Ktl-icon-tai-lieu

Hoàng Đế Nội Kinh

Được đăng lên bởi Thanh Anh
Số trang: 273 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOÀNG ðẾ NỘI KINH

TỐ VẤN
Tri kỳ yếu dã nhất ngôn nhi chung,
Bất tri kỳ yếu lưu tán vô cùng.

Chú giải : Mã Nguyên ðài
Dịch thuật : Liên Tâm Lão Nhân
Nguyễn Tử Siêu
(22.5.Quí Tỵ - 02.7.1953)

1

TIỂU DẪN
TỐ VẤN là một bộ sách do vua HOÀNG-ðẾ cùng với những vị bầy tôi là KỲ-BÁ, QUỶ-DU-KHU, BÁ-CAO,
THIẾU-SƯ, THIẾU-DU, LÔI-CÔNG, lúc bình nhật cùng vấn ñáp mà biên tập nên. Sách BẢN-KỶ có chép : “
HOÀNG-ðẾ hỏi KỲ-BÁ mà làm thành NỘI-KINH ”. chính là bộ này. Nhưng xét trong sách này, phần nhiều là lời
nói của KỲ-BÁ cho nên trong BẢN-KỶ không chép ñến tên của bầy tôi khác.
Lại xét ngoài 81 thiên của bộ TỐ-VẤN, lại còn 81 thiên của bộ LINH-KHU …… giờ nhận thấy trong TỐ-VẤN
có những câu dẫn “ kinh nói rằng : …vv….” ðều là lời ở trong LINH-KHU thời ñủ biết rằng : bộ LINH-KHU thời
soạn trước, mà TỐ-VẤN soạn sau.
Trong TỐ-VẤN chỉ lấy danh hiệu Thiên-Sư-Phu-Tử ñể tôn xưng KỲ-BÁ … còn QUỶ-DU-KHU với các bầy tôi
khác thời không thấy gọi ai như vậy. ðến như LÔI-CÔNG thời lại tự xưng là Tiểu Tử, Tế Tử , mà HOÀNG-ðẾ
cũng có khi ban lời dạy bảo. Có lẽ học lực của Lôi Công chưa bằng các vị kia mà tuổi cũng còn ít hơn cả chăng
?
Vã có những danh từ : Công, Bá, Sư … tựa như là ñều lấy tước hiệu ñể gọi. Tức như ở thiên BẢO-MỆNHTOÀN-HÌNH-LUẬN có chỗ xưng là Thiên Tử, Quân Vương ; thiên DI-TINH-BIẾN-KHÍ LUẬN, thiên NGŨTHƯỜNG-CHÍNH-ðẠI-LUẬN, thiên LINH-KHU-QUAN-NĂNG .vv… ñều xưng là Thánh Vương. Thiên CHỨ-CHÍGIÁO-LUẬN, thiên SƠ-NGŨ-QUÁ-LUẬN có câu nói : “Phong quân hầu vương ..” thiên SINH-CĂN-KẾT có những
danh từ như Vương, Công, ðại nhân vv… ; vậy thời ñó là tước hiệu không còn ngờ gì nữa. ðến như QUỸ-DU
KHU, THIẾU-DU, BÁ-CAO … ñều là tên chư thần mà thôi.
ðời sau ông Trình-Tử có nói : “TỐ-VẤN do tay các công tử nước Hàn soạn ra” . Cũng có người cho là do
các nho gia ñời Tiên Tần soạn…. ðó ñều là nệ về những danh từ tước hiệu mà không xét kỹ toàn thư, nên ức
thuyết như vậy. Giờ xét ở những thiên LỤC-TIẾT-TÀNG-TƯỢNG-LUẬN, THIÊN- -NGUYÊN-ðẠI-LUẬN, NGŨVẬN-HÀNH-ðẠI-LUẬN, LỤC-VI-CHỈ-ðẠI-LUẬN, KHÍ-GIAO-BIẾN-ðẠI- LUẬN, NGŨ-THƯỜNG-CHÍNH-ðẠI-LUẬN,
LỤC-NGUYÊN-CHÍNH-KỶ-ðẠI-LUẬN, CHÍ CHÂN-YẾU-ðẠI- LUẬN … bàn về Thiên ñạo, Lịch pháp, vạn tượng,
nhân thân, kinh lạc, mạch thể, nhân sự, trị pháp, lời có ý sâu … không loại sách Chư tử nào có thể ví kịp, thật
ñúng là chỉ bậc Thiên thần chí thánh mới có thể soạn nổi.
Ngu này thiết nghĩ “Thượng ñế lúc nào cũng nhân ái muôn dân ; mà làm hại sinh mệnh cùa muôn dân là

bịnh, muốn trị bịnh phải nhờ ở sách…… nhưng im lặng không nói nên giáng sinh bậc Th...
1
HOÀNG ĐẾ NỘI KINH
TỐ VẤN
Tri k yếu dã nht ngôn nhi chung,
Bt tri k yếu lưu tán vô cùng.
Chú giải : Mã Nguyên ðài
Dịch thuật :
Liên Tâm Lão Nhân
Nguyn T Siêu
(22.5.Quí T - 02.7.1953)
Hoàng Đế Nội Kinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàng Đế Nội Kinh - Người đăng: Thanh Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
273 Vietnamese
Hoàng Đế Nội Kinh 9 10 386