Ktl-icon-tai-lieu

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX

Được đăng lên bởi Tri Nguyen Huu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 1
Tiết 1,2

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ SAU
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN HẾT THẾ
KỈ XX
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
( HỒ CHÍ MINH)
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU NGÔI SAO SÁNG TRONG
VĂN NGHỆ DÂN TỘC
( PHẠM VĂN ĐỒNG)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1.KIẾN THỨC
- Hoaøn caûnh lòch söû, xaõ hoäi vaø thaønh töïu cuûa VHVN töø CM8 1945 – 1975.
- Nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa VHVN giai ñoaïn 45- 75.
- Nhöõng chuyeån bieán vaø thaønh töïu ñaàu cuûa vaên hoïc 75 ñeán heát TKXX.
- Cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp vaên chöông, quan ñieåm ngheä thuaät cuûa HCM, ý nghóa lòch söû vaø
giaù trò vaên hoïc cuûa taùc phaåm.
- Nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa NÑC ñoái vôùi neàn VNDT, ngheä thuaät vieát vaên chính luaän.
- Vaøi neùt veà tieåu söû, phong caùch ngheä thuaät, noäi dung vôùi caáu truùc 3 phaàn.
2. KĨ NĂNG
- Reøn kó naêng traû lôøi caâu hoûi giaùo khoa (theo ñeà cöông).
II. DIEÃN BIEÁN TIEÁT DAÏY
1.Oån ñònh: só soá
2.Kieåm tra: Kieåm tra moät soá caâu hoûi lyù thuyeát yeâu caàu hoïc sinh hoïc tröôùc ôû nhaø theo ñeà cöông.
3.Oân taäp :
HOAÏT ÑOÄNG THAÀY - TROØ
NOÄI DUNG

I.KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ
SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN
Goïi 1 HS leân baûng heä thoáng caùc giai ñoaïn HẾT THẾ KỈ XX
1. OÂn kieán thöùc:
vaên hoïc ñöôïc ñeà caäp trong baøi hoïc.
HS2 heä thoáng caùc chaëng ñöôøng cuûa vaên
- Hoaøn caûnh lòch söû, xaõ hoäi vaø thaønh töïu cuûa
hoïc Vieät Nam giai ñoaïn töø sau caùch maïng VHVN töø CM8 1945 – 1975.
thaùng Taùm 1945 ñeán 1975.
- Nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa VHVN giai ñoaïn
2 HS leân baûng.
45- 75.
Caùc HS coøn laïi beân döôùi thöïc hieän caâu
- Nhöõng chuyeån bieán vaø thaønh töïu ñaàu cuûa
hoûi: Haõy heä thoáng laïi caùc taùc phaåm ñaõ
vaên hoïc 75 ñeán heát TKXX.
hoïc trong chöông trình theo caùc chaëng
2. Reøn kó naêng: Traû lôøi caâu hoûi theo hai daïng
ñöôøng vaên hoïc cuï theå. Nhaän xeùt thaønh töïu
taùi hieän vaø thoâng hieåu.
vaø haïn cheá?
Tieán haønh nhaän xeùt keát quaû cuûa 2 HS leân
baûng
Phaùt vaán caâu hoûi HS ñaõ chuaån bò beân
döôùi.
Nhaän xeùt chung, nhaán maïnh töøng chaëng

ñöôøng vaên hoïc
Goïi 2 hoïc sinh leân baûng thöïc hieän traû lôøi
caâu hoûi:
1. Neâu ñaëc ñieåm cô baûn cuûa VHVN töø
CM8 1945 ñeán 1975?
2. VHVN töø sau 1975 ñeán heát TK XX coù II.TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
nhöõng chuyeån bieán naøo?
Nhaän xeùt chung.

( HỒ CHÍ MINH)
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU NGÔI SAO SÁNG
TRONG VĂN NGHỆ DÂN TỘC
( PHẠM VĂN ĐỒNG)
1. OÂn kieán thöùc:

Cho hoïc sinh chôi troø chôi haùi hoa daân
chuû.

- Cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp vaên chöông, quan ñieåm
ngheä thuaät cuûa HCM, ý n...
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1.KIẾN THỨC
- Hoaøn caûnh lòch söû, xaõ hoäi vaø thaønh töïu cuûa VHVN töø CM8 1945 – 1975.
- Nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa VHVN giai ñoaïn 45- 75.
- Nhöõng chuyeån bieán vaø thaønh töïu ñaàu cuûa vaên hoïc 75 ñeán heát TKXX.
- Cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp vaên chöông, quan ñieåm ngheä thuaät cuûa HCM, ý nghóa lòch söû vaø
giaù trò vaên hoïc cuûa taùc phaåm.
- Nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa NÑC ñoái vôùi neàn VNDT, ngheä thuaät vieát vaên chính luaän.
- Vaøi neùt veà tieåu söû, phong caùch ngheä thuaät, noäi dung vôùi caáu truùc 3 phaàn.
2. KĨ NĂNG
- Reøn kó naêng traû lôøi caâu hoûi giaùo khoa (theo ñeà cöông).
II. DIEÃN BIEÁN TIEÁT DAÏY
1.Oån ñònh: só soá
2.Kieåm tra: Kieåm tra moät soá caâu hoûi lyù thuyeát yeâu caàu hoïc sinh hoïc tröôùc ôû nhaø theo ñeà cöông.
3.Oân taäp :
HOAÏT ÑOÄNG THAÀY - TROØ NOÄI DUNG
Goïi 1 HS leân baûng heä thoáng caùc giai ñoaïn
vaên hoïc ñöôïc ñeà caäp trong baøi hoïc.
HS2 heä thoáng caùc chaëng ñöôøng cuûa vaên
hoïc Vieät Nam giai ñoaïn töø sau caùch maïng
thaùng Taùm 1945 ñeán 1975.
2 HS leân baûng.
Caùc HS coøn laïi beân döôùi thöïc hieän caâu
hoûi: Haõy heä thoáng laïi caùc taùc phaåm ñaõ
hoïc trong chöông trình theo caùc chaëng
ñöôøng vaên hoïc cuï theå. Nhaän xeùt thaønh töïu
vaø haïn cheá?
Tieán haønh nhaän xeùt keát quaû cuûa 2 HS leân
baûng
Phaùt vaán caâu hoûi HS ñaõ chuaån bò beân
döôùi.
Nhaän xeùt chung, nhaán maïnh töøng chaëng
I.KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ
SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN
HẾT THẾ KỈ XX
1. OÂn kieán thöùc:
- Hoaøn caûnh lòch söû, x hoäi vaø thaønh töïu cuûa
VHVN töø CM8 1945 – 1975.
- Nhöõng ñaëc ñieåm baûn cuûa VHVN giai ñoaïn
45- 75.
- Nhöõng chuyeån bieán vaø thaønh töïu ñaàu cuûa
vaên hoïc 75 ñeán heát TKXX.
2. Reøn kó naêng: Traû lôøi caâu hoûi theo hai daïng
taùi hieän vaø thoâng hieåu.
Tuần 1
Tiết 1,2
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ SAU
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN HẾT THẾ
KỈ XX
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
( HỒ CHÍ MINH)
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU NGÔI SAO SÁNG TRONG
VĂN NGHỆ DÂN TỘC
( PHẠM VĂN ĐỒNG)
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX - Người đăng: Tri Nguyen Huu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX 9 10 554