Ktl-icon-tai-lieu

Hoa hồng xứ khác (Nguyễn Nhật Ánh)

Được đăng lên bởi Lorenanguyen
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 4755 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chương 1: Hoa Hồng Xứ Khác
Nếu một ngày nào đó, bạn bước vào tuổi mười sáu, lại phải đi trọ học xa nhà, thoát khỏi sự
canh gác nghiêm ngặt của ba mẹ bạn, hẳn là bạn cũng được nghe những lời dặn dò kỹ lưỡng
và vô vọng của các bậc sinh thành, hệt như trường hợp tôi ngày xưa.
Nhìn chiếc va-li đã được khóa chặt của tôi, mẹ tôi khuyên nhủ bằng một giọng lo lắng chân
thành:
- Con ra thành phố ráng lo học, đừng đi chơi lông bông, đừng đua đòi chúng bạn!
Ba tôi cũng nói những lời y hệt mẹ tôi, có vẻ như tối hôm trước hai người cùng soạn chung
với nhau những điều răn dành cho tôi. Tuy nhiên, giọng ba tôi nghiêm nghị hơn, có pha một
chút đe dọa.
Tôi ngoan ngoãn đứng nghe, đầu gật lia lịa. Vẻ tử tế quá đáng của tôi khiến ba mẹ tôi hài lòng
trông thấy. Có lẽ đến giờ phút này, ba mẹ tôi mới nhận ra tôi là một đứa trẻ nết na, dễ bảo mà
trước đây vì một lý do nào đó hai người đã không nhìn thấy.
Trong tâm trạng hân hoan tột đỉnh đó, ba tôi ngẫu hứng nói thêm:
- Con cũng nhớ đừng yêu đương nhăng cuội! Còn đang đi học, phải để hết tâm trí vào bài vở,
đừng để chuyện tình cảm vớ vẩn làm xao lãng đầu óc nghe chưa!
- Nghe!
Tôi hét lớn, giọng quả quyết. Ba tôi thật buồn cười. Tôi mà thèm vào yêu với đương. Tôi là
tôi chúa ghét bọn con gái. Cái bọn về nhà chỉ biết học gạo, đến lớp thì õng a õng ẹo, lúc nào
cũng ra vẻ "tiểu thư" thấy mà bắt ngứa con mắt! Suốt những năm học lớp tám, lớp chín, tôi
không bao giờ chơi với bọn con gái. Mà bọn chúng hình như cũng chẳng thèm chơi với tôi.
Hai bên cứ như chó với mèo, mỗi lần gặp nhau là nhe răng "gừ gừ".
Tôi cũng không hiểu rõ tại sao tôi lại ghét bọn con gái đến thế. Có thể là do một sự kiện đáng
buồn năm lớp bảy. Hồi đó, tôi ngồi ở đầu bàn, gần cửa ra vào. Ngồi kế bên tôi là nhỏ Mỹ
Hạnh. Mỹ Hạnh là một con nhỏ láu lỉnh nổi tiếng. Nó là vua phá phách và chọc ghẹo. Suốt
năm, nó cà khịa tôi hoài. Nhưng tôi nín nhịn. Dù sao tôi cũng là con trai. Chẳng lẽ tôi đánh
nhau với nó. Đánh nó, có thắng cũng chẳng vinh quang gì, còn bị phạt, lại bị tụi bạn chọc cho
ê mặt. Nghĩ vậy, tôi gồng mình chịu trận, mặc cho nó làm mưa làm gió.
Nhưng Mỹ Hạnh là một con quỷ. Nó nghĩ ra đủ trò để hại tôi. Còn tôi thì ngu như bò, cứ mắc
mưu nó hoài.
Một hôm, sau khi trống đánh vào học, cả lớp đang còn ồn ào trò chuyện thì Mỹ Hạnh bỗng
khều tôi:
- Nè, Khoa!
Tôi quay lại:
- Gì vậy?
Mỹ Hạnh chỉ tay ra trước cửa lớp:
- Khoa có thấy sợi dây thun đằng kia không?
Tôi nhướng mắt dòm và gật đầu:
- Thấy! Mà sao?
- Đố Khoa chạy ra nhặt sợi thun đem vào đây!
Tôi lại nhìn ra ...
