Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra tiếng việt

Được đăng lên bởi thoadtc-c2lequydon-vithanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (45 PHÚT)

Câu 1: Thế nào là thuật ngữ? Nêu đặc điểm của thuật ngữ. Cho ví dụ một thuật ngữ và giải
thích khái niệm của thuật ngữ đó. (3.5 điểm)
Câu 2: Vẽ sơ đồ trình bày các cách phát triển từ vựng. (1.5 điểm)
Câu 3: Cho biết các câu sau liên quan đến phương châm hội thoại nào. (2.0 điểm)
a. Cú nói có, vọ nói không
b. Nói băm nói bổ
c. Nói có ngọn có ngành
d. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
Câu 4: Viết đoạn văn ngắn dẫn trực tiếp câu nói của anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ
Sa Pa: Vả khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được. (3.0 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (45 PHÚT)
Câu 1: Nêu đặc điểm của thuật ngữ. Cho ví dụ một thuật ngữ và giải thích khái niệm của thuật
ngữ đó. (2.0 điểm)
Câu 2: Cho biết các phương thức chuyển nghĩa của từ. Xác định từ có nghĩa gốc và nghĩa
chuyển trong ví dụ sau, cho biết nghĩa chuyển được hình thành trên phương thức chuyển nghĩa
nào.
a. Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. (3.0 điểm)
b.- Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
- Anh ta đá bóng bắng chân phải.
Câu 3: Cho biết các câu sau liên quan đến phương châm hội thoại nào. (2.0 điểm)
e. Nói bóng nói gió
f. Hỏi gà đáp vịt
g. Nói như dùi đục chấm mấm cáy
h. Đánh trống lảng
Câu 4: Viết đoạn văn ngắn dẫn trực tiếp câu nói của anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ
Sa Pa: Vả khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được. (3.0 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA VĂN (45 PHÚT)
Câu 1: Chép lại 7 câu thơ đầu trong bài thơ Đồng chí (1.5 điểm). Nêu nội dung chính (1.0
điểm).
Câu 2: Cho biết tên tác giả và thể loại của các văn bản sau: Bếp lửa, Đoàn thuyền đánh cá. (1.0
điểm).
Câu 3: Tóm tắt truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long (2.0 điểm).
Câu 4: Nêu tình huống truyện ngắn Chiếc lược ngà. (1.5 điểm)
Câu 5: Trình bày suy nghĩ của em về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng. (3.5 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA VĂN (45 PHÚT)
Câu 1: Chép lại khổ thơ đầu và cuối trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá (1.5 điểm). Nêu nội
dung chính (1.0 điểm).
Câu 2: Cho biết tên tác giả và thể loại của các văn bản sau: Ánh trăng, Đồng chí. (1.0 điểm)
Câu 2: Tóm tắt truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng (2.0 điểm).
Câu 3: Nêu tình huống truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa. (1.0 điểm)
Câu 4: Trình bày suy nghĩ của em về hình ảnh người lính trong cuộc kháng chiến chống Pháp
và Mĩ qua bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính. (3.5 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA VĂN (45 PHÚT)
Câu 1: Chép lại 7 câu thơ...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (45 PHÚT)
Câu 1: Thế nào là thuật ngữ? Nêu đặc điểm của thuật ngữ. Cho ví dụ một thuật ngữ và giải
thích khái niệm của thuật ngữ đó. (3.5 điểm)
Câu 2: Vẽ sơ đồ trình bày các cách phát triển từ vựng. (1.5 điểm)
Câu 3: Cho biết các câu sau liên quan đến phương châm hội thoại nào. (2.0 điểm)
a. Cú nói có, vọ nói không
b. Nói băm nói bổ
c. Nói có ngọn có ngành
d. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
Câu 4: Viết đoạn văn ngắn dẫn trực tiếp câu nói của anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ
Sa Pa: Vả khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được. (3.0 điểm)
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (45 PHÚT)
Câu 1: Nêu đặc điểm của thuật ngữ. Cho ví dụ một thuật ngữ và giải thích khái niệm của thuật
ngữ đó. (2.0 điểm)
Câu 2: Cho biết các phương thức chuyển nghĩa của từ. Xác định từ có nghĩa gốc và nghĩa
chuyển trong ví dụ sau, cho biết nghĩa chuyển được hình thành trên phương thức chuyển nghĩa
nào.
a. Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. (3.0 điểm)
b.- Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
- Anh ta đá bóng bắng chân phải.
Câu 3: Cho biết các câu sau liên quan đến phương châm hội thoại nào. (2.0 điểm)
e. Nói bóng nói gió
f. Hỏi gà đáp vịt
g. Nói như dùi đục chấm mấm cáy
h. Đánh trống lảng
Câu 4: Viết đoạn văn ngắn dẫn trực tiếp câu nói của anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ
Sa Pa: Vả khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được. (3.0 điểm)
kiểm tra tiếng việt - Trang 2
kiểm tra tiếng việt - Người đăng: thoadtc-c2lequydon-vithanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kiểm tra tiếng việt 9 10 865