Ktl-icon-tai-lieu

hiện tượng tự nhiên

Được đăng lên bởi mnquangtrach-qx
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khèi mÉu gi¸o bÐ

Chñ ®Ò: “ níc vµ mét sè hiÖn tîng tù nhiªn”
i. môc tiªu:

Thùc hiÖn trong 3 tuÇn, tõ ngµy 25/3 ®Õn ngµy 12/4/2013

1.Ph¸t triÓn thÓ chÊt:
* Dinh dìng – Søc khoÎ:
- TrÎ biÕt ®îc níc cÇn thiÕt cho c¬ thÓ con ngêi, hµng ngµy cÇn ph¶i cung cÊp ®ñ lîng níc cho c¬ thÓ.
- BiÕt ®îc c¸ch ¨n mÆc, ¨n uèng phï hîp víi ®Æc ®iÓm tõng mïa trong n¨m vµ gi÷ g×n søc kháe theo mïa.
- BiÕt ®îc mét sè ho¹t ®éng trong mïa hÌ: T¾m biÓn; du lÞch tham quan...
- Gi¸o dôc trÎ uèng níc ®un s«i ®Ó nguéi, kh«ng uèng níc l·, kh«ng ch¬i gÇn ao, hå...
* Ph¸t triÓn vËn ®éng:
- Ph¸t triÓn sù phèi hîp vËn ®éng vµ cÊc gi¸c quan.
- TrÎ cã c¶m gi¸c s¶ng kho¸i khi tiÕp xóc víi m«i trêng tù nhiªn.
- - Ph¸t triÓn c¬ lín qua c¸c bµi tËp vËn ®éng : BËt «; nh¶y qua vòng níc; ®i nhanh chËm theo tiÕng ma r¬i; nh¶y qua suèi nhá...
2. Ph¸t triÓn nhËn thøc:
* Kh¸m ph¸ khoa häc:
- TrÎ nhËn biÕt mét sè nguån níc trong thiªn nhiªn nh: níc ma, níc m¸y, níc giÕng, níc s«ng,ao, hå, níc suèi, níc biÓn. Ph©n biÖt
®îc níc mÆn, níc ngät. Kh¸m ph¸ c¸c d¹ng níc.
- TrÎ biÕt sù diÖu kú cña níc ( kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vi, r¾n, láng, h¬i).
- BiÕt mét sè lîi Ých, t¸c dông cña níc ®èi víi cuéc sèng con ngêi, c©y cèi, con vËt.
- NhËn biÕt mèi quan hÖ vµ sù phô thuéc gi÷a níc, m©y, ma, n¾ng.
- NhËn biÕt khÝ h©ô mïa hÌ, biÕt ¨n, mÆc, sinh ho¹t phï hîp víi ®Æc ®iÓm mïa hÌ.
- NhËn biÕt mét sè ho¹t ®éng cña mïa hÌ.
* Lµm quen víi to¸n:
- TrÎ nhËn biÕt s¸ng, tra, chiÒu, tèi.
- §ong níc, so s¸nh nhiÒu Ýt, ®Õm sè ca níc ®æ vµo b×nh.
- NhËn d¹ng h×nh vu«ng, trßn, tam gi¸c, ch÷ nhËt trong thùc tÕ.
3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷:
* Nghe:
- BiÕt nghe c¸c ©m thanh tiÕng níc ch¶y.
- Nghe vµ hiÓu néi dung chuyÖn kÓ, truyÖn d©n gian, truyÖn ®äc phï hîp víi trÎ.
- Nghe vµ hiÓu th¬, ca dao, ®ång dao, tôc ng÷ phï hîp víi trÎ.
* Nãi:
- Trß chuyÖn, kÓ tªn c¸c nguån níc mµ trÎ biÕt.
- Tr¶ lêi vµ ®Æt c¸c c©u hái : níc g×? ®Ó Lµm g×? Ch¶y tõ ®©u?
- BiÕt sö dông c¸c tõ ng÷ ®Ó miªu t¶ vÒ c¸c nguån níc.
- §äc th¬, ca dao, ®ång dao vÒ c¸c nguån níc..
- KÓ l¹i ®îc truyÖn ®· nghe.
* ChuÈn bÞ cho viÖc ®äc, viÕt:

