Ktl-icon-tai-lieu

Lạc đường (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 4777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
cÐ

ng

1

c

www.hobieuchanh.com

ng
Bi u Chánh

Ch ng I
trách con phi n
Tr i ch ng-v ng t i.
Dãy nhà lá dài theo b kinh Dérivation, là cái kinh ào t L ng-Tô vô R ch-Cát
ch lúa g o trong các nhà máy Ch n em ra th ng-kh u Sàigòn, l n l n lu l , làm cho
phai b t cái v nghèo hèn th p th i
c chút ít.
Tuy v y mà ám con nít ch y ch i ngoài l , a qu n áo lang-thang, a m t mày d dáy; nh ng ng i n-bà ng i ngoài c a h ng mát, ho c út c m cho con n, ph n nhi u
hình vóc m-o, tóc tai x -x p; nh ng n-ông làm các s , mãn gi i v d p-d u, ng i
nào c ng da nám tay chai; quang c nh y, c ng
ch ng cho cái xóm n y là xóm bình dân
lao ng.
Anh Lý-tr ng-M u, làm p-r ng1 ph trong m t hãng v n t i d i Xóm-Chi u, p
xe máy ch y ch m-ch m trên b kinh này. Anh tr c ch ng 40 tu i, n c da en, con m t l n,
t dài, trán r ng, rõ ràng là t ng m o ng i khí khái, quy t oán. Anh m c m t cái áo
bành-tô2 b xanh v i m t cái qu n v i en, chân mang gu c vông3, u i nón tr ng. Anh
bi t c và bi t nói ti ng tây
dùng, h i tr c trong nhà anh th ng có b c ngàn, nh ng vì
anh mê bài b c l thua c t v n, nên anh i làm m n m i tháng có 25 ng. V l n c a anh
ch t, có
l i cho anh m t a con trai tên Hi p, n m nay nó
c 14 tu i. Anh ch p n i v i
cô Ba Trâm sanh
c m t a con gái n a, tên Hào, n m nay nó
c 11 tu i.
Gió chi u hiu-hiu mát-m , n c kinh cu n-cu n ch y vô tàu kéo ghe th i xúp-lê4 vang
rân, bên Sàigòn èn khí ã b c cháy sáng qu c.
p-r ng M u p xe máy th ng-th ng ch y mà h ng c nh, khi run chuông cho con nít
tránh, khi d nón mà chào ng i quen. Thình lình g p thím Hai Ti n, là v c a Hai C làm
cu-li5 vác hàng d i b n tàu, thím i x ng-xái d a l
ng, tay c m cái kh n, và i và lau
c m t. Anh li n ng ng xe b c xu ng h i Hai Ti n r ng:
- Thím i âu v t i v y thím Hai? Có vi c gì mà thím khóc?
- Cha con Lê té b b nh n ng l m anh Ba i!
- Té

âu?

- Té d

i tàu.

- H i nào?

1
2

3

4
5

ti ng Pháp: caporal 1) cai th ; 2) (quân hàm) h s
ti ng Pháp: áo ng n c kín m c nh áo veste ngày nay, thích h p cho àn ông l n àn bà
gu c làm b ng g cây vông ng (Hura Crepitans). G vông r t nh , t tr ng 0,35-0,40 kg/dm3, nên làm gu c
ng g vong
i
ng xa ít m i chân. Gu c g vong i mau mòn vì ph m ch t g r t th p, th ng
c
gi i bình dân dùng.
ti ng Pháp: souffler: còi tàu (ti ng h i n c xuyên qua ng khói nh ti ng th t ng b c a th rèn).
d ch âm t ti ng Hindi sang ti ng Anh: cooly; ti ng Pháp: couli: 1) giai c p th p nh t c a ng i n , 2)
phu khuân vác M và các x thu c a

cÐ

ng

2

www.hobieuchanh.com

- M i h i tr a này. H m nay tôi b nh nên tô...
c Ðng 1 www.hobieuchanh.com
c ng
 Biu Chánh
Chng I
 trách con phin
Tri chng-vng ti.
y nhà lá dài theo b kinh Dérivation, là cái kinh ào t Lng-Tô vô Rch-Cát 
ch lúa go trong các nhà máy Chn em ra thng-khu Sàin, ln ln lu l, làm cho
phai bt cái v nghèo hèn thp thi c chút ít.
Tuy vy mà ám con nít chy chi ngoài l, a qun áo lang-thang, a mt mày d-
y; nhng ngi n-bà ngi ngoài ca hng mát, hoc út cm cho con n, phn nhiu
hình vóc m-o, c tai x-xp; nhng n-ông làm các s, mãn gii v dp-du, ngi
nào cng da nám tay chai; quang cnh y, cng chng cho cái xóm ny là xóm bình dân
lao ng.
Anh Lý-trng-Mu, làm p-rng
1
ph trong mt hãng vn ti di Xóm-Chiu, p
xe máy chy chm-chm trên b kinh này. Anh trc chng 40 tui, nc da en, con mt ln,
t dài, trán rng, rõ ràng là tng mo ngi khí khái, quyt oán. Anh mc mt cái áo
bành-tô
2
b xanh vi mt cái qun vi en, chân mang guc vông
3
, u i nón trng. Anh
bit c bit nói ting tây  dùng, hi trc trong nhà anh thng có bc nn, nhng vì
anh mê bài bc l thua ct vn, nên anh i làm mn mi tháng có 25 ng. V ln ca anh
cht, có  li cho anh mt a con trai tên Hip, nm nay nó c 14 tui. Anh chp ni vi
cô Ba Trâm sanh c mt a con gái na, tên Hào, nm nay nó c 11 tui.
Gió chiu hiu-hiu mát-m, nc kinh cun-cun chy tàu kéo ghe thi xúp-
4
vang
rân, bên Sàigòn èn khí ã bc cháy sáng quc.
p-rng Mu p xe máy thng-thng chy mà hng cnh, khi run chuông cho con nít
tránh, khi d nón mà chào ngi quen. Thình lình gp thím Hai Tin, là v ca Hai Cm
cu-li
5
vác hàng di bn u, thím i xng-xái da lng, tay cm cái khn, và i và lau
c mt. Anh lin ngng xe bc xung hi Hai Tin rng:
- Thím i âu v ti vy thím Hai? Có vic gì mà thím khóc?
- Cha con b bnh nng lm anh Ba i!
- âu?
- di tàu.
- Hi o?
1
ting Pháp: caporal 1) cai th; 2) (quân hàm) h s
2
ting Pháp: áo ngn c kín mc nh áo veste ngày nay, thích hp cho àn ông ln àn
3
guc làm bng g cây vông ng (Hura Crepitans). Gng rt nh, t trng 0,35-0,40 kg/dm
3
, nên làm guc
ng g vong i ng xa ít mi chân. Guc g vong i mau mòn vì phm cht g rt thp, thng c
gii bình dân dùng.
4
ting Pháp: souffler: còi tàu (ting hi nc xuyên qua ng khói nh ting tht ng b ca th rèn).
5
dch âm t ting Hindi sang ting Anh: cooly; ting Pháp: couli: 1) giai cp thp nht ca ngi n , 2)
phu khuân vác M các x thuc a
Lạc đường (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lạc đường (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Lạc đường (Hồ Biểu Chánh) 9 10 379