Ktl-icon-tai-lieu

Kẻ làm người chịu (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 4632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
làm ng

i ch u

1

LÀM NG

www.hobieuchanh.com

Bi u Chánh

I-

NG THINH T

I CH U

NG

NG

y b a rày nh t báo Sài Gòn r p nhau mà khen ng i r p hát Casino hát
tu ng “ Les Miserables” 1 hay l m.
Nàng Lý T Nga a coi hát b , ch ít ham coi hát bóng, nh ng vì nàng nhà c
c truy n hoài r i c ng bu n, mà l i th y nh t báo khen quá, nên t i l i nàng r a
t, g
u, thay qu n, i áo, tính i coi hát bóng m t b a mà ch i.
Nàng b c vô r p hát th y có ng i ta ng i r i rác các h ng c ch ng n m sáu
ch c ng i. Nàng l a hàng gh tr ng r i ph ng ph ng i l i ng i cái gh
u, ng
vãn hát i ra cho d .
Nàng T Nga mình m c m t cái áo t en phía trong lót màu bông h ng l t,
i b n m t cái qu n l c tr ng ch n mang m t ôi giày nhung en.Tuy tay có eo
t b cà rá h t xoàn, tai có eo m t ôi bông h t xoàn, và c c ng có eo m t s i
dây chuy n c ng nh n h t xoàn, song s trang s c c a nàng coi c ng t m th ng,
ch không có v ch ng di n chi h t. Ch ng hi u vì c nào lúc nàng m i i vô thì
ng i ta l i chong m t, day u l i mà ngó nàng, r i ch ng nàng ki m ch ng i yên,
ng i ta l i c ng c ngó nàng hoài n a.
Có l nàng th y ng i ta ngó thì nàng e l , nên nàng l t cái kh n màu h t gà
xu ng mà b trong lòng, r i v i tay l y t ch ng trình hát bóng c m mà coi.
Cách ch ng bao lâu có hai ng i àn bà i vô, r i x m x m l i hàng gh c a T
Nga mà ng i, ng i nh ch ng m i b y m i tám tu i, thì ng i m t bên T Nga,
còn ng i l n, tóc ã b c hoa râm thì ng i k ó n a.
Nga li c m t ngó ng i tr tu i, mà ng i y c ng li c m t ngó nàng hai
ng i ngó nhau r i c i nh ng vì không quen v i nhau, nên không chào h i chi h t.
Hai ng i m i vô ó v a ng i yên ch , thì ng i tr tu i nói v i ng i kia
ng: “Mình ng i hàng gh n y có g n m t chút. Ch chi mình vô s m, mình mua
gi y ng i phía sau d coi h n?” Ng i kia áp nh r ng: ”Ng i ây c ng
c. Phía
sau có Tây nhi u, khó lòng “.
Nga nghe ng i nh kêu ng i l n b ng dì, thì bi t không ph i là m con.
Nàng coi k th y ng i l n m c áo xuy n en, qu n lãnh en tay eo m t chi c
huy n, mang m t ôi dõn2. Ng i y tr ng tr o, m p m p, tuy tóc ã
m b c mà
da m t còn ch a dùn. Còn ng i nh m c áo màu nguy t b ch, qu n lãnh en, u
choàng kh n l c tr ng có thêu bìa, ch n mang giày thêu kim tuy n, tai eo bông h t
xoàn, c eo m t s i dây chuy n nh có nh n ba h t xoàn l n tay trái eo m t chi c
m th ch, tay m t eo m t chi c huy n3 c n. Ng i dong d y, không m p không
1

Nh ng k kh n kh
mang d i ch n c a àn bà, nh ng m i q
3
vòng tay b ng á en
2

t, gót th p

làm ng

i ch u

2

www.hobieuchanh.com

m nh ng c m tay no tròn, ngón tay suô...
 làm ngi chu 1 www.hobieuchanh.com
 LÀM NGI CHU
 Biu Chánh
I- NG THINH TNG NG
y ba rày nht báo Sài Gòn rp nhau mà khen ngi rp hát Casino hát
tung “ Les Miserables
1
hay lm.
Nàng Lý T Nga a coi hát b, ch ít ham coi hát bóng, nhng vì nàng nhà c
c truyn hoài ri cng bun, mà li thy nht báo khen quá, nên ti li nàng ra
t, gu, thay qun, i áo, tính i coi hát bóng mt ba mà chi.
Nàng bc vô rp hát thy có ngi ta ngi ri rác các hng c chng nm sáu
chc ngi. Nàng la hàng gh trng ri phng phng i li ngi cái ghu, ng
vãn hát i ra cho d.
Nàng T Nga mình mc mt cái áo ten phía trong lót màu bông hng lt,
i bn mt cái qun lc trng chn mang mt ôi giày nhung en.Tuy tay có eo
t b cà rá ht xoàn, tai có eo mt ôi bông ht xoàn, và c cng có eo mt si
dây chuyn cng nhn ht xoàn, song s trang sc ca nàng coi cng tm thng,
ch không có v chng din chi ht. Chng hiu vì c nào lúc nàng mi i vô thì
ngi ta li chong mt, day u li mà ngó nàng, ri chng nàng kim ch ngi yên,
ngi ta li cng c ngó nàng hoài na.
Có l nàng thy ngi ta ngó thì nàng e l, nên nàng lt cái khn màu ht
xung mà b trong lòng, ri vi tay ly t chng trình hát bóng cm mà coi.
Cách chng bao lâu có hai ngi àn bà i vô, ri xm xm li hàng gh ca T
Nga mà ngi, ngi nh chng mi by mi tám tui, thì ngi mt bên T Nga,
còn ngi ln, tóc ã bc hoa râm thì ngi kó na.
 Nga lic mt ngó ngi tr tui, mà ngi y cng lic mt ngó nàng hai
ngi ngó nhau ri ci nhng vì không quen vi nhau, nên không chào hi chi ht.
Hai ngi mi vô ó va ngi yên ch, thì ngi tr tui nói vi ngi kia
ng: “Mình ngi hàng gh ny có gn mt chút. Ch chi mình vô sm, mình mua
giy ngi phía sau d coi hn?” Ngi kia áp nh rng: ”Ngi ây cng c. Phía
sau có Tây nhiu, khó lòng “.
 Nga nghe ngi nh kêu ngi ln bng dì, thì bit không phi là m con.
Nàng coi k thy ngi ln mc áo xuyn en, qun lãnh en tay eo mt chic
huyn, mang mt ôi dõn
2
. Ngi y trng tro, mp mp, tuy tóc ã m bc mà
da mt còn cha dùn. Còn ngi nh mc áo màu nguyt bch, qun lãnh en, u
choàng khn lc trng có thêu bìa, chn mang giày thêu kim tuyn, tai eo bông ht
xoàn, ceo mt si dây chuyn nh có nhn ba ht xoàn ln tay trái eo mt chic
m thch, tay mt eo mt chic huyn
3
cn. Ngi dong dy, không mp không
1
Nhng k khn kh
2
 mang di chn ca àn bà, nhng mi qt, gót thp
3
vòng tay bng á en
Kẻ làm người chịu (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kẻ làm người chịu (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Kẻ làm người chịu (Hồ Biểu Chánh) 9 10 977