Ktl-icon-tai-lieu

Hạnh phúc lối nào (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 4056 lần   |   Lượt tải: 2 lần
nh Phúc L i nào

1

www.hobieuchanh.com

nh phúc l i nào
Bi u Chánh
t
ph

ng ni m vong linh ông b n Ph m Ho ng Th a, m t nhân v t
c nên th ng yêu m n ti c cho tác gi Bi u Chánh.
Bi u Chánh

thông minh và hi u ngh a, l i thi u

1. L N THEO L I C
thành th hay thôn quê m i ch có m t th vui riêng. Trong ch n thôn quê,
mùa m a v a d t, mùa n ng t i r i, thì c nh v t trông ra vui v l lùng, vui mà
kh i lo x p túi hao ti n, vui mà kh i s xa hoa tr y l c.
Thú vui là thú vui
c ti p xúc v i c nh i thi t thà, th th i, gi n d , ôn hòa
a ám nông phu, vui
c c m th y cách bu n lo, cách b c t c, cách h i h n, cách
th n thùa, cách yêu gia ình, cách quí danh d c a h ng bình dân gái trai già tr . Ph i
n g i ng th y rõ b c x c a ng i s ng gi a ng bái, m i th u hi u cá tánh và
tâm h n c a dân t c Vi t Nam. V y ai mu n tìm hi u th thái nhân tình thì nên n i ra
kh i ch n th thành, m i bi t thú vui áng m n, m i th y s th t áng hi u.
u các b n không tin l i c a chúng tôi, thì chúng tôi m i các b n i ch i v i
chúng tôi vài b a. Ch ng c n ph i l i l ng i âu cho xa. Chúng ta i xu ng vùng C n
Giu c cách Saigon vài ch c cây s ngàn mà thôi. Chúng ta chung s ng v i nông gia
t th i gian, thì c ng
cho chúng ta hài lòng và sáng trí.
ây chúng tôi gi hé th m t góc b c màn en t i che y cu c sanh s ng thôn
quê, gi hé cho các b n li c m t s qua mà nhìn xem ít gia ình nông dân, xem vài nhà
có c m ti n v i vài nhà th ng thi u h t, xem ng i thi t thà ch n ch t ch không
ph i d i kh , còn tham lam thi t c ng dám hung h ng ngang ng c v y.
ch

m n y c ng nh các n m khác. B c qua u tháng 11 thì bu i chi u gió
ng th i lai rai, còn êm khuya gió b c ph t man mát.

Trong v n quýt, cam u m trái, b u, m
xanh v i vài c m mây trông tr ng tr ng.

p ua tr bông, d

i b u tr i xanh

Còn ngoài ng thì r i rác có ng i ng theo m y b ru ng mà câu cá, u i
nón lá, mình m c qu n áo s sài, ng châm b m, d u rê cá lóc hay là nh cá rô, c ng
n chí ng c bu i, không s n ng, không bi t m i. Gi a cánh ng minh mông,
n hay xa âu âu c ng là lúa, m y chú câu n y giúp t o ra m t b c tranh p ,
u c nh, h u nh n, l i có m y xóm d ng d ng1 phía trong xa, v i gi ng cây trâm b u
áng tr c m y cái nhà sùm s p.
ng im lìm, b ng th ng, m y ám lúa s m ã chín r i nên ph i màu vàng, h a
n áo qu n T t cho con, v . M y ám lúa l , bông tr ã g n u nên khoe màu xám
xám, s p giúp ti n s m l v t mà cúng qu i trong ba ngày xuân. Còn nh ng ám lúa
xanh d n, ch thì b i
ng n , ch thì ã ng m òng òng, c th y u chung giúp
1

m m
1

nh Phúc L i nào

2

www.hobieucha...
nh Phúc Li nào 1 www.hobieuchanh.com
1
nh phúc li nào
 Biu Chánh
 tng nim vong linh ông bn Phm Hong Tha, mt nhân vt  thông minh và hiu ngha, li thiu
phc nên  thng yêu mn tic cho tác gi Biu Chánh.
 Biu Chánh
1. LN THEO LI C
thành th hay thôn quê mi ch có mt th vui riêng. Trong chn thôn quê,
 mùa ma va dt, mùa nng ti ri, thì cnh vt trông ra vui v l lùng, vui mà
khi lo xp túi hao tin, vui mà khi s xa hoa try lc.
Thú vui là thú vui c tip xúc vi cnh i thit thà, th thi, gin d, ôn hòa
a ám nông phu, vui c cm thy cách bun lo, cách bc tc, cách hi hn, cách
thn thùa, cách yêu gia ình, cách quí danh d ca hng bình dân gái trai già tr. Phi
n gi ng thy rõ b c x ca ngi sng gia ng bái, mi thu hiu cá tánh và
tâm hn ca dân tc Vit Nam. Vy ai mun tìm hiu th thái nhân tình thì nên ni ra
khi chn th thành, mi bit thú vui áng mn, mi thy s tht áng hiu.
u các bn không tin li ca chúng tôi, thì chúng tôi mi các bn i chi vi
chúng tôi vài ba. Chng cn phi li lng i âu cho xa. Chúng ta i xung vùng Cn
Giuc cách Saigon vài chc cây s ngàn mà thôi. Chúng ta chung sng vi nông gia
t thi gian, thì cng  cho chúng ta hài lòng và sáng trí.
ây chúng tôi gi hé th mt góc bc màn en ti che y cuc sanh sng thôn
quê, gi hé cho các bn lic mt s qua mà nhìn xem ít gia ình nông dân, xem vài nhà
có cm tin vi vài nhà thng thiu ht, xem ngi thit thà chn cht ch không
phi di kh, còn tham lam thit cng dám hung hng ngang ngc vy.
m ny cng nh các nm khác. Bc qua u tháng 11 thì bui chiu gió
chng thi lai rai, còn êm khuya gió bc pht man mát.
Trong vn quýt, cam u m trái, bu, mp ua tr bông, di bu tri xanh
xanh vi vài cm mây trông trng trng.
Còn ngoài ng thì ri rác có ngi ng theo my b rung mà câu , u i
nón lá, mình mc qun áo s sài, ng châm bm, du rê cá lóc hay là nh cá rô, cng
n chí ng c bui, không s nng, không bit mi. Gia cánh ng minh mông,
n hay xa âu âu cng là lúa, my chú câu ny giúp to ra mt bc tranh p ,
u cnh, hu nhn, li có my xóm dng dng
1
phía trong xa, vi ging cây trâm bu
áng trc my cái nhà sùm sp.
ng im lìm, bng thng, my ám lúa sm ã chín ri nên phi màu vàng, ha
n áo qun Tt cho con, v. My ám lúa l, bông trã gn u nên khoe màu xám
xám, sp giúp tin  sm l vt mà cúng qui trong ba ngày xuân. Còn nhng ám lúa
xanh dn, ch thì bi ng n, ch thì ã ngm òng òng, c thy u chung giúp
1
m m
Hạnh phúc lối nào (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạnh phúc lối nào (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Hạnh phúc lối nào (Hồ Biểu Chánh) 9 10 78