Ktl-icon-tai-lieu

Hồ Chí Minh - Nhật ký trong tù

Được đăng lên bởi binhv376
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỒ CHÍ MINH- NHẬT KÍ TRONG TÙ
A. Kiến thức cơ bản
I. Tác giả
1. Tiểu sử

-

Hồ Chí Minh (1890 – 1969) quê ở làng Kim Liên, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam
Đàn, tỉnh Nghệ An.

-

Người sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà nho yêu nước. Thuở nhỏ người học chữ Hán
trong gia đình, rồi học chữ quốc ngữ và tiếng Pháp ở trường Quốc học Huế.

-

Quá trình hoạt động cách mạng:
+ Ngày 5/6/ 1911: Người ra nước ngoài tìm đường cứu nước.
+ Năm 1919: Người gửi tới Hội nghị hoà bình ở Vécxây bản Yêu sách của nhân
dân An Nam kí tên Nguyễn Ái Quốc. Sau đó 1 năm, Người dự đại hội Tua và trở thành
một trong những thành viên sáng lập Đảng cộng sản Pháp.
+ Từ 1923 → 1941: Người hoạt động chủ yếu ở Liên Xô, Trung Quốc và Thái Lan.
+ Năm 1925: Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Việt Nam Thanh niên cách mạng
đồng chí hội.
+ Ngày 3/2/1930, Người chủ trì hội nghị thống nhất các tổ chức đảng cộng sản
trong nước đi đến quyết định quan trọng thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
+ Tháng 2/1941: Người về nước và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng VN,
sau đó lên đường sang Trung Quốc. Tại đây, người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt
giam trong 13tháng. Sau khi ra tù, Người về nước và tiếp tục lãnh đạo cách mạng giành
thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945.
+ Ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh đọc bản “ Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó, Người trở thành Chủ tịch nước và lãnh đạo nhân
dân giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ.
- Tháng 1/1946, Người được bầu làm Chủ tịch nước. Từ đó đến khi qua đời, Người
luôn giữ những chức vụ trọng trách trong bộ máy lãnh đạo của Đảng-Nhà nước và lãnh
đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ.
- Người qua đời ngày 2/9/1969 tại Hà Nội.
1

- Năm 1990, tổ chức Giáo dục-Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã
ghi nhận và suy tôn người “Anh hùng giải phong dân tộc-nhà văn hoá lớn”.
2. Sự nghiệp sáng tác.
- Quan điểm sáng tác.
+ Văn học là một hoạt động tình thần phong phú và phục vụ có hiệu quả cho sự
nghiệp cách mạng .Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc và
phát triển xã hội. Nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.
+ Văn chương phải lấy quảng đại quần chúng làm đối tượng phục vụ. Trong sáng
tác Người luôn xác định rõ mục đích và đối tượng cụ thể: viết đề làm gì? (mục đích), viết
cho ai( đối tượng), sau đó mới xác định viết cái gì?(nội dung), viết ntn(hình thức).
+ Văn chương phải có tính chân thực, hình thức tác phẩm phải trong sáng, hấp ...
HỒ CHÍ MINH- NHẬT KÍ TRONG TÙ
A. Kiến thức cơ bản
I. Tác giả
1. Tiểu sử
- Hồ Chí Minh (1890 – 1969) quê ở làng Kim Liên, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam
Đàn, tỉnh Nghệ An.
- Người sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà nho yêu nước. Thuở nhỏ người học chữ Hán
trong gia đình, rồi học chữ quốc ngữ và tiếng Pháp ở trường Quốc học Huế.
- Quá trình hoạt động cách mạng:
+ Ngày 5/6/ 1911: Người ra nước ngoài tìm đường cứu nước.
+ Năm 1919: Người gửi tới Hội nghị hoà bình ở Vécxây bản Yêu sách của nhân
dân An Nam kí tên Nguyễn Ái Quốc. Sau đó 1 năm, Người dự đại hội Tua và trở thành
một trong những thành viên sáng lập Đảng cộng sản Pháp.
+ Từ 1923 → 1941: Người hoạt động chủ yếu ở Liên Xô, Trung Quốc và Thái Lan.
+ Năm 1925: Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Việt Nam Thanh niên cách mạng
đồng chí hội.
+ Ngày 3/2/1930, Người chủ trì hội nghị thống nhất các tổ chức đảng cộng sản
trong nước đi đến quyết định quan trọng thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
+ Tháng 2/1941: Người về nước và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng VN,
sau đó lên đường sang Trung Quốc. Tại đây, người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt
giam trong 13tháng. Sau khi ra tù, Người về nước và tiếp tục lãnh đạo cách mạng giành
thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945.
+ Ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh đọc bản “ Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó, Người trở thành Chủ tịch nước và lãnh đạo nhân
dân giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ.
- Tháng 1/1946, Người được bầu làm Chủ tịch nước. Từ đó đến khi qua đời, Người
luôn giữ những chức vụ trọng trách trong bộ máy lãnh đạo của Đảng-Nhà nước lãnh
đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ.
- Người qua đời ngày 2/9/1969 tại Hà Nội.
1
Hồ Chí Minh - Nhật ký trong tù - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ Chí Minh - Nhật ký trong tù - Người đăng: binhv376
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Hồ Chí Minh - Nhật ký trong tù 9 10 98