Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Được đăng lên bởi tienxuan06061998
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8/22/13

Hướng dẫn soạn bài : Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (Tiếp theo)

HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ
(Tiếp theo)
1. a) Nhân vật giao tiếp ở đây là một đôi thanh niên nam nữ trẻ tuổi (biểu hiện qua
các từ "anh", "nàng" và cụm từ “ tre non đủ lá”- ý nói cô gái đã đến độ xuân thì).

b) Hoạt động giao tiếp này diễn ra vào một đêm trăng sáng
và thanh vắng. Thời gian đó thường thích hợp với những câu
chuyện tâm tình nam nữ (những câu chuyện cần một thời gian và
một không gian có tính chất riêng tư).
c) Nhân vật "anh" chọn cách nói ví von bóng gió của ca dao
để "đặt vấn đề". Vì thế chuyện "tre non đủ lá" và chuyện "đan
sàng" thực chất là ý chỉ họ (đôi trai gái) đã đến tuổi trưởng thành
và (lúc này) tính đến chuyện kết duyên là đúng lúc. Như vậy mục
đích lời nói của nhân vật "anh" là lời ướm hỏi.
d) Chuyện "tre non đủ lá" và chuyện "đan sàng" cũng giống
như chuyện "trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng", vì thế cách nói
của chàng trai phù hợp với nội dung và mục đích của cuộc giao
tiếp. Cách nói này vừa có hình ảnh, vừa giàu sắc thái tình cảm lại
vừa tế nhị nên dễ làm rung động và dễ thuyết phục người nghe.
2. a) Trong cuộc giao tiếp trích trong Người du kích trên
núi chè tuyết, các nhân vật giao tiếp (A Cổ và người ông) đã
thực hiện bằng ngôn ngữ các hành động nói, cụ thể là :
- A Cổ : chào (Cháu chào ông ạ !)
- Ông :
+ Chào lại (A Cổ hả ?)
+ Khen (Lớn tướng rồi nhỉ !)
+ Hỏi (Bố cháu có gửi pin đài lên cho ông không ?)
- A Cổ : Đáp lời (Thưa ông, có ạ !)
b) Trong lời của nhân vật ông già, tuy cả ba câu đều có hình
thức hỏi nhưng chỉ có câu thứ ba (Bố cháu có gửi pin đài lên
cho ông không?) là có mục đích hỏi thực sự. Các câu còn lại lần
lượt được dùng với mục đích để chào và để khen.
c) Lời nói của nhân vật đã chứng tỏ A Cổ và ông già có mối quan hệ khá thân thiết
với nhau. A Cổ kính mến người ông. Ngược lại, người ông cũng bộc lộ thái độ yêu quý
và trìu mến đối với cháu.

3. a) Khi làm bài thơ Bánh trôi nước, Hồ Xuân Hương
muốn ngợi ca vẻ đẹp và khẳng định phẩm chất trắng trong của
người phụ nữ nói chung và của tác giả nói riêng. Bài thơ cũng là
một "thông điệp" nói lên sự vất vả và gian truân của họ. Để thực
hiện đích giao tiếp ấy, tác giả đã xây dựng nên hình tượng "chiếc
bánh trôi" và sử dụng khá nhiều từ ngữ giàu hàm nghĩa (trắng,
tròn, bảy nổi ba chìm, tấm lòng son...).
b) Để lĩnh hội bài thơ, người đọc phải căn cứ vào các phương tiện ngôn ngữ (giải mã ý
nghĩa của các từ ngữ) như : trắng, trong (nói về vẻ đẹp), thành ngữ "bảy nổi ba chìm"
hoctap-tt.b...
8/22/13
Hướng dn son bài : Hot đng giao tiếp bng ngôn ng (Tiếp theo)
hoctap-tt.blogspot.com/2013/05/huong-dan-soan-bai-hoat-ong-giao-tiep.html
1/7
HOT ĐNG GIAO TIP BNG NGÔN NG
(Tiếp theo)
1. a) Nhân vật giao tiếpđây là mt đôi thanh niên nam nữ trẻ tuổi (biểu hiện qua
các từ "anh", "nàng" và cụm ttre non đ”- ý nói gái đã đến đ xuân thì).
b) Hoạt động giao tiếp này diễn ra vào một đêm trăng sáng
và thanh vng. Thời gian đó thường thích hợp vi nhng câu
chuyn tâm tình nam n(những câu chuyn cần một thi gian và
một không gian có tính chất riêng tư).
c) Nhân vật "anh" chn cách nói ví von bóng gió của ca dao
để "đặt vn đề". Vì thế chuyện "tre non đ lá" và chuyện "đan
ng" thực cht là ý ch h(đôi trai gái) đã đến tui trưởng thành
và (lúc này) tính đến chuyn kết duyên là đúng lúc. Như vy mc
đích li nói của nhân vt "anh" là li ưm hỏi.
d) Chuyện "tre non đ lá" và chuyn "đan sàng" ng ging
như chuyn "trai ln dựng v, gái ln g chng", vì thế cách nói
của chàng trai phù hp vi ni dung và mc đích của cuộc giao
tiếp. Cách nói này va hình ảnh, va giàu sắc tháinh cảm lại
vừa tế nh nên dễ làm rung động và dễ thuyết phc ngưi nghe.
2. a) Trong cuộc giao tiếp trích trong Người du kích trên
núi chè tuyết, các nhân vt giao tiếp (A Cổ và người ông) đã
thực hin bằng ngôn ng các hành động nói, c th là :
- A Cổ : chào (Cháu chào ông ạ !)
- Ông :
+ Chào li (A C hả ?)
+ Khen (Lớn tướng rồi nhỉ !)
+ Hỏi (Bố cháu có gửi pin đài lên cho ông không ?)
- A Cổ : Đáp li (Thưa ông, có ạ !)
b) Trong li của nhân vt ông già, tuy cả ba câu đều có hình
thức hỏi nhưng ch câu thba (Bcháu gửi pin đài lên
cho ông không?) là có mc đích hỏi thực s. Các câu còn li lần
lưt được dùng vi mc đích để chào và để khen.
c) Lời i của nhân vật đã chứng t A C ông già mối quan hệ k thân thiết
với nhau. A C kính mến người ông. Ngược lại, ngưi ông cũng bc lộ thái đyêu quý
và trìu mến đi với cháu.
3. a) Khi làm bài thơ Bánh trôi ớc, H Xuân Hương
mun ngợi ca v đẹp và khng định phẩm cht trắng trong ca
ngưi ph n nói chung và của tác gi nói riêng. Bài thơ cũng là
một "thông điệp" nói lên s vt vvà gian truân của h. Đthc
hin đích giao tiếp ấy, c gi đã xây dựng nên hình tượng "chiếc
bánh trôi" và sử dụng khá nhiều t ng giàu hàm nghĩa (trắng,
tròn, bảy nổi ba chìm, tấm lòng son...).
b) Để lĩnh hội bài thơ, người đc phải căn c vào các pơng tiện ngôn ng(giải ý
nghĩa của các tngữ) n: trắng, trong (i về vẻ đp), thành ng "bảy nổi ba chìm"
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ - Người đăng: tienxuan06061998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 9 10 960