Ktl-icon-tai-lieu

Hồ Chí Minh toàn tập-2

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 375 trang   |   Lượt xem: 1753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
H ChÝ Minh toµn tËp

-8

ðóng eBook và Share b i Thư vi n
sách ñi n t Online:

wWw.VietLion.Com

-7

Héi ®ång xuÊt b¶n
®µo duy tïng Chñ tÞch Héi
®ång
nguyÔn ®øc b×nh
Phã
Chñ tÞch Héi ®ång
Hµ ®¨ng
Uû viªn Héi
®ång
®Æng xu©n kú
"
trÇn träng t©n
"
NguyÔn duy quý
"
®ç nguyªn ph−¬ng "
Hoµng minh th¶o "
TrÇn nh©m
"

Ban chØ ®¹o x©y dùng
b¶n th¶o
®Æng xu©n kú
song thµnh

nhãm x©y dùng b¶n
th¶o tËp 2
phan ngäc liªn
(Chñ biªn)
nguyÔn v¨n
khoan
nguyÔn thÞ giang

-6

H ChÝ Minh toµn tËp

hå chÝ minh
toµn tËp
2
1924 - 1930
XuÊt b¶n lÇn thø hai

Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia
Hµ Néi - 2000

-5

H
VIIChÝ Minh toµn tËp

-4

Lêi GIíI THiÖU TËP 2
TËp 2 cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh Toµn tËp, xuÊt
b¶n lÇn thø hai, bao gåm nh÷ng t¸c phÈm do Chñ
tÞch Hå ChÝ Minh viÕt tõ th¸ng 11-1924 ®Õn ®Çu
n¨m 1930. §©y lµ thêi gian kÓ tõ lóc NguyÔn ¸i
Quèc tõ Liªn X« ®Õn Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc)
ho¹t ®éng ®Õn khi thµnh lËp §¶ng. Thêi gian kh«ng
dµi song cã nhiÒu sù kiÖn quan träng ®èi víi phong
trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi vµ ViÖt Nam, ®¸nh dÊu mét
b−íc tiÕn quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña
t− t−ëng Hå ChÝ Minh.
Víi c−¬ng vÞ Uû viªn Ban Ph−¬ng §«ng cña
Quèc tÕ Céng s¶n, phô tr¸ch V¨n phßng Ph−¬ng
Nam, NguyÔn ¸i Quèc ®¶m nhËn viÖc truyÒn b¸
chñ nghÜa céng s¶n vµo ch©u ¸ nãi chung vµ §«ng
D−¬ng nãi riªng, theo dâi vµ chØ ®¹o phong trµo
c¸ch m¹ng ë mét sè n−íc, chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn
cho viÖc thµnh lËp chÝnh ®¶ng cña giai cÊp v« s¶n.
§ång thêi, Ng−êi dµnh nhiÒu th× giê trùc tiÕp l·nh
®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn
viÖc ra ®êi cña §¶ng. §èi víi lÞch sö c¸ch m¹ng
n−íc ta, cã thÓ coi nh÷ng n¨m 1925- 1930 lµ thêi
gian Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trùc tiÕp chuÈn bÞ vÒ
chÝnh trÞ, t− t−ëng vµ tæ chøc ®Ó tiÕn tíi sù kiÖn
träng ®¹i nµy. §èi víi phong trµo c¸ch m¹ng c¸c
n−íc ph−¬ng §«ng, chñ yÕu ë ch©u ¸, Ng−êi còng
cã nhiÒu ®ãng gãp cho cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng
d©n téc vµ sù th¾ng lîi cña chñ nghÜa céng s¶n.
Ng−êi ®· tiÕn hµnh nhiÖm vô cao c¶ ®ã trong
nh÷ng ®iÒu kiÖn cùc kú khã kh¨n vµ phøc t¹p,
nh−ng còng cã nhiÒu thuËn lîi c¬ b¶n: Phong trµo
chèng Ph¸p ë ViÖt Nam vÉn rÇm ré, Quèc tÕ Céng

-3

s¶n ®· më réng ¶nh h−ëng vµ tæ chøc cña m×nh ra
nhiÒu n−íc, kÓ c¶ c¸c n−íc thuéc ®Þa. Quèc tÕ thø
hai ngµy cµng dÊn s©u vµo con ®−êng tho¶ hiÖp víi
giai cÊp t− s¶n, ®i theo chóng ®Ó chèng l¹i giai cÊp
v« s¶n vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc. Varen, ®¶ng viªn
§¶ng X· héi Ph¸p lµ mét vÝ dô. H¾n ®· nhËn chøc
Toµn quyÒn §«ng D−¬ng, t×m c¸ch ®µn ¸p phong
trµo yªu nuíc cña nh©n d©n ba n−íc §«ng D−¬ng.
Giai cÊp t− s¶...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ Chí Minh toàn tập-2 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
375 Vietnamese
Hồ Chí Minh toàn tập-2 9 10 230