Ktl-icon-tai-lieu

Hình ảnh người lính trong 2 bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Được đăng lên bởi lephantuananh93
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề bài: Hình ảnh người lính trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống
Mỹ qua hai tác phẩm “Đồng chí” của Chính Hữu và “Bài thơ về tiểu đội xe
không kính” của Phạm Tiến Duật.
=> Gợi ý:
I. Mở bài:
- Giới thiệu được hai tác giả, hai tác phẩm và vấn đề nghị luận ( hình ảnh người lính qua
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ).
* Mở bài 1: Trong văn học Việt Nam hiện đại, hình ảnh người chiến sĩ cầm súng bảo vệ
Tổ quốc có một vị trí hết sức quan trọng. Đó không chỉ là hình tượng nghệ thuật tiêu
biểu trong nhiều tác phẩm mà còn là biểu tượng đẹp nhất của con người Việt Nam thời
đại Hồ Chí Minh. Phần lớn các tác giả đều có mặt ở những mũi nhọn của cuộc kháng
chiến để kịp thời ghi lại một cách chân thực và sinh động hiện thực chiến đấu của chiến
sĩ ta. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong những năm chống Pháp và người chiến sĩ Giải
phóng quân miền Nam thời đánh Mỹ đã được phản ánh khá rõ nét với những vẻ đẹp
khác nhau. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua hai bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu
và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật.
* Mở bài 2:
Dân tộc ta đứng lên tiến hành hai cuộc chiến tranh cách mạng oanh liệt chống Pháp và
chống Mĩ. Lẽ tất nhiên, ở đất nước hơn ba mươi năm chưa rời tay súng, hình ảnh anh bộ
đội Cụ Hồ là hình ảnh “con người đẹp nhất” đáng yêu nhất trong văn thơ và là niềm tự
hào lớn của dân tộc. Cùng với nhiều bài thơ khác, bài thơ “Đồng chí” sáng tác vào đầu
năm 1948 khi tác giả Chính Hữu chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc và bài thơ “Bài thơ
về tiểu đội xe không kính” sáng tác năm 1969 khi tác giả Phạm Tiến Duật tham gia
hoạt động ở tuyến đường Trường Sơn đã khắc họa thành công về đề tài người lính. Hình
tượng anh bộ đội được ghi lại trong hai bài thơ đã lưu giữ trong văn chương Việt Nam
hai gương mặt đẹp, đáng yêu của người lính trong hai thời kỳ lịch sử.
* Mở bài 3:
Đoàn giải phóng quân một lần ra đi.
Nào có sá chi đâu ngày trở về.
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi.
Ra đi ra đi thà chết cho vinh.
Khúc hát quen thuộc từ xa chợt vọng lại gợi trong lòng chúng ta biết bao suy tưởng.
Chúng ta như được sống lại một thời hào hùng của dân tộc theo tiếng hát sôi nổi trẻ
trung và cũng bình dị như cuộc đời người lính. Không biết đã có bao nhiêu bài thơ nói
về họ - những chàng Thạch Sanh của thế kỉ hai mươi. Tiêu biểu cho hai thời kì chống
Pháp và chống Mĩ là hai bài thơ: “Đồng chí” của Chính Hữu và “Tiểu đội xe không kính”
của Phạm Tiến Duật. Những người lính trong hai bài thơ thuộc hai thế hệ khác nhau
nhưng ở họ đều có nhiều nét đ...
Đề bài: Hình nh ng ườ i lính trong hai cu c kháng chi ế n ch ng Pháp và ch ng
M qua hai tác ph m “ Đồ ng chí” c a Chính H u và “Bài th ơ v ti u độ i xe
không kính” c a Ph m Ti ế n Du t.
=> Gi ý:
I. M bài:
- Gii thiu được hai tác gi, hai tác phm và vn đề ngh lun ( hình nh người lính qua
hai cuc kháng chiến chng Pháp và chng M).
