Ktl-icon-tai-lieu

Khóc thầm (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 3643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóc th m

1

www.hobieuchanh.com

Khóc th m
Bi u Chánh

I - Khách l

n nhà

Em i, em! Hu v i lài b a nay tr bông h t, thi t là p ra ây coi ch i, em!
y là m y l i c a m t cô m n , m i m i chín tu i tên là Ðoàn Thu Hà, l i
n gi chi u,
ng gi a v n hoa tr c nhà, kêu mà nói v i em trai Ðoàn Công
n.
Công C n ã
c m i l m tu i r i, nh ng vì trò nh x ng, nh vóc nên
ng i không quen bi t, ai th y trò c ng t ng trò ch ng l i m i ba tu i mà thôi.
Trò ch ng tay
ng d a lan can tr c c a,
ng nh p chân hút gió, b ng nghe ch
kêu, li n day qua ngó ch mà c i, r i th ng th ng b c xu ng th m i ra sân.
Thu Hà v i Công C n là con c a th y H i
ng Ðoàn Công Chánh M
Th nh, nhà c t d a
ng Th t N t i Long Xuyên, Thu Hà h c tr ng N h c
ng trên Sài Gòn, hôm tháng tr c thi
u luôn hai khoa, l y
c Diplôme và
Brevet Élémentaire. Còn Công C n thì h c tr ng Chasseloup Laubat, ã
cm tn m
th nh t r i. Vì ch ã thi u r i, em l i g p d p bãi tr ng nên ch em d t nhau v
nhà m y tu n nay mà vui ch i v i cha m .
Tr i chi u man mác, ng n gió lao rao. Trong v n hoa, u này bông ph n
khoe màu nâu, u kia lài khoe màu tr ng, bông nâu coi thi t p mà bông tr ng coi
càng xinh. Ðã v y mà t i c a ngõ có x hai bên hai cái
ng nh ch y dài vô sân r i
giáp nhau tr c th m nhà. D c theo hai
ng y, m t mé thì tr ng lan, m t mé
thì tr ng hu
u tr bông, nên ng i trong nhà ngó ra thì th y m i bên m t l n
lòm i v i m t l n tr ng nõn.
Tuy cái sân c a th y H i ng Chánh kêu là v n hoa, nh ng mà v n hoa
khác trong Nam Vi t, ngh a là có tr ng bông, mà c ng có tr ng cây trái nhi u th
a. Tr c th m nhà có
hai hàng ôn1 trên m i cái u có m t ch u ki ng, kim
quýt, s n tùng, c n l ng, bùm s m, b i thì u n nhánh k khôi, b i thì t a lá y u
u.
Hai bên thì cam m t, quýt
ng tr ng ngay hàng, nhánh lá sum sê, mà bông trái
ch a tr . Phía ngoài thì lý tr ng xen v i m n dày b t, l i thêm tr ng m t hàng rào
ng bông l ng èn2, nên h óng ch t c a ngõ r i, thì ng i i ngoài
ng không
th y trong v n
c.
Thu Hà mình m c áo tím qu n tr ng, ch n mang giày nhung xanh, tay trái
eo m t chi c huy n3, tay m t eo m t chi c vàng h t xoàn, tai eo m t ôi bông
ng nh n h t xoàn, c eo m t s i dây chuy n nh , tuy không có trang
m nh
y con gái nhà giàu có h c kia, nh ng cô v a có s c v a có
c, l i thêm có v
thi n ch n, nên g ng m t coi v a nghiêm trang v a thanh l ch, ít cô gái nào bì k p.

1

gh làm b ng
g m không ch d a, dùng
còn g i là bông b p
3
vòng tay b ng á en
2

ng i hay

kê nh ng ch u ki ng

Khóc th m

2

www.hobieuchanh.com

Cô n m chùm bông hu r i cô cúi xu ng,...
Khóc thm 1 www.hobieuchanh.com
Khóc thm
 Biu Chánh
I - Khách ln nhà
Em i, em! Hu vi lài ba nay tr bông ht, thit là p ra ây coi chi, em!
y là my li ca mt cô m n, mi mi chín tui tên là Ðoàn Thu Hà, li
n gi chiu, ng gia vn hoa trc nhà, u mà nói vi em trai Ðoàn Công
n.
ng Cn ã c mi lm tui ri, nhng tnh xng, nh vóc n
ngi không quen bit, ai thy trò cng tng trò chng li mi ba tui mà thôi.
Trò chng tay ng da lan can trc ca, ng nhp chân hút gió, bng nghe ch
kêu, lin day qua ngó ch mà ci, ri thng thng bc xung thm i ra sân.
Thu Hà vi Công Cn là con ca thy Hi ng Ðoàn Công Chánh M
Thnh, nhà ct da ng Tht Nt i Long Xuyên, Thu hc trng N hc
ng trên Sài Gòn, hôm tháng trc thi u luôn hai khoa, ly c Diplôme
Brevet Élémentaire. Còn Công Cn thì hc trng Chasseloup Laubat, ã c mt nm
th nht ri. Vì chã thi u ri, em li gp dp bãi trng nên ch em dt nhau v
nhà my tun nay mà vui chi vi cha m.
Tri chiu man mác, ngn gió lao rao. Trong vn hoa, u này bông phn
khoe màu nâu, u kia lài khoe màu trng, bông nâu coi thit p mà bông trng coi
ng xinh. Ðã vy mà ti ca ngõ có x hai bên hai cái ng nh chy dài vô sân ri
giáp nhau trc thm nhà. Dc theo hai ng y, mt mé thì trng lan, mt mé
ttrng huu tr ng, nên ngi trong nhà ngó ra thì thy mi bên mt ln 
lòm i vi mt ln trng nõn.
Tuy cái sân ca thy Hi ng Cnh u là vn hoa, nhng mà vn hoa
khác trong Nam Vit, ngha là có trng bông, mà cng có trng cây trái nhiu th
a. Trc thm nhà có  hai hàng ôn
1
trên mi cái u có mt chu king, kim
quýt, sn tùng, cn lng, bùm sm, bi thì un nhánh k khôi, bi tta lá yu u.
Hai n thì cam mt, quýt ng trng ngay hàng, nhánh lá sum sê, mà bông trái
cha tr. Phía ngoài thì lý trng xen vi mn y bt, li thêm trng mt hàng rào
ng bông lng èn
2
, nên hóng cht ca ngõ ri, thì ngi i ngoài ng không
thy trong vn c.
Thu mình mc áo tím qun trng, chn mang giày nhung xanh, tay trái
eo mt chic huyn
3
, tay mt eo mt chic vàng ht xoàn, tai eo mt ôi bông
ng nhn ht xoàn, ceo mt si dây chuyn nh, tuy không có trang m nh
y con gái nhà giàu có hc kia, nhng cô va có sc va có c, li thêm có v
thin chn, nên gng mt coi va nghiêm trang va thanh lch, ít cô gái nào bì kp.
1
gh làm bng  gm không ch da, dùng  ngi hay  kê nhng chu king
2
còn gi là bông bp
3
vòng tay bng á en
Khóc thầm (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóc thầm (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Khóc thầm (Hồ Biểu Chánh) 9 10 28