Ktl-icon-tai-lieu

Hoàng tử bé (Antoine de Saint-Exupery) - Vĩnh Lạc dịch

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Antoine de Saint-Exupeùry

HOAØNG TÖÛ BEÙ
Vónh Laïc dòch
Vôùi minh hoïa cuûa chính taùc giaû Antoine de Saint-Exupeùry

Nhaø xuaát baûn Ñoàng Nai-1994
Chuyeån sang aán baûn ñieän töû naêm 2002 bôûi
Nguyeãn Traàn Phöông Phi
Phaïm Quang Laân
Nguyeãn Vaên Vui
Huyønh Höõu Hoä
Vuõ Thanh Phöông
Nguyeãn Trung Ñaïi

1

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Antoine Marie Roger de Saint-Exupeùry (1900 –1944)

Vaên só vaø phi coâng ngöôøi Phaùp, moät anh huøng trong ñôøi thöïc, ngöôøi nhìn söï phieâu
löu maïo hieåm döôùi goùc ñoä cuûa moät thi só – hoaëc ñoâi khi vôùi con maét treû thô. Hoaøng töû
beù laø taùc phaåm noåi tieáng nhaát cuûa Saint-Exupeùry, ra ñôøi vaøo naêm 1943 vaø ñaõ trôû thaønh
moät trong soá caùc taùc phaåm vaên hoïc coå ñieån daønh cho treû em trong theá kyû hai möôi.
OÂng tham gia Chieán tranh Theá giôùi laàn II vôùi cöông vò phi coâng chieán ñaáu. Maùy bay
cuûa oâng bò baén rôi treân vuøng trôøi nöôùc Phaùp vaøo naêm 1944.
" Nhöõng ngöôøi lôùn, chaúng bao giôø töï hoï hieåu ñöôïc caùi gì caû, vaø thaät laø meät cho treû con luùc
naøo cuõng phaûi giaûi thích cho hoï." (trích Hoaøng töû beù, 1931)

Antoine de Saint-Exupeùry sinh ôû Lyons ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1900 trong moät gia
ñình quí toäc ñòa phöông laâu ñôøi. Cha oâng laø moät chuyeân vieân coâng ty baûo hieåm, maát
naêm 1904 vì chöùng ñoät quò. Meï oâng, baø Marie de (Fonscolombe) Exupeùry (18751972), ñöa caùc con ñeán Le Mans vaøo naêm 1909, taïi laâu ñaøi Saint-Maurice-de-Reùmens
cuûa ngöôøi dì. Taïi ñaây, oâng ñaõ traûi qua nhöõng naêm thaùng tuoåi thô giöõa nhöõng ngöôøi
thaân cuûa mình. OÂng theo hoïc caùc tröôøng doøng Jesuit ôû Montgreù vaø Le Mans, vaø caû
tröôøng Coâng giaùo ôû Thuïy Só (1915-1917). Sau khi thi rôùt tröôøng döï bò ñaïi hoïc, oâng
ñaêng kyù hoïc moân kieán truùc ôû tröôøng cao ñaúng Beaux-Arts.
Böôùc ngoaët cuûa cuoäc ñôøi oâng xaûy ra khi oâng nhaäp nguõ vaøo naêm 1921, vaø ñöôïc gôûi
ñeán Strasbourgh ñeå döï khoùa huaán luyeän phi coâng. Vaøo ngaøy 9 thaùng 7 naêm 1921, oâng
bay chuyeán ñaàu tieân moät mình vôùi kieåu maùy bay Sopwith F-CTEE. OÂng laáy baèng phi
2

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

coâng vaøo naêm 1922, vaø sau ñoù ñònh cö ôû Paris nôi oâng khôûi söï vieát vaên. Tieáp theo ñoù
laø nhöõng naêm keùm may maén. Cuoäc ñính hoân cuûa oâng vôùi nöõ vaên só Louise de
Vilmorin bò huûy boû, vaø oâng cuõng khoâng thaønh coâng trong vieäc vieát laùch vaø kinh
doanh– OÂng phaûi laøm haøng loaït ngheà ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàng tử bé (Antoine de Saint-Exupery) - Vĩnh Lạc dịch - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Hoàng tử bé (Antoine de Saint-Exupery) - Vĩnh Lạc dịch 9 10 251