Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Được đăng lên bởi Đức Văn Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--==0o0==--

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: 2504/2014/HĐ-KT
Căn cứ bộ luật Dân sự và luật Thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/ 06/ 2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/01/2006.
- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi hành của bộ luật Dân sự và luật Thương mại.
- Căn cứ vào các văn bản ( Đơn chào hàng, Báo giá, các văn bản khác có liên
quan.v.v…)
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2014.
Tại: Công ty Cổ phần máy tính mạng Minh Quân
Chúng tôi gồm có:
BÊN A: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHỐI VĂN HÓA XÃ HỘI
HUYỆN THANH THỦY
-

- Đại diện
- Địa chỉ
- Tài khoản số

: Ông Nguyễn Văn Vấn
Chức vụ: Trưởng Ban
: Huyện Thanh Thủy – Tỉnh Phú Thọ
: 3731.0.3015293 tại Kho Bạc Nhà Nước Huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH MẠNG MINH QUÂN.
- Đại diện
- Địa chỉ
- Điện thoại
- Tài Khoản số
- Người thụ hưởng
- Mã số thuế

: Ông Nguyễn Minh An
Chức vụ: Giám Đốc
: Số 1435 Đại Lộ Hùng Vương - Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ
: 0210.3854.999 - 0904.144.464 Fax: 0210.3854.999
: 11735991 tại Ngân hàng VPBank Tiên Cát
: Công ty cổ phần máy tính mạng Minh Quân
: 2600337390

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng.
Bên A đồng ý mua của bên B với số lượng và đơn giá như sau:
TT
01

Tên hàng
Máy xách tay Sony (Core i /4Gb /500Gb
/15.6” ...)
Tổng (Đã bao gồm VAT)

ĐVT

Số
lượng

Đơn giá

Thành tiền

Cái

03

17.950.000

53.850.000

53.850.000

Tổng giá trị bằng số : 53.850.000 VNĐ.
Tổng giá trị bằng chữ: (Năm mươi ba triệu tám trăm năm mươi nghìn)

Điều 2: Chất lượng và quy cách hàng hoá.
- Chất lượng hoàng hoá Bên B bán và bảo hành cho bên A các thiết bị như điều thỏa thuận
tại điều 1
- Quy cách hàng hoá, bao bì, ký mã hiệu theo nhà sản xuất.
Điều 3: Phương thức giao nhận.
- Bên B giao hàng hoá cho bên A vào ngày .../…/ 2014.
- Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên B chịu
- Quy định lịch giao nhận hàng hoá mà bên A không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu
kho bãi, ca xe theo thực tế.
- Khi mua hàng bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng tại chỗ. Nếu
phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng lập biên bản tại chỗ yêu cầu bên
bán xác nhận.
Điều 4: Bảo hành hoặc hướng dẫn sử dụng hàng hoá.
- Bên B có trách nhiệm bảo hành các thiết bị trong hợp đồ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--==0o0==--
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: 2504/2014/HĐ-KT
- Căn cứ bộ luật Dân s luật Tơng mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/ 06/ 2005 hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/01/2006.
- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi hành của bộ luật Dân sự và luật Thương mại.
- Căn cứ vào các văn bản ( Đơn chào hàng, Báo giá, các văn bản khác có liên
quan.v.v…)
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2014.
Tại: Công ty Cổ phần máy tính mạng Minh Quân
Chúng tôi gồm có:
BÊN A: BAN QUẢN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHỐI VĂN HÓA HỘI
HUYỆN THANH THỦY
- Đại diện
- Địa chỉ
- Tài khoản số
: Ông Nguyễn Văn Vấn Chức vụ: Trưởng Ban
: Huyện Thanh Thủy – Tỉnh Phú Thọ
: 3731.0.3015293 tại Kho Bạc Nhà Nước Huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ
BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH MẠNG MINH QUÂN.
- Đại diện
- Địa chỉ
- Điện thoại
- Tài Khoản số
- Người thụ hưởng
- Mã số thuế
: Ông Nguyễn Minh An Chức vụ: Giám Đốc
: Số 1435 Đại Lộ Hùng Vương - Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ
: 0210.3854.999 - 0904.144.464 Fax: 0210.3854.999
: 11735991 tại Ngân hàng VPBank Tiên Cát
: Công ty cổ phần máy tính mạng Minh Quân
: 2600337390
Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng.
Bên A đồng ý mua của bên B với số lượng và đơn giá như sau:
TT Tên hàng ĐVT
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
01
Máy xách tay Sony (Core i /4Gb /500Gb
/15.6” ...)
Cái 03 17.950.000 53.850.000
Tổng (Đã bao gồm VAT) 53.850.000
Tổng giá trị bằng số : 53.850.000 VNĐ.
Tổng giá trị bằng chữ: (Năm mươi ba triệu tám trăm năm mươi nghìn)
HỢP ĐỒNG KINH TẾ - Trang 2
HỢP ĐỒNG KINH TẾ - Người đăng: Đức Văn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HỢP ĐỒNG KINH TẾ 9 10 939