Ktl-icon-tai-lieu

Hồ Chí Minh toàn tập-7

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 317 trang   |   Lượt xem: 1993 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-10

-9

ðóng eBook và Share b i Thư vi n
sách ñi n t Online:

wWw.VietLion.Com

Héi ®ång xuÊt b¶n
®µo duy tïng

Chñ tÞch Héi ®ång

nguyÔn ®øc b×nh

Phã Chñ tÞch Héi ®ång

Hµ ®¨ng

Uû viªn Héi ®ång

®Æng xu©n kú

"

trÇn träng t©n

"

NguyÔn duy quý

"

®ç nguyªn ph−¬ng

"

Hoµng minh th¶o

"

TrÇn nh©m

"

Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o
®Æng xu©n kú
song thµnh

nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 7
trÞnh nhu (Chñ biªn)
®Æng v¨n th¸i
trÇn thÞ lîi

-8

hå chÝ minh
toµn tËp
7
1953 - 1955
XuÊt b¶n lÇn thø hai

Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia

Hµ Néi - 2000

-7

VII

-6

-5

VIII

chç m¹nh, ®¸nh chç yÕu ®Ó ph©n t¸n lùc l−îng ®Þch vµ tiªu diÖt sinh lùc
®Þch, më réng vïng tù do" (tr.13).
§Ó chiÕn th¾ng kÎ thï x©m l−îc, chóng ta ph¶i x©y dùng mét qu©n
®éi nh©n d©n thËt m¹nh vµ tiÕn bé. Ph¶i tiÕp tôc chØnh qu©n ®Ó ph¸t triÓn
vµ cñng cè nh÷ng tiÕn bé ®· thu ®−îc vµ söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm.
Cïng víi viÖc t¨ng c−êng bé ®éi chñ lùc, x©y dùng bé ®éi ®Þa ph−¬ng, cÇn
x©y dùng nh÷ng tæ chøc d©n qu©n du kÝch kh«ng tho¸t ly s¶n xuÊt.

LêI GiíI THIÖU TËP 7
TËp 7 cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh Toµn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø hai, c«ng
bè nh÷ng t¸c phÈm cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1953
®Õn cuèi th¸ng 6 n¨m 1955.
NÐt næi bËt nhÊt cña t− t−ëng Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n lÞch sö
nµy ®−îc thÓ hiÖn ë nh÷ng chñ tr−¬ng ®Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn, lµm
chuyÓn biÕn lín côc diÖn chiÕn tranh, giµnh th¾ng lîi quyÕt ®Þnh cho cuéc
kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp Mü; ë nh÷ng luËn ®iÓm vÒ
sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a nhiÖm vô chèng ®Õ quèc víi gi¶i phãng giai cÊp
n«ng d©n khái ¸ch bãc lét phong kiÕn. TiÕp ®ã lµ t− t−ëng chØ ®¹o cña
Ng−êi ®èi víi c«ng cuéc kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh, kh«i phôc kinh tÕ
vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸, x©y dùng an ninh, quèc phßng trªn miÒn B¾c: ®Êu
tranh ®ßi ®èi ph−¬ng thi hµnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬; cñng cè hoµ b×nh, thùc
hiÖn thèng nhÊt n−íc nhµ, hoµn thµnh ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc.
VÒ l·nh ®¹o cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, th¸ng 1 n¨m
1953, t¹i Héi nghÞ lÇn thø t− Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng, Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh ®· v¹ch râ ©m m−u vµ hµnh ®éng hiÕu chiÕn cña thùc d©n
Ph¸p trong t×nh thÕ thÊt b¹i cña chóng. Chóng cÇu xin Mü t¨ng thªm viÖn
trî. Chóng ®Èy m¹nh cµn quÐt, b¾t lÝnh ®Ó thùc hiÖn ©m m−u dïng ng−êi
ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh. Ng−êi nh¾c nhë
toµn §¶ng, toµn qu©n vµ toµn d©n ta: th¾ng lîi nhiÒu nh−ng quyÕt kh«ng
®−îc chñ quan, khinh ®Þch, cÇn nhËn thøc râ tõ nay cuéc chiÕn tranh gi÷a
ta vµ ®Þch sÏ gay go, phøc...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ Chí Minh toàn tập-7 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
317 Vietnamese
Hồ Chí Minh toàn tập-7 9 10 826