Ktl-icon-tai-lieu

Hồ Chí Minh toàn tập-6

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 342 trang   |   Lượt xem: 1992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ðóng eBook và Share b i Thư vi n
sách ñi n t Online:

wWw.VietLion.Com

Héi ®ång xuÊt b¶n
®µo duy tïng

Chñ tÞch Héi ®ång

nguyÔn ®øc b×nh

Phã Chñ tÞch Héi ®ång

Hµ ®¨ng

Uû viªn Héi ®ång

®Æng xu©n kú

"

trÇn träng t©n

"

NguyÔn duy quý

"

®ç nguyªn ph−¬ng

"

Hoµng minh th¶o

"

TrÇn nh©m

"

Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o
®Æng xu©n kú
song thµnh

nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 6
lª do·n t¸ (Chñ biªn)
nguyÔn thÕ th¾ng
vò bÝch nga

hå chÝ minh
toµn tËp
6
1950 - 1952
XuÊt b¶n lÇn thø hai

Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia
Hµ Néi - 2000

-4

-3
VII

LêI GiíI THIÖU tËp 6
Hå ChÝ Minh Toµn tËp, TËp 6 gåm nh÷ng bµi nãi, bµi viÕt cña Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh tõ ngµy 1-1-1950 ®Õn cuèi th¸ng 12-1952. §©y lµ thêi kú cuéc
kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta chèng thùc d©n Ph¸p ®ang chuyÓn m¹nh tõ thÕ
cÇm cù sang thÕ ph¶n c«ng tÝch cùc ®Ó tiÕn tíi tæng ph¶n c«ng.
ThÊt b¹i trong chiÕn l−îc ®¸nh nhanh, th¾ng nhanh, thùc d©n Ph¸p
ph¶i cÇu cøu ®Õ quèc Mü. Víi sù gióp ®ì cña Mü, Ph¸p thi hµnh chÝnh s¸ch
"lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh, dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt".
Chóng cñng cè nguþ quyÒn, nguþ qu©n, më réng lÊn chiÕm ë trung du vµ
®ång b»ng B¾c Bé, phong to¶ biªn giíi, bao v©y c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c, võa
t¨ng c−êng phßng thñ vïng ®ång b»ng B¾c Bé, võa t×m c¸ch ph¶n c«ng, ®Ó
giµnh l¹i quyÒn chñ ®éng chiÕn l−îc ®· mÊt.
TËp 6 thÓ hiÖn râ nh÷ng t− t−ëng, chñ tr−¬ng, ho¹t ®éng réng lín cña
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ ®èi néi, ®èi ngo¹i ®Ó l·nh ®¹o toµn §¶ng, toµn
d©n vµ toµn qu©n ta ®Èy cuéc kh¸ng chiÕn tiÕn m¹nh.
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ph©n tÝch ®óng t×nh h×nh, t−¬ng quan lùc
l−îng gi÷a phe d©n chñ, c¸ch m¹ng vµ phe ®Õ quèc, ph¶n ®éng trªn ph¹m
vi toµn thÕ giíi. Ng−êi chØ râ, lùc l−îng ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ®Õ quèc,
b¶o vÖ hoµ b×nh ®· h×nh thµnh mét mÆt trËn thèng nhÊt thÕ giíi, gåm Liªn
X«, Trung Quèc, c¸c n−íc §«ng ¢u, do Liªn X« l·nh ®¹o, nhiÒu n−íc võa
giµnh ®−îc ®éc lËp vÒ chÝnh trÞ, nh©n d©n yªu chuéng hoµ b×nh vµ tiÕn bé
trªn thÕ giíi. §ã lµ mét lùc l−îng rÊt m¹nh, lµ ®ång minh to lín cho cuéc
kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta.
Phe ph¶n d©n chñ do Mü cÇm ®Çu, gåm Mü, Anh, Ph¸p vµ c¸c thÕ lùc
ph¶n ®éng tay sai cña chóng. Mü thi hµnh chÝnh s¸ch T¬ruman, kÕ ho¹ch

VIII
-2

M¸csan, lËp khèi B¾c §¹i T©y D−¬ng, vò trang T©y §øc, NhËt B¶n, l«i kÐo
c¸c chÝnh phñ ph¶n ®éng ë ch©u ¸ vµo khèi Th¸i B×nh D−¬ng, thi hµnh
chÝnh s¸ch "dïng ng−êi ch©u ¸ ®¸nh ng−êi ch©u ¸", ph¸ ho¹i phong trµo
gi¶i phãng d©n téc. ë ViÖt Nam, tõ ngµy b¾t ®Çu chiÕn tranh, Mü ®· ra søc
gióp giÆc Ph¸p. Tõ n¨m 1950, Mü ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ Chí Minh toàn tập-6 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
342 Vietnamese
Hồ Chí Minh toàn tập-6 9 10 879