Ktl-icon-tai-lieu

Hồ Chí Minh toàn tập-1

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 281 trang   |   Lượt xem: 1690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KH¤NG Cã G× Quý H¥N §éC LËP, Tù DO!

Hå CHÝ MINH TOµN TËP
XUÊT B¶N LÇN THø HAI
THEO QUYÕT §ÞNH CñA BAN
BÝ TH¦ TRUNG ¦¥NG §¶NG
CéNG S¶N ViÖt Nam

Sè

93-q§/TW, NGµY 22 TH¸NG 12
N¡M 1994.

ðóng eBook và Share b i Thư vi n
sách ñi n t Online:

wWw.VietLion.Com

Héi ®ång xuÊt b¶n
®µo duy tïng

Chñ tÞch Héi ®ång

nguyÔn ®øc b×nh

Phã Chñ tÞch Héi ®ång

Hµ ®¨ng

Uû viªn Héi ®ång

®Æng xu©n kú

"

trÇn träng t©n

"

NguyÔn duy quý

"

®ç nguyªn ph−¬ng

"

TrÇn nh©m

"

toµn tËp

"

Hoµng minh th¶o

hå chÝ minh

Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o
®Æng xu©n kú
song thµnh

1
1919 - 1924
XuÊt b¶n lÇn thø hai

nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 1
NguyÔn thµnh (Chñ biªn)
Phïng ®øc th¾ng
®Æng v¨n th¸i

Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia
Hµ Néi - 2000

hå chÝ minh toµn tËp

Lêi giíi thiÖu

VII

LêI GiíI THIÖU
Bé Hå CHÝ MINH TOµN TËP

Thi hµnh quyÕt ®Þnh cña Ban BÝ th−, ViÖn Nghiªn cøu chñ nghÜa
M¸c - Lªnin vµ t− t−ëng Hå ChÝ Minh cïng víi Nhµ xuÊt b¶n
ChÝnh trÞ quèc gia, sau mét thêi gian tÝch cùc, khÈn tr−¬ng
chuÈn bÞ, ®· hoµn thµnh viÖc s−u tÇm, bæ sung vµ hoµn chØnh
b¶n th¶o. Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 105 ngµy sinh cña Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh vµ chuÈn bÞ tiÕn tíi §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn
thø VIII cña §¶ng, bé Hå ChÝ Minh Toµn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø
hai, gåm nhiÒu tËp lÇn l−ît ra m¾t b¹n

Ngµy 22-12-1994, Ban BÝ th− Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
®· ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc xuÊt b¶n lÇn thø hai bé Hå ChÝ Minh Toµn tËp.
B¶n quyÕt ®Þnh nªu râ: "Tr−íc nh÷ng diÔn biÕn míi cña thÕ giíi vµ nh÷ng
nhiÖm vô to lín cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, h¬n bao giê
hÕt, viÖc thÊm nhuÇn vµ lµm ®óng theo t− t−ëng Hå ChÝ Minh cã tÇm quan
träng ®Æc biÖt. NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø VII cña §¶ng kh¼ng ®Þnh c¸ch
m¹ng n−íc ta lÊy chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t− t−ëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn
t¶ng t− t−ëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng".
Thi hµnh quyÕt ®Þnh cña Ban BÝ th−, ViÖn Nghiªn cøu chñ nghÜa
M¸c - Lªnin vµ t− t−ëng Hå ChÝ Minh cïng víi Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ
quèc gia, sau mét thêi gian tÝch cùc, khÈn tr−¬ng chuÈn bÞ, ®· hoµn
thµnh viÖc s−u tÇm, bæ sung vµ hoµn chØnh b¶n th¶o. Nh©n dÞp kû niÖm
lÇn thø 105 ngµy sinh cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ chuÈn bÞ tiÕn tíi §¹i
héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng, bé Hå ChÝ Minh Toµn tËp,
xuÊt b¶n lÇn thø hai, gåm nhiÒu tËp lÇn l−ît ra m¾t b¹n ®äc.
*
*

*

Bé Hå ChÝ Minh Toµn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø hai, tËp hîp phÇn lín
nh÷ng t¸c phÈm, bµi nãi, bµi viÕt quan träng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ
n¨m 1919 ®Õn n¨m 1969 ®· s−u tÇm vµ x¸c minh ®−îc. §©y lµ mét tµi s¶...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ Chí Minh toàn tập-1 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
281 Vietnamese
Hồ Chí Minh toàn tập-1 9 10 378