Ktl-icon-tai-lieu

Lang Thang Trong Rừng (Nguyễn Nhật Ánh)

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3028 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lang Thang Trong Rừng
Nguyễn Nhật Ánh
1
Bây giờ thì nhỏ Hạnh cảm thấy hối hận thật sự . Nó ngồi trên một khúc gỗ mục, tách xa lũ bạn, đưa cặp
mắt lo lắng nhìn chung quanh.
Trời lúc này đã quá trưa, rừng im phăng phắc. Có cảm tưởng như mọi sinh vật đều nín thở, ngoài những
âm thanh mơ hồ vọng lại đều từ tít đằng xa. Nhỏ Hạnh không biết đó là những âm thanh gì: tiếng gió thổi
luôn qua các khe núi, tiếng chim ăn theo đàn hay tiếng róc rách của một con suối trong mơ, cái nguồn
nước mà tụi nó nãy giờ tìm hoài không thấy.
Gần chổ nó ngồi, dưới một gốc cổ thụ cành lá rậm rạp đang xòe tán, Tiểu Long, Quý Ròm và thằng Mạnh
đang uể oải nửa nằm nửa ngồi trên tấm vải bạt bày la liệt những chén đĩa muỗng đũa sau bữa ăn trưa
Quý ròm lúc này đang lim dim mắt, nhưng nhỏ Hạnh biết chắc là bạn mình không ngủ . Không ai có thể
ngủ trong hoàn cảnh như thế này . Chắc thằng ròm đang loay hoay tính kế thoát hiểm! Nhỏ Hạnh thầm
nghỉ và bất giác buông một tiếng thở dài.
Tiểu Long bó gối, lưng tựa vào người Quý ròm, cặp mắt đang dáo dác nhìn ra bốn phía. Trông vẻ mặt
căng thẳng của Tiểu Long, nhỏ Hạnh đoán thằng mập đang nghĩ đến chuyện đề phòng thú dữ tấn công.
Bao giờ cũng vậy, trong bất cứ tình huống hiểm nghèo nào, Tiểu Long luôn luôn tự xem mình có bổn
phận bảo vệ cho cả bọn và nó thực hiện cái bổn phận đó một cách hăng hái không chê vào đâu được.
Nhỏ Hạnh không tin trong khu rừng này có thú dữ. Nhưng những câu chuyện về voi bầy tấn công, về cọp
vồ người cứ lởn vởn trong óc khiến thỉnh thoảng nó phải sợ sệt ngoái đầu nhìn lại sau lưng, thậm chí có
lúc nó muốn nhóm người dậy chạy vù về phía các bạn nó.
Nhưng rồi nhỏ Hạnh cố nén . Nó cố bắt nó ngồi im tại chỗ, và tất nhiên là với một vẻ mặt thản nhiên như
thể đang ngồi trong rạp hát chứ không phải đang thất lạc giữa rừng sâu.
Nhỏ Hạnh phải làm tất cả những điều khổ sở đó chỉ vì chuyến đi chơi rừng lần này có cả thằng Mạnh đi
theo.
Mạnh là thằng oắt có máu hình sự, say mê truyện trinh thám và ham thích những trò theo dõi, khám phá,
phiêu lưu mạo hiểm (à