà gi tánh-tình nh vy, ví du không giàu tcng không n
i nghèo kh.
Thit nh vy, Hai Thà m-côi cha ã 10 nm ri, mt mình lo to lo tn, lo nuôi m
già, lo dng s-nghip, ã mn li ca Thôn Sáu mà làm hai dây rung ng trên Bình-Lc,
i n mn thêm ba thiên t ry công-n Bình-Thành mà làm na, làm my nm trong
nhà có d lúa ngàn, ã ct c mt cái nhà ni nh ba cn xông vách ván, coi v-vang mà
i còn có ba con trâu, mt cp trâu ln vi mt con trâu t mi „git dàm
1
“ mùa ny.
Thy Hai Thà tánh-tình chn-cht, li gia-t phú-phong, nm ri làng có mun c làm
Thôn-Trng, Hai Thà t-chi, vin l mc nuôi m già và mc lo rung ry. Ngi trong
làng ai thy hai Thà làm n xân-xn ng oán anh ta s giàu to.
o dè ma gió không chng, vn-thi khó liu ngi ng xung-xng bc ti.
ng Tri xui gãy gánh gia ng. Cy va ri thì v Hai Thà có bnh. Tng au s-sài ri
nh, té ra bnh càng ngày càng nng thêm, au hn mt tháng ri cht  li cho chng mt
u ngao-ngán vi mt a con gái 6 tui và mt da con trai mi c 8 tháng.
Hai Thà vào ra hôm sm thy hai tr thi cút càng thng tình v, càng thng ni con,
i vy c ngày sc mc bun-hiu, kng mun i, không mun cui, thm chí ba con trâu
ng mà cng không thèm ngó-ngàng, phú cho thngTho là a nh chn trâu, mun ci
i n âu tùy ý.
Con Chã bit i bit nói, lúc mn nó xn-bn mt bên mchi, nay m mt
i t nhiên nó theo cha mà  ti ngày, bi vy Hai Thà ch coi tm ra cho nó. Ti thì
em vô mùng mà d nó ng. Chng có chi cc-nhc. Ngt thng Ðn nh quá cha dt
a mà không có m, nên nó cn nhn ti ngày sáng êm. May lúc ny rung ã cy ri, Hai
Thà rnh-rang nên nhà vi con. Mà àn-ông không bit bng con, không quen d con, bi
y bà Hng-bo phi lãnh nuôi thng Ð, coi b bà mt-nhc ht sc. Vì không n rng
mà nhai c, bà phi tán cm mà út cho thng nhn. May v Hai H gn có sa nhiu.
Ban ngày bà bng thng Ð qua xin thép vài ba ln c.
Ngt ban êm thng nh khát sa, bà không bit làm sao, c nu cháo lng mà ép nó n, ri
ôm nó mà nm trên võng hát ra-t sáng êm ng êm tai cho nó ng.
t êm Hai Thà than vi m: “Không c. Phi tính th nào ch má cc vi thng Ð
nh vy con s má au. Già c mà phi thc sáng êm, không ngc thì chu sao ni.
- Má phi ráng, ch b nó cho ai bây gi?
- Ch chi ch Hai H chu lãnh nuôi giùm thì con mang n ch lm. Chòi tin bao
nhiêu con cng chu ht.
- Nó nuôi thng Ð ri nó b con nó cho ai. Li nó có phi nghèo kh hay sao nên
cho mình.
- Khó quá. Con thy má cc, con chu không c.
Bà Hng-bo suy ngh mt hi ri bà thng-thng nói: “Gia-o ca con b-bn lm.
Con nh liu-chiu, li rung-nng bê-bi
2
. Hi trc má còn mnh-khe, má giúp  cho con
c. Bây gi má già yu ri. khi mnh còn ráng c, ri au m ri làm sao. Hm nay má
1
dàm: dây u khin trâu, tng t nhy cng nga, git dàm: thi k chun b da trâu t quen vi s
u khin
2
b bn, không trt t
Hai Thà cưới vợ (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hai Thà cưới vợ (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hai Thà cưới vợ (Hồ Biểu Chánh) 9 10 874