1

- Xem vµ nghe c« ®äc c¸c lo¹i s¸ch kh¸c nhau vÒ c¸c nguån níc..
- BiÕt cÇm s¸ch ®óng chiÒu, më s¸ch, xem tranh vµ “ TËp ®äc” truyÖn.
- BiÕt gi÷ s¸ch cÈn thËn.
4 , Ph¸t triÓn t×nh c¶m vµ kü n¨ng x· héi
* ý thøc b¶n th©n:
- TrÎ cè g¾ng thùc hiÖn c«ng viÖc ®Õn cïng
- TrÎ biÕt c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp trong thiªn nhiªn
- Chñ ®éng giao tiÕp víi b¹n vµ ngêi lín gÇn gòi
- TrÎ yªu thÝch c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn
* Hµnh vi vµ quy t¾c XH:
-...
Khèi mÉu gi¸o bÐ
Chñ ®Ò: “ níc vµ mét sè hiÖn tîng tù nhiªn”
Thùc hiÖn trong 3 tuÇn, tõ ngµy 25/3 ®Õn ngµy 12/4/2013
i. môc tiªu:
1.Ph¸t triÓn thÓ chÊt:
* Dinh dìng – Søc khoÎ:
- TrÎ biÕt ®îc níc cÇn thiÕt cho c¬ thÓ con ngêi, hµng ngµy cÇn ph¶i cung cÊp ®ñ lîng níc cho c¬ thÓ.
- BiÕt ®îc c¸ch ¨n mÆc, ¨n uèng phï hîp víi ®Æc ®iÓm tõng mïa trong n¨m vµ gi÷ g×n søc kháe theo mïa.
- BiÕt ®îc mét sè ho¹t ®éng trong mïa hÌ: T¾m biÓn; du lÞch tham quan...
- Gi¸o dôc trÎ uèng níc ®un s«i ®Ó nguéi, kh«ng uèng níc l·, kh«ng ch¬i gÇn ao, hå...
* Ph¸t triÓn vËn ®éng:
- Ph¸t triÓn sù phèi hîp vËn ®éng vµ cÊc gi¸c quan.
- TrÎ cã c¶m gi¸c s¶ng kho¸i khi tiÕp xóc víi m«i trêng tù nhiªn.
- - Ph¸t triÓn c¬ lín qua c¸c bµi tËp vËn ®éng : BËt «; nh¶y qua vòng níc; ®i nhanh chËm theo tiÕng ma r¬i; nh¶y qua suèi nhá...
2. Ph¸t triÓn nhËn thøc:
* Kh¸m ph¸ khoa häc:
- TrÎ nhËn biÕt mét sè nguån níc trong thiªn nhiªn nh: níc ma, níc m¸y, níc giÕng, níc s«ng,ao, hå, níc suèi, níc biÓn. Ph©n biÖt
®îc níc mÆn, níc ngät. Kh¸m ph¸ c¸c d¹ng níc.
- TrÎ biÕt sù diÖu kú cña níc ( kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vi, r¾n, láng, h¬i).
- BiÕt mét sè lîi Ých, t¸c dông cña níc ®èi víi cuéc sèng con ngêi, c©y cèi, con vËt.
- NhËn biÕt mèi quan hÖ vµ sù phô thuéc gi÷a níc, m©y, ma, n¾ng.
- NhËn biÕt khÝ h©ô mïa hÌ, biÕt ¨n, mÆc, sinh ho¹t phï hîp víi ®Æc ®iÓm mïa hÌ.
- NhËn biÕt mét sè ho¹t ®éng cña mïa hÌ.
* Lµm quen víi to¸n:
- TrÎ nhËn biÕt s¸ng, tra, chiÒu, tèi.
- §ong níc, so s¸nh nhiÒu Ýt, ®Õm sè ca níc ®æ vµo b×nh.
- NhËn d¹ng h×nh vu«ng, trßn, tam gi¸c, ch÷ nhËt trong thùc tÕ.
3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷:
* Nghe:
- BiÕt nghe c¸c ©m thanh tiÕng níc ch¶y.
- Nghe vµ hiÓu néi dung chuyÖn kÓ, truyÖn d©n gian, truyÖn ®äc phï hîp víi trÎ.
- Nghe vµ hiÓu th¬, ca dao, ®ång dao, tôc ng÷ phï hîp víi trÎ.
* Nãi:
- Trß chuyÖn, kÓ tªn c¸c nguån níc mµ trÎ biÕt.
- Tr¶ lêi vµ ®Æt c¸c c©u hái : níc g×? ®Ó Lµm g×? Ch¶y tõ ®©u?
- BiÕt sö dông c¸c tõ ng÷ ®Ó miªu t¶ vÒ c¸c nguån níc.
- §äc th¬, ca dao, ®ång dao vÒ c¸c nguån níc..
- KÓ l¹i ®îc truyÖn ®· nghe.
* ChuÈn bÞ cho viÖc ®äc, viÕt:
1
hiện tượng tự nhiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hiện tượng tự nhiên - Người đăng: mnquangtrach-qx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
hiện tượng tự nhiên 9 10 571