* M bài 1: Trong văn hc Vit Nam hin đại, hình nh người chiến sĩ cm súng bo v
T quc có mt v trí hết sc quan trng. Đó không ch là hình tượng ngh thut tiêu
biu trong nhiu tác phm mà còn là biu tượng đẹp nht ca con người Vit Nam thi
đại H Chí Minh. Phn ln các tác gi đều có mt nhng mũi nhn ca cuc kháng
chiến để kp thi ghi li mt cách chân thc và sinh động hin thc chiến đấu ca chiến
sĩ ta. Hình nh anh b đội C H trong nhng năm chng Pháp và người chiến sĩ Gii
phóng quân min Nam thi đánh M đã được phn ánh khá rõ nét vi nhng v đẹp
khác nhau. Chúng ta có th thy rõ điu đó qua hai bài thơĐồng chí” ca Chính Hu
và “Bài thơ v tiu đội xe không kính” ca Phm Tiến Dut.
* M bài 2:
Dân tc ta đứng lên tiến hành hai cuc chiến tranh cách mng oanh lit chng Pháp và
chng Mĩ. L tt nhiên, đất nước hơn ba mươi năm chưa ri tay súng, hình nh anh b
đội C H là hình nh “con người đẹp nht” đáng yêu nht trong văn thơ và là nim t
hào ln ca dân tc. Cùng vi nhiu bài thơ khác, bài thơĐồng chí” sáng tác vào đầu
năm 1948 khi tác gi Chính Hu chiến đấu trong chiến dch Vit Bc và bài thơBài thơ
v tiu đội xe không kính” sáng tác năm 1969 khi tác gi Phm Tiến Dut tham gia
hot động tuyến đường Trường Sơn đã khc ha thành công v đề tài người lính. Hình
tượng anh b đội được ghi li trong hai bài thơ đã lưu gi trong văn chương Vit Nam
hai gương mt đẹp, đáng yêu ca người lính trong hai thi k lch s.
* M bài 3:
Đoàn gii phóng quân mt ln ra đi.
Nào có sá chi đâu ngày tr v.
Ra đi ra đi bo tn sông núi.
Ra đi ra đi thà chết cho vinh.
Khúc hát quen thuc t xa cht vng li gi trong lòng chúng ta biết bao suy tưởng.
Chúng ta như được sng li mt thi hào hùng ca dân tc theo tiếng hát sôi ni tr
trung và cũng bình d như cuc đời người lính. Không biết đã có bao nhiêu bài thơ nói
v h - nhng chàng Thch Sanh ca thế k hai mươi. Tiêu biu cho hai thi kì chng
Pháp và chng Mĩ là hai bài thơ: “Đồng chí” ca Chính Hu và “Tiu đội xe không kính”
ca Phm Tiến Dut. Nhng người lính trong hai bài thơ thuc hai thế h khác nhau
nhưng h đều có nhiu nét đẹp chung ca người lính cách mng và ca con người Vit
Nam trong các cuc kháng chiến cu nước.
* M bài 4:
Có nhng tác phm đọc xong, gp sách li là ta quên ngay, cho đến lúc xem li ta mi
cht nh là mình đã đọc ri. Nhưng cũng có nhng cun sách như dòng sông chy qua
tâm hn ta để li nhng n tượng chm khc trong tâm khm.”Đồng chí” ca Chính
Hu và “Bài thơ v tiu đội xe không kính” ca Phm Tiến Dut là hai tác phm như
thế! Hình tượng anh b đội được ghi li trong hai bài thơ đã lưu gi trong văn chương
Vit Nam hai gương mt đẹp, đáng yêu ca người lính trong hai thi k lch s.
II. Thân bài:
1. Cách 1: Người lính trong bài thơĐồng chí” -> Ngưi lính trong bài thơBài thơ v
tiu đội xe không kính”-> Đim ging và khác nhau v hình nh anh b đội trong hai
bài thơ:
a. Ng ườ i lính trong bài th ơ Đồ ng chí”:
* Bài thơĐồng chí” ca Chính Hu th hin người lính nông dân thi k đầu cuc
kháng chiến chng Pháp vi v đẹp gin d, mc mc mà vô cùng cao quí.
- Nhng người lính xut thân t nông dân, nhng min quê nghèo khó “nước mn
đồng chua”,”đất cày lên si đá”. H “chưa quen cung nga, đâu ti trường nhung”.
Hình ảnh người lính trong 2 bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình ảnh người lính trong 2 bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Người đăng: lephantuananh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hình ảnh người lính trong 2 bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính 9 10 739