Ktl-icon-tai-lieu

Hồ Chí Minh toàn tập-5

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 402 trang   |   Lượt xem: 1912 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ðóng eBook và Share b i Thư vi n
sách ñi n t Online:

wWw.VietLion.Com

Héi ®ång xuÊt b¶n
®µo duy tïng

Chñ tÞch Héi ®ång

nguyÔn ®øc b×nh

Phã Chñ tÞch Héi ®ång

Hµ ®¨ng

Uû viªn Héi ®ång

®Æng xu©n kú

"

trÇn träng t©n

"

NguyÔn duy quý

"

®ç nguyªn ph−¬ng

"

Hoµng minh th¶o

"

TrÇn nh©m

"

Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o
®Æng xu©n kú
song thµnh

nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 5
®øc v−îng (Chñ biªn)
trÇn h¶i
phan minh hiÒn

XuÊt b¶n lÇn thø hai

hå chÝ minh
toµn tËp
5
1947 - 1949

Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia
Hµ Néi - 2000

-4

VII

-3

VIII

b×nh vµ trËt tù sÏ trë l¹i ngay tøc kh¾c" (tr.12).
Nh−ng bän thùc d©n x©m l−îc ngoan cè, víi bom ®¹n vµ s¾t thÐp
trong tay, t−ëng r»ng chØ cÇn vµi tuÇn, vµi th¸ng lµ ®ñ ®Ì bÑp søc chiÕn
®Êu cña nh©n d©n ta nªn chóng ®· cù tuyÖt mäi cuéc gÆp gì vµ dµn xÕp.
Nh©n d©n ta kh«ng cã con ®−êng nµo kh¸c lµ ph¶i ®¸nh, "®¸nh cho ®Õn
th¾ng lîi hoµn toµn, ®¸nh cho ®Õn ®éc lËp vµ thèng nhÊt thËt sù" (tr.720).

LêI GiíI THIÖU TËP 5

Hå ChÝ Minh Toµn tËp, TËp 5 gåm nh÷ng t¸c phÈm, bµi nãi, bµi
cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ ®Çu n¨m 1947 ®Õn cuèi n¨m 1949, ph¶n
s©u s¾c t− t−ëng, ®−êng lèi chiÕn l−îc, s¸ch l−îc cña §¶ng ta vµ Chñ
Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc
Ph¸p.

viÕt
¸nh
tÞch
d©n

Víi b¶n chÊt x©m l−îc vµ hiÕu chiÕn, kÎ thï ®· l¸o x−îc göi 3 tèi hËu
th− trong hai ngµy, ®ßi chóng ta ph¶i h¹ vò khÝ; chóng ®· buéc nh©n d©n ta
ph¶i cÇm sóng ®øng lªn b¶o vÖ nÒn ®éc lËp vµ danh dù cña m×nh. C¶ n−íc
v©ng theo vµ tin theo lêi kªu gäi cña l·nh tô tèi cao, hïng dòng ®i vµo cuéc
kh¸ng chiÕn thÇn th¸nh víi tinh thÇn "c¶m tö cho Tæ quèc quyÕt sinh!".
MÆc dï sóng ®· næ, m¸u ®· ch¶y, nhiÒu nhµ cöa, ®−êng s¸, cÇu cèng,
lµng m¹c... ®· bÞ thiªu huû, nh−ng trªn tinh thÇn thiÕt tha víi nh©n ®¹o vµ
hoµ b×nh, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· liªn tôc göi hµng chôc bøc th− vµ lêi
kªu gäi ®Õn Tæng thèng, Thñ t−íng, Quèc héi, ChÝnh phñ vµ nh©n d©n
Ph¸p, thÓ hiÖn ý muèn thµnh thùc hoµ b×nh cña ta, kªu gäi hä h·y chÊm
døt chiÕn tranh, lËp l¹i sù giao h¶o gi÷a hai n−íc. Ng−êi viÕt: "Mong quèc
d©n Ph¸p hiÓu r»ng chóng t«i kh«ng h»n thï g× d©n téc Ph¸p. Chóng t«i
b¾t buéc ph¶i chiÕn ®Êu chèng bän thùc d©n ph¶n ®éng ®ang m−u m« xÎ
c¾t Tæ quèc chóng t«i, ®−a chóng t«i vµo vßng n« lÖ vµ gieo r¾c sù chia rÏ
gi÷a hai d©n téc Ph¸p vµ ViÖt. Nh−ng chóng t«i kh«ng chiÕn ®Êu chèng l¹i
n−íc Ph¸p míi vµ quèc d©n Ph¸p, chóng t«i l¹i cßn muèn hîp t¸c th©n ¸i"
(tr.3). Ng−êi nªu cao nguyÖn väng hoµ b×nh vµ th©n thiÖn cña nh©n d©n ta,
"mét nÒn hoµ b...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ Chí Minh toàn tập-5 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
402 Vietnamese
Hồ Chí Minh toàn tập-5 9 10 589