Ktl-icon-tai-lieu

Hồi ký phạm duy

Được đăng lên bởi dinhnuilang
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 5152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui
Một đêm, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về...
XUÂN CA

Chương Một
Tôi ra đời tại nhà hộ sinh ở số 40 Rue Takou (phố Hàng Cót) Hà Nội vào lúc 1 giờ 15
sáng ngày 05 tháng 10 năm 1921, theo âm lịch là ngày mùng 5 tháng 9 (nhuận) năm
Tân Dậu. Trước đó vài giờ, mẹ tôi còn đang ôm bụng ngồi đánh tổ tôm với mấy bà
bạn và với Bác Hàn Làng Vẽ (1).
Mẹ tôi vừa ù xong ván bài tổ tôm thì dở dạ và người nhà vội vàng đưa vào nhà đẻ.
Do đó, khi tôi lớn lên, mỗi lần gặp Bác Hàn là bác nhắc tới chuyện ván bài tổ tôm và
gọi tôi là thằng Tôm. Ai ngờ bây giờ về già, tôi cũng trở thành một thứ Uncle Tom.
Tuy luôn luôn đắc ý cho rằng mình ra đời trong một canh bạc thắng của mẹ, nhưng
khi lớn lên thằng Tôm này lại khoái với cái tên tự do chính mình đặt ra là Mộng Vân.
Vì sao ? Vì trong một lúc quá yêu Tôm, mẹ buột miệng nói rằng đã nằm mơ thấy
những đám mây trong thời kỳ có mang... Lại cũng là một cái tên tiền định. Thằng
Tôm sẽ như mây, lang thang suốt đời. Và khi du nhập vào nghề hát rong thì đụng
ngay một đoàn hát Cải Lương mang tên Gánh Mộng Vân.
Ngoài hai tên hiệu đó, cái tên thật -- rất quan trọng vì là tên cúng cơm -- cha mẹ đặt
cho khi tôi vừa chào đời, tuy nó chẳng ngộ nghĩnh hay thơ mộng gì cho lắm, nhưng
khi tôi trở thành ca sĩ của một gánh hát rong và chỉ dùng chữ họ và chữ đệm để cho
khán giả dễ nhớ tên thì... cái tên cúng cơm đó biến mất. Ngay chị ruột tôi, về sau,
cũng chỉ gọi tôi bằng tên đệm mà thôi. Giống như là có một sự quên tên hay kiêng
tên vậy. Có điều chắc chắn là tôi đã ra thoát được tục lệ từ xưa của người Việt là
thường đặt những cái tên rất xấu xí cho con cái để ma quỷ không thèm bắt đi như :
(xin lỗi) thằng Buồi, thằng Đít vân vân...

Bố tôi là Phạm Duy Tốn, được người đời biết như là một nhà báo, một nhà văn đã
từng tiếp súc với văn hóa Âu Tây và đã không còn là một nhà nho thuần túy nữa,
nhưng khi bố tôi đặt tên cho con cái thì đều dựa vào chữ nho cả. Tên của ông cũng
như tên của các con đều là tên của những đức tính và nếu viết bằng chữ nho thì chữ
nào cũng nằm trong bộ ngôn, nghĩa là bộ chữ thuộc vào những hạng người thích ăn
to nói lớn.
Anh cả của tôi mang tên Khiêm, tới hai người chị là Thuận và Trinh, rồi tới người anh
hơn tôi 2 tuổi là Nhượng. Hai người anh trong thực tế sẽ sống bằng nghề ăn nói, họ
đều là những ông thầy dạy học. Nhưng họ đều giống tôi ở chỗ tính nết sẽ không như
cái tên bố đã đặt cho. Ông Khiêm nhiều khi có vẻ thiếu khiêm cung. Ông Nhượng
không hẳn lúc nào cũng nhường nhịn em n...
Xuân trong tôi đã khơi trong mt đêm vui
Mt đêm, mt đêm gi chăn phòng the đón cha m v...
XUÂN CA
Chương Mt
Tôi ra đời ti nhà h sinh s 40 Rue Takou (ph Hàng Cót) Hà Ni vào lúc 1 gi 15
sáng ngày 05 tháng 10 năm 1921, theo âm lch là ngày mùng 5 tháng 9 (nhun) năm
Tân Du. Trước đó vài gi, m tôi còn đang ôm bng ngi đánh t tôm vi my bà
bn và vi Bác Hàn Làng V (1).
M tôi va ù xong ván bài t tôm thì d d và người nhà vi vàng đưa vào nhà đẻ.
Do đó, khi tôi ln lên, mi ln gp Bác Hàn là bác nhc ti chuyn ván bài t tôm và
gi tôi là thng Tôm. Ai ng bây gi v già, tôi cũng tr thành mt th Uncle Tom.
Tuy luôn luôn đắc ý cho rng mình ra đời trong mt canh bc thng ca m, nhưng
khi ln lên thng Tôm này li khoái vi cái tên t do chính mình đặt ra là Mng Vân.
Vì sao ? Vì trong mt lúc quá yêu Tôm, m but ming nói rng đã nm mơ thy
nhng đám mây trong thi k có mang... Li cũng là mt cái tên tin định. Thng
Tôm s như mây, lang thang sut đời. Và khi du nhp vào ngh hát rong thì đụng
ngay mt đoàn hát Ci Lương mang tên Gánh Mng Vân.
Ngoài hai tên hiu đó, cái tên tht -- rt quan trng vì là tên cúng cơm -- cha m đặt
cho khi tôi va chào đời, tuy nó chng ng nghĩnh hay thơ mng gì cho lm, nhưng
khi tôi tr thành ca sĩ ca mt gánh hát rong và ch dùng ch h và ch đệm để cho
khán gi d nh tên thì... cái tên cúng cơm đó biến mt. Ngay ch rut tôi, v sau,
cũng ch gi tôi bng tên đệm mà thôi. Ging như là có mt s quên tên hay kiêng
tên vy. Có điu chc chn là tôi đã ra thoát được tc l t xưa ca người Vit là
thường đặt nhng cái tên rt xu xí cho con cái để ma qu không thèm bt đi như :
(xin li) thng Bui, thng Đít vân vân...
Hồi ký phạm duy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồi ký phạm duy - Người đăng: dinhnuilang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
Hồi ký phạm duy 9 10 705