Ktl-icon-tai-lieu

Hai vợ (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hai V

1

www.hobieuchanh.com

Hai V
Bi u Chánh

I
n ây, m t khách giang h trót m y m i n m bôn ba g i b c kh p non sông,
tình c tr l i ngu n Kh ng T c, nhìn c nh c , nh ng i x a b ng c m h ng nên
ngâm m t bài thi th t ngôn bát cú, t phong c nh Gò Công có hai câu tr ng nh v y:
n Qui ph ng ph t h n v n v t
Vàm Láng ào sóng c nh tranh.
Ch c có nhi u anh ch em b n ph

ng ch a bi t S n Qui là cái gì

âu.

n Qui là m t gi ng cát trong t nh Gò Công.
Vùng Gò Công n m d a mé bi n, nên th p th i sình l y, nh ng có m y cái gi ng cát
i lên ngang d c, gi a nh ng cánh ng ru ng vui v , v i màu lúa h t xanh r i vàng,
ng th ng m t m c d u phía trên hay phía d i.
Nh ng gi ng Tháp, gi ng Tre, gi ng Nâu, gi ng Cát, gi ng G ng, gi ng Trôm,
gi ng Ông Huê, gi ng S n Qui, gi ng nào c ng có tr i qua nh ng giai
n th ng tr m,
ng
c th cu c ghi d u l ch s ho c hùng hào, ho c xán l n.
Gi ng S n Qui là trung tâm khai hóa trong vùng Kh ng T c, nguyên là cái lò nung
úc nhân tài giúp chúa Nguy n trung h ng h i cu i th k 18.
Thi t nh v y, gi ng S n Qui u trong vô t i mé sông Gò Công, còn u ngoài
ng con
ng quan l Gò Công lên Ch L n. Hi n gi du khách n ó thì th y dân c
th a th t, nhà c a x r , ch còn ph th v i m y ngôi m c a quí t c Ph m ng, là
ng ai thích c a vua T
c, v n kh kh ch ng ch i mà ch u ng v i tu nguy t, ch
nh ng r y c i xanh t i, nh ng ám b p ngon ng t, là nh ng ngu n l i c a ng i
trong gi ng, thì không còn n a.
Nhìn c nh S n Qui suy s p bây gi , ai c ng ph i ch nh lòng nh nh n v t v vang
a S n Qui ngày tr c.
i gi a th k 19, sau khi Tri u chúa Nguy n Hu
c n m ch quy n th ng tr
vùng t Vi t Nam n y thì phân ranh chia m y tr n, m i tr n chia m y o, r i t
quan cai tr , cho nhân dân t Qu ng Bình tr vô
c em gia quy n n khai c l p
nghi p.
Vùng Gò Công h i ó g i là Ki n Hòa
bây gi .

o thu c v tr n

nh T

ng, là M Tho

Ph m ng X ng m t nhà h c uyên thâm, g c H ng Trà thu c vùng Hu
bây gi , ch gia quy n vào Nam, ch n gi ng S n Qui trong o Ki n Hòa làm ch
nh
.C
t cây c t nhà và qui dân v chung quanh c .
n a phì nhiêu, trên gi ng c i
rau b p u th nào c ng d tr ng, d i ru ng thì lúa c y ám nào ám n y c ng xanh
t. Nh n dân th y v y bèn t t p v ó làm n, gây cho S n Qui m t th i phong phú
th nh v ng.

Hai V

2

www.hobieuchanh.com

Ph m ng X ng th y v y m i m tr ng d y h c. Ng i g n k xa hay vi c
y thì l n l t n xin th giáo, vì o h c c a c Ph m v a uyên thâm v a ho t bát, nên
môn c a c ng i nào c ng nên danh. Thu y ng i ta kính m n c nên k l n ng i
nh
u g i c là Ki n Hòa Tiên Sanh .
Ch ng qua
...
Hai V 1 www.hobieuchanh.com
Hai V
 Biu Chánh
I
n ây, mt khách giang h trót my mi nm bôn ba gi bc khp non sông,
tình c tr li ngun Khng Tc, nhìn cnh c, nh ngi xa bng cm hng nên
ngâm mt bài thi tht ngôn bát cú, t phong cnh Gò Công có hai câu trng nh vy:
n Qui phng pht hn vn vt
Vàm Láng ào sóng cnh tranh.
Chc có nhiu anh ch em bn phng cha bit Sn Qui là cái gì âu.
n Qui là mt ging cát trong tnh Gò Công.
Vùng Gò Công nm da mé bin, nên thp thi sình ly, nhng my cái ging cát
i lên ngang dc, gia nhng cánh ng rung vui v, vi màu lúa ht xanh ri vàng,
ng thng mt mc du phía trên hay phía di.
Nhng ging Tháp, ging Tre, ging Nâu, ging Cát, ging Gng, ging Trôm,
ging Ông Huê, ging Sn Qui, ging nào cng có tri qua nhng giai n thng trm,
ng c th cuc ghi du lch s hoc hùng hào, hoc xán ln.
Ging Sn Qui là trung tâm khai hóa trong vùng Khng Tc, nguyên là cái lò nung
úc nhân tài  giúp chúa Nguyn trung hng hi cui th k 18.
Thit nh vy, ging Sn Qui u trong vô ti mé sông Gò Công, còn u ngoài
ng con ng quan l Gò Công lên Ch Ln. Hin gi du khách n ó thì thy dân c
tha tht, nhà ca x r, ch còn ph th vi my ngôi m ca quí tc Phm ng, là
ngai thích ca vua Tc, vn kh kh chng chi mà chu ng vi tu nguyt, ch
nhng ry ci xanh ti, nhng ám bp ngon ngt, là nhng ngun li ca ngi
trong ging, thì không còn na.
Nhìn cnh Sn Qui suy sp bây gi, ai cng phi chnh lòng nh nhn vt v vang
a Sn Qui ngày trc.
i gia th k 19, sau khi Triu chúa Nguyn Huc nm ch quyn thng tr
 vùng t Vit Nam ny thì phân ranh chia my trn, mi trn chia my o, ri t
quan cai tr, cho nhân dân t Qung Bình trc em gia quyn n khai c lp
nghip.
Vùng Gò Công hi ó gi là Kin Hòa o thuc v trn nh Tng, là M Tho
bây gi.
 Phm ng Xng mt nhà hc uyên thâm, gc Hng Trà thuc vùng Hu
bây gi, ch gia quyn vào Nam, chn ging Sn Qui trong o Kin Hòa làm chnh
. Ct cây ct nhà và qui dân v chung quanh c. n a phì nhiêu, trên ging ci
rau bp u th nào cng d trng, di rung thì lúa cy ám nào ám ny cng xanh
t. Nhn dân thy vy bèn t tp vó làm n, gây cho Sn Qui mt thi phong phú
thnh vng.
Hai vợ (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hai vợ (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Hai vợ (Hồ Biểu Chánh) 9 10 69