Ktl-icon-tai-lieu

Kho tàng ca dao người Việt

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 246 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT

1

E
1.

- E khi thùæm laåt vaâng phai
Sùæc taân nhõ mêët anh laåi boã hoaâi khöng thûúng
Anh thïì coá boáng trùng àêy
Nuái kia coá lúä têëm loâng naây vêîn nguyïn.
DCTH 180 HT 380

2.

E mai em noái khöng thûúng
Tùæt trùng röìi laåi tòm phûúng àöíi dúâi.
DCBTT 282

3.

Em mai khöng thiïåt nhû lúâi
Lùng xùng nhû bûúám àêåu röìi laåi bay.
DCBTT 232

4.

Em baán chi dûúái búå trïn traân
Dêìm sûúng phaãn maåi, caãm thûúng haân ai nuöi?
HHÀN 232

5.

Em buön chi coá bõ, coá cên
Em xuöëng àoâ doåc möåt thên möåt mònh?
DCTH 82

6.

Em buön chi coá soåt coá giaânh
Coá phaãi buön haânh, xuöëng chúå Cêìu Quan.
DCTH 40

7.

Em buön chi röìi laåi baán chi
Mûúâi phiïn chúå Phöë em ài caã mûúâi
- Em buön baåc röìi laåi buön vaâng
Mûúâi phiïn chúå Phöë gùåp chaâng chñn phiïn

a

KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT

2

Quñ höì gùåp baån cho liïìn
Mûúâi quan baán àûúåc chñn tiïìn cuäng ài.
CDHN 153
BK a - Em buön bêëc röìi laåi buön vaâng CDTCM 113

8.

Em buön trêìu kïí múá baán trùm
Gùåp cún gioá bêëc em nùçm em lo.
NASL I 6b - 7a NASL I 11a NASL III 32b

9.

Em buöìn vò àaä lúä duyïn
Anh buöìn vò chùèng àûúåc yïn gia àònh.
TCBD II 273

10.

Em cêìm caái àêëu ài àong
Anh nay vuöët ngoån saâo song keám gò.
DCTH 108

11.

Em cêët maái cheâo lan, nhòn chaâng rúi luyå
Thöín thûác gan vaâng, thöëi dõ têën nan

1

Chaâng àaânh nhûng phuå mêîu khöng àaânh
Laá cêy tre khuêët ngoån ngaânh, Trúâi úi!
DCNTB I 244
Xem thïm C 255

12.

Em chaã tham nhaâ ngoái taây àònh
Tham vïì ngoån nuái rêåp rònh trïn tay
Chaã tham nhaâ ngoái anh àêu
Tham vïì con mùæt böì cêu liïëc ngûúâi.
CDTCM 78

13.

Em chùèng lo cöët ruåi xûúng taân,
Tiïìn nhûåt em xaânh xeå, hêåu àoaân em raä thêy.
CHG 29

14.

Em chï thuyïìn thuáng chùèng ài
1

Thöëi dõ têën nan: luâi dïî tiïën khoá.

KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT

Em ài thuyïìn vaán coá khi gêåp nghïình!
Ba chòm baãy nöíi lïnh àïnh
Coá khi àïí ngaã àïí nghïnh thiïåt thoâi!
DCTH 91
BK a - Coá khi àöí ngaã àöí nghiïng thiïåt thoâi HT 364
Xem thïm A 246, 247 vaâ N 539

15.

Em chöìng úã vúái chõ dêu
Coi chûâng keão noá giïët nhau coá ngaây.
HHÀN 219 HT 218 TCBD II 214
NP 1I 155 VNP7 312

16.

Em chúá coá nïn xuác xiïím öng thúå nïì
Tui maâ cêët bay cêët buáa, thò àïën mêët nghïì giaä vöi.
DCBTT 134

17.

Em chúá thêëy anh beá maâ sêìu
Kòa con ong noá bao nhiïu tuöíi, noá chêm bêìu, bêìu thui.
TCBD I 561 TNPD I 123 VNP 1I 130 VNP7 274
BK HHÀN 141:
Em chúá thêëy anh beá maâ sêìu
Con ong kia noá bao lúán, noá chñch nuå traái bêìu, tra...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kho tàng ca dao người Việt - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
246 Vietnamese
Kho tàng ca dao người Việt 9 10 418