Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch em yêu tố quốc VN

Được đăng lên bởi hoithethao
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HUYỆN ĐOÀN - PHÒNG GD & ĐT

HUYỆN QUẾ SƠN
Số: 06 KH/LT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quế Sơn, ngày 14 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử trực tuyến với chủ đề
“Em yêu Tổ quốc Việt Nam” huyện Quế Sơn năm học 2012 - 2013

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20122013; thiết thực lập thành tích chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh, 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện
đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện Quế Sơn xây dựng Kế hoạch tổ
chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử trực tuyến với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”
huyện Quế Sơn năm học 2012-2013 với nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Nhằm giáo dục cho thiếu nhi những giá trị truyền thống, lịch sử của đất nước,
của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; từ đó khơi
dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, giúp các em phấn đấu, rèn luyện để trở thành con
ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
- Giáo dục tinh thần yêu quê hương đất nước, yêu tổ chức Đoàn- Đội, từ đó tạo
động cơ đúng đắn để Đội viên - thiếu nhi phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh.
2. Yêu cầu:
- Là hoạt động thiết thực chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh; 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai có hiệu quả
cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.
- Hội thi đảm bảo tính giáo dục cao, thiết thực hiệu quả, qua đó nâng cao ý thức
công dân của thiếu nhi, học sinh.
II. Đối tượng tham gia, thời gian tổ chức:
1. Đối tượng dự thi: Tất cả các Đội viên, thiếu nhi đang học tập tại các trường
THCS trên địa bàn huyện Quế Sơn.
2. Thời gian tổ chức hội thi: Thí sinh làm bài trực tuyến từ ngày 21/3/2013 đến
hết ngày 31/3/2013.
III. Nội dung, hình thức, giải thưởng:
1. Nội dung:
Cuộc thi đề cập đến những sự kiện, nhân vật, địa danh của đất nước và của Quảng
Nam qua các giai đoạn lịch sử; những tấm gương anh hùng tuổi thiếu nhi gắn với lịch sử

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; các kiến thức cơ bản về biển đảo
Việt Nam.
- Kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí
Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Các hoạt động phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức, một số phong
trào chủ yếu của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam.
- Trách nhiệm của Đội viên trong việc phấn đấu, rèn luyện để được đứng ...
HUYỆN ĐOÀN - PHÒNG GD & ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN QUẾ SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06 KH/LT Quế Sơn, ngày 14 tháng 3 năm 2013
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử trực tuyến với chủ đề
Em yêu Tổ quốc Việt Nam” huyện Quế Sơn năm học 2012 - 2013
Thực hiện Chương trình công tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2012-
2013; thiết thực lập thành tích chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh, 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện
đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện Quế Sơn xây dựng Kế hoạch tổ
chức cuc thi tìm hiểu lịch sử trực tuyến với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”
huyện Quế Sơn năm học 2012-2013 với nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Nhằm giáo dục cho thiếu nhi những giá trị truyền thống, lịch sử của đất nước,
của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ C Minh; từ đó khơi
dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, giúp các em phấn đấu, rèn luyện để trở thành con
ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
- Giáo dục tinh thần yêu quê ơng đất nước, yêu tổ chức Đoàn- Đội, từ đó tạo
động đúng đắn để Đội viên - thiếu nhi phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh.
2. Yêu cầu:
- hoạt động thiết thực chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh; 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai hiệu quả
cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.
- Hội thi đảm bảo nh giáo dục cao, thiết thực hiệu quả, qua đó nâng cao ý thức
công dân của thiếu nhi, học sinh.
II. Đối tượng tham gia, thời gian tổ chức:
1. Đối tượng dự thi: Tất cả các Đội viên, thiếu nhi đang học tập tại các trường
THCS trên địa bàn huyện Quế Sơn.
2. Thời gian t chức hội thi: Thí sinh làm bài trực tuyến từ ngày 21/3/2013 đến
hết ngày 31/3/2013.
III. Nội dung, hình thức, giải thưởng:
1. Nội dung:
Cuộc thi đề cập đến những sự kiện, nhân vật, địa danh của đất nước và của Quảng
Nam qua các giai đoạn lịch sử; những tấm ơng anh hùng tuổi thiếu nhi gắn với lịch s
Kế hoạch em yêu tố quốc VN - Trang 2
Kế hoạch em yêu tố quốc VN - Người đăng: hoithethao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch em yêu tố quốc VN 9 10 733