Ktl-icon-tai-lieu

Hồ Chí Minh toàn tập-4

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 329 trang   |   Lượt xem: 1748 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ðóng eBook và Share b i Thư vi n
sách ñi n t Online:

wWw.VietLion.Com

Héi ®ång xuÊt b¶n
®µo duy tïng

Chñ tÞch Héi ®ång

nguyÔn ®øc b×nhPhãChñ cÞchHéi®ång
Hµ ®¨ng

Uû viªn Héi ®ång

®Æng xu©n kú

"

trÇn träng t©n

"

NguyÔn duy quý

"

®ç nguyªn ph−¬ng

"

Hoµng minh th¶o

"

TrÇn nh©m

"

Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o
®Æng xu©n kú
song thµnh

nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 4
Lª v¨n tÝch (Chñ biªn)
Ng« v¨n tuyÓn
Lª trung kiªn

hå chÝ minh
toµn tËp
4
1945 - 1946
(XuÊt b¶n lÇn thø hai)

Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia
Hµ Néi - 2000

5

6

Hå chÝ minh toµn tËp

T− t−ëng bao trïm c¸c bµi nãi, bµi viÕt cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong
tËp s¸ch nµy lµ ý chÝ ®Êu tranh ngoan c−êng cho ®éc lËp, thèng nhÊt cña Tæ
quèc vµ tù do, h¹nh phóc cña nh©n d©n. Ng−êi nãi: "T«i chØ cã mét sù ham
muèn, ham muèn tét bËc, lµ lµm sao cho n−íc ta ®−îc hoµn toµn ®éc lËp,
d©n ta ®−îc hoµn toµn tù do, ®ång bµo ai còng cã c¬m ¨n ¸o mÆc, ai còng
®−îc häc hµnh" (tr.161).

lêi giíi thiÖu tËp 4
TËp 4 cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh Toµn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø hai, bao
gåm nh÷ng t¸c phÈm, bµi viÕt, bµi nãi, ®iÖn v¨n, th− tõ, tuyªn bè, tr¶ lêi c¸c
nhµ b¸o... cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ ngµy 2-9-1945 ®Õn hÕt n¨m 1946.
Më ®Çu tËp s¸ch lµ b¶n Tuyªn ng«n ®éc lËp - ¸ng v¨n lËp quèc vÜ ®¹i, kiÖt
t¸c vÒ t− t−ëng, lý luËn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, b¶n tæng kÕt nh÷ng gi¸
trÞ tinh thÇn cña cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp cña nh©n d©n ta; ®ång thêi
còng lµ lêi Tuyªn ng«n më ®Çu kû nguyªn ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x·
héi cña ViÖt Nam. Nh÷ng bµi ë cuèi tËp s¸ch ®· tá râ ý chÝ cña nh©n d©n ta
quyÕt t©m chiÕn ®Êu ®Ó gi÷ v÷ng nÒn tù do ®éc lËp Êy.
C¸c t¸c phÈm, bµi viÕt ®−îc giíi thiÖu trong tËp s¸ch nµy ph¶n ¸nh
nh÷ng ho¹t ®éng s«i næi, phong phó, ®Çy s¸ng t¹o cña Chñ tÞch Hå ChÝ
Minh, vÞ Chñ tÞch ®Çu tiªn cña n−íc ViÖt Nam míi võa giµnh ®−îc ®éc lËp,
®ang chÊt chång khã kh¨n, t×nh thÕ cã lóc t−ëng nh− "ngµn c©n treo sîi tãc".
ChÝnh ë thêi ®iÓm cùc kú quan träng vµ ®Çy thö th¸ch nµy, nghÞ lùc c¸ch
m¹ng phi th−êng cña d©n téc vµ thiªn tµi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ®−îc
béc lé vµ ph¸t huy rùc rì. Ng−êi ®· nh¹y bÐn vµ s¸ng suèt chän lùa nh÷ng
®èi s¸ch ®óng ®¾n nh»m gi¶i quyÕt kÞp thêi, cã hiÖu qu¶ nh÷ng nhiÖm vô v«
cïng phøc t¹p, khã kh¨n; b×nh tÜnh chÌo l¸i con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam
v−ît qua th¸c ghÒnh hiÓm nguy, tõng b−íc tiÕn lªn.
Nh÷ng bµi viÕt ®−îc in trong TËp 4 nµy ®· ph¶n ¸nh s©u s¾c t− t−ëng,
®−êng lèi, chiÕn l−îc, s¸ch l−îc còng nh− n¨ng lùc tæ chøc thùc tiÔn vµ sù chØ
®¹o s¸ng suèt, tµi t×nh cña Chñ tÞ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ Chí Minh toàn tập-4 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
329 Vietnamese
Hồ Chí Minh toàn tập-4 9 10 40