Ktl-icon-tai-lieu

Hồ Chí Minh toàn tập-3

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 327 trang   |   Lượt xem: 1435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ðóng eBook và Share b i Thư vi n
sách ñi n t Online:

wWw.VietLion.Com

Héi ®ång xuÊt b¶n
®µo duy tïng

Chñ tÞch Héi ®ång

nguyÔn ®øc b×nh

Phã Chñ tÞch Héi ®ång

Hµ ®¨ng

Uû viªn Héi ®ång

®Æng xu©n kú

"

trÇn träng t©n

"

NguyÔn duy quý

"

®ç nguyªn ph−¬ng

"

Hoµng minh th¶o

"

TrÇn nh©m

"

Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o
®Æng xu©n kú
song thµnh

nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 3
Lª MËu h·n (Chñ biªn)
ph¹m hång ch−¬ng
TrÇn minh tr−ëng

Hå chÝ minh toµn tËp

-6

hå chÝ minh
toµn tËp
3
1930 - 1945
(XuÊt b¶n lÇn thø hai)

Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia
Hµ Néi - 2000

-5

120

VII tõ trung quèc
Th-

121

lêi giíi thiÖu tËp 3
TËp 3, Hå ChÝ Minh Toµn tËp xuÊt b¶n lÇn thø hai gåm nh÷ng t¸c phÈm
cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt tõ ®Çu n¨m 1930 ®Õn ngµy 2-9-1945.
Nh÷ng t¸c phÈm ®−îc viÕt trong thêi gian nµy thÓ hiÖn nh÷ng cèng
hiÕn lín lao vÒ t− t−ëng, ®−êng lèi vµ tæ chøc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh
®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam vµ phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi.
Tõ n¨m 1930 ®Õn n¨m 1940 lµ thêi gian Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ho¹t
®éng ë n−íc ngoµi trªn c−¬ng vÞ lµ Uû viªn Ban ph−¬ng §«ng cña Quèc tÕ
Céng s¶n, phô tr¸ch V¨n phßng ph−¬ng Nam vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c¸ch
m¹ng §«ng D−¬ng.
§Çu n¨m 1930, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· s¸ng lËp ra §¶ng Céng s¶n
ViÖt Nam. Ch¸nh c−¬ng, S¸ch l−îc, §iÒu lÖ cña §¶ng vµ Lêi kªu gäi nh©n
dÞp thµnh lËp §¶ng do Ng−êi so¹n th¶o cïng víi LuËn c−¬ng th¸ng 10 n¨m
1930 do Trung −¬ng §¶ng th«ng qua ®· v¹ch ra ®−êng lèi chiÕn l−îc, s¸ch
l−îc c¸ch m¹ng, tÝnh chÊt vµ nguyªn t¾c tæ chøc §¶ng - ®éi tiªn phong cña
giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam. C¸c v¨n kiÖn nµy thÓ hiÖn tinh thÇn c¸ch
m¹ng triÖt ®Ó vµ s¸ng t¹o, kÕt hîp ®óng ®¾n lý luËn víi thùc tiÔn ViÖt Nam.
Quan ®iÓm c¬ b¶n cña c¸c v¨n kiÖn nµy cã gi¸ trÞ xuyªn suèt con ®−êng c¸ch
m¹ng n−íc ta lµ ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi nh»m thùc
hiÖn môc tiªu ®¹i nghÜa cña d©n téc lµ "ViÖt Nam ®éc lËp", "ViÖt Nam tù do".
Tõ n−íc ngoµi, Ng−êi ®· nªu nhiÒu ý kiÕn ®óng ®¾n ®Ó n©ng cao vai trß l·nh
®¹o cña §¶ng. §¶ng ph¶i "giµnh ®−îc ®Þa vÞ l·nh ®¹o", cñng cè ®Þa vÞ l·nh
®¹o cña §¶ng trªn c¬ së quÇn chóng thõa nhËn §¶ng lµ "mét bé phËn trung
thµnh nhÊt, ho¹t ®éng nhÊt vµ ch©n thùc nhÊt", "thõa nhËn chÝnh s¸ch ®óng
®¾n vµ n¨ng lùc l·nh ®¹o cña §¶ng" (tr.139).
Nh÷ng bµi viÕt cña Ng−êi ë ®Çu nh÷ng n¨m 30 cßn v¹ch râ §¶ng ph¶i
chó ý ph¸t triÓn lùc l−îng c¸ch m¹ng trong nh©n d©n nh− C«ng héi, N«ng

Hå chÝ minh toµn tËp

IX
-1

héi, t¨ng c−êng mèi liªn minh c«ng n«ng còng nh− ph¶i ®Ò ra nh÷ng chÝnh
s¸ch cô thÓ phï...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ Chí Minh toàn tập-3 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
327 Vietnamese
Hồ Chí Minh toàn tập-3 9 10 33