Chương 1: Hoa Hng X Khác
Nếu mt ngày nào đó, bn bước vào tui mười sáu, li phi đi tr hc xa nhà, thoát khi s
canh gác nghiêm ngt ca ba m bn, hn là bn cũng được nghe nhng li dn dò k lưỡng
và vô vng ca các bc sinh thành, ht như trường hp tôi ngày xưa.
Nhìn chiếc va-li đã được khóa cht ca tôi, m tôi khuyên nh bng mt ging lo lng chân
thành:
- Con ra thành ph ráng lo hc, đừng đi chơi lông bông, đừng đua đòi chúng bn!
Ba tôi cũng nói nhng li y ht m tôi, có v như ti hôm trước hai người cùng son chung
vi nhau nhng điu răn dành cho tôi. Tuy nhiên, ging ba tôi nghiêm ngh hơn, có pha mt
chút đe da.
Tôi ngoan ngoãn đứng nghe, đầu gt lia la. V t tế quá đáng ca tôi khiến ba m tôi hài lòng
trông thy. Có l đến gi phút này, ba m tôi mi nhn ra tôi là mt đứa tr nết na, d bo mà
trước đây vì mt lý do nào đó hai người đã không nhìn thy.
Trong tâm trng hân hoan tt đỉnh đó, ba tôi ngu hng nói thêm:
- Con cũng nh đừng yêu đương nhăng cui! Còn đang đi hc, phi để hết tâm trí vào bài v,
đừng để chuyn tình cm v vn làm xao lãng đầu óc nghe chưa!
- Nghe!
Tôi hét ln, ging qu quyết. Ba tôi tht bun cười. Tôi mà thèm vào yêu vi đương. Tôi là
tôi chúa ghét bn con gái. Cái bn v nhà ch biết hc go, đến lp thì õng a õng o, lúc nào
cũng ra v "tiu thư" thy mà bt nga con mt! Sut nhng năm hc lp tám, lp chín, tôi
không bao gi chơi vi bn con gái. Mà bn chúng hình như cũng chng thèm chơi vi tôi.
Hai bên c như chó vi mèo, mi ln gp nhau là nhe răng "g g".
Tôi cũng không hiu rõ ti sao tôi li ghét bn con gái đến thế. Có th là do mt s kin đáng
bun năm lp by. Hi đó, tôi ngi đầu bàn, gn ca ra vào. Ngi kế bên tôi là nh M
Hnh. M Hnh là mt con nh láu lnh ni tiếng. Nó là vua phá phách và chc gho. Sut
năm, nó cà kha tôi hoài. Nhưng tôi nín nhn. Dù sao tôi cũng là con trai. Chng l tôi đánh
nhau vi nó. Đánh nó, có thng cũng chng vinh quang gì, còn b pht, li b ti bn chc cho
ê mt. Nghĩ vy, tôi gng mình chu trn, mc cho nó làm mưa làm gió.
Nhưng M Hnh là mt con qu. Nó nghĩ ra đủ trò để hi tôi. Còn tôi thì ngu như bò, c mc
mưu nó hoài.
Mt hôm, sau khi trng đánh vào hc, c lp đang còn n ào trò chuyn thì M Hnh bng
khu tôi:
- Nè, Khoa!
Tôi quay li:
- Gì vy?
M Hnh ch tay ra trước ca lp:
- Khoa có thy si dây thun đằng kia không?
Tôi nhướng mt dòm và gt đầu:
- Thy! Mà sao?
- Đố Khoa chy ra nht si thun đem vào đây!
Tôi li nhìn ra ca lp và rt c:
- Eo ôi, tao không dám đâu!
Lúc đó thy Lun dy lp tôi đang đứng trò chuyn vi thy hiu trưởng ngay trước ca. Si
thun nm kế bên chân thy, có cho vàng tôi cũng chng dám b ch chy ra nht.
Thy tôi t chi, M Hnh nheo mt:
- Sao Khoa nhát quá vy?
Biết nó khích, tôi mc k:
- , tao vy đó!
M Hnh bĩu môi:
Hoa hồng xứ khác (Nguyễn Nhật Ánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoa hồng xứ khác (Nguyễn Nhật Ánh) - Người đăng: Lorenanguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Hoa hồng xứ khác (Nguyễn Nhật Ánh) 9 10 4