Ktl-icon-tai-lieu

KHÓA TỔNG ÔN TIẾNG ANH KÌ THI QUỐC GIA 2015

Được đăng lên bởi Yuii Chi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHÓA TỔNG ÔN TIẾNG ANH KÌ THI QUỐC
GIA 2015

GIỚI THIỆU CHUNG:
1. CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM
 Nhấn trọng âm
 Có nhiều nguyên tắc nhưng phải học và rèn luyện mới nhớ mà làm vì
hay nhầm

2. CHUYÊN ĐỀ 2: TỪ VỰNG
 Chọn từ loại phù hợp câu
 Chọn câu đồng nghĩa, trái nghĩa
 Kết hợp từ, thành ngư
Phải học học hoc và học từ

3. CHUYÊN ĐỀ 3: NGỮ PHÁP
 Thì
 Câu điều kiện
 Câu bị động
 Câu gián tiếp
 Động từ tình thái
 Tính từ,trạng từ, mạo từ, giới từ
 Mệnh đề quan hệ
 Cấu trúc so sánh
 Từ nối, động từ nguyên mẫu, động từ thêm ing, động từ nguyên mẫu có to
 Các cấu trúc ngư pháp khác
Mình sẽ học lần lượt chuyên đề này trước

4. CHUYÊN ĐỀ 4: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP : chỉ làm bài và nhớ à
5. CHUYÊN ĐỀ : ĐỌC HIÊU
Thường có 30 câu thuộc 3 bài gồm : 1bài đục lỗ 10 câu, 2 bài đọc trả lời đáp án.
Đáp án đúng cũng xấp xỉ nhau trong đấy nên bí quá mày khoanh lụi kiểu chia đều
a,b,c,d cho tao,chớ t k bk chỉ m s hết. T cũng dơ mà 
Cũng có ít meo làm bài này nhưng ít nhất phải hoc từ vưng ms đc. 

6. CHUYÊN ĐỀ 6: KĨ NĂNG VIẾT
Cần nhớ từ vưng và biết nhiều cấu trúc , cái này phải học thuộc từ và c. trúc, làm
nhiều sẽ có kĩ năng
TUI LÀ TUI PHẢI KIẾM RẦU CHỌN LỌC, CÁT GHÉP, SOẠN CHO BÀ CHỚ
K PHẢI COPY R PASTE ĐÂU NHA. KIẾN THỨC LÀ LÍ THUYẾN TÓM GỌN
HẾT SỨC R Á. HÃY NGHĨ TỚI SỰ NHIỆT TÌNH VÀ CÔNG SỨC CỦA T, KÌ
VỌNG CỦA NHÀ BÀ VÀ TƯƠNG LAI CỦA BÀ MÀ TẬP TRUNG HỌC ĐI .OK,
BẮT ĐẤU VỚI BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VỀ THÌ

TH

...



1. CHUYÊN Đ 1: NG ÂM
 !
"#$%%&'()*+,#)-./0%&1!2#2!.0.!-3
4&5!
2. CHUYÊN Đ 2: T VNG
6078#+9:+) %
) %;<=4>?#=4
@:+6>.A
B,#))7)-.)6
3. CHUYÊN Đ 3: NG PHP
3
 %;#$%C#1
 %DE;F
 %#?#@+
GF63?#
H6>86>!876>#2#6
I1;$J%41
%K)L7L?
6M#>;F6%&'!N%>;F6'!#>;F6%&'!N%)"7
?))%K)A+?+C?)
I3LO)050*:)%&';$.&*2)
4. CHUYÊN Đ 4: CHC NĂNG GIAO TIP : )P0.!D.#-.2.
5. CHUYÊN Đ : ĐC HIÊU
*Q)"R) %%F)RD.#<!D.#;S)0T) %>D.#;),0Q#;?+?U
G?+?;K)VW+WP4%7;&'DHJ%?!.&C740S#C#X%)#4;$%
4>D>)>Y)747>)2CDC)P!L@U)VYZ!.
V)"H![70.!D.#.&*H+,#7)6-\!L;)U
KHÓA TỔNG ÔN TIẾNG ANH KÌ THI QUỐC GIA 2015 - Trang 2
KHÓA TỔNG ÔN TIẾNG ANH KÌ THI QUỐC GIA 2015 - Người đăng: Yuii Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KHÓA TỔNG ÔN TIẾNG ANH KÌ THI QUỐC GIA 2015 9 10 705