Ktl-icon-tai-lieu

Khoan nổ mìn

Được đăng lên bởi Trần Duy An
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2214 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Lêi nãi ®Çu
-----***-----
Như chóng ta ®· biÕt, c«ng t¸c khoan næ m×n lµ mét kh©u chñ chèt trong qu¸
tr×nh tiÕn hµnh khai th¸c ë c¸c má hÇmcòng như c¸c má lé thiªn. V× vËy vÊn ®Ò
®Æt ra ®Çu tiªn cho mçi s khi tiÕn hµnh khai th¸c ph¶i t×m c¸ch N©ng cao
hiÖu qu¶ ph¸ vì ®Êt ®¸ b»ng ph¬ng ph¸p khoan næ m×n” . Mét trong nh÷ng c«ng t¸c
tÝnh quyÕt ®Þnh vµ ®Çu tiªn tíi hiÖu qu¶ ph¸ vì ®Êt ®¸ ®ã “ViÖc thµnh lËp
chiÕu khoan m×n”. ®Ó ph¸t triÓn øng dông, kiÓm tra hiÖu qu¶ khoan
næ m×n trªn g¬ng trong qu¸ tr×nh khai th¸c ë má lé thiªn còng nh hÇm lß.
C«ng t¸c tÝnh to¸n thiÕt lËp chiÕu khoan m×n c«ng t¸c ®Çu tiªn
cÇn thiÕt tiÕn hµnh, ®Ó ®¶m lµm cho viÖc khai th¸c. y cÇn ph¶inh to¸n
xem xÐt tÝnh chÊt c¸c lo¹i ®Êt ®¸ trªn g¬ng ®Ó ®ã lùa chän c th«ng sè m×n
cho h¬p lý. §ång thêi tõ ®ã la chän nh÷ng ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn næ m×n hîp
nhÊt. §Ó ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu an toµn còng nh chØ tiªu vÒ thuËt ®em l¹i lîi
Ých cao nhÊt cho má.
Trªn ®©y nh÷ng nh©n xÐt c«ng t¸c lËp chiÕu khoan m×n.
Trong qu¸ tr×nh lËp hé chiÕu ch¨c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy
rÊt mong ®îc gãp ý sung cña thÇy ®Ó em kinh nghiÖm lËp chiÕu cho
nh÷ng lÇn sau.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Biên Hòa ngày 18/04/2012
Sinh viªn thùc hiÖn:
Ch¬ng I : b·i næ, thuèc næ, ph¬ng tiÖn næ
vµ ph¬ng ph¸p næ
Khoan nổ mìn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoan nổ mìn - Người đăng: Trần Duy An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Khoan nổ mìn 9 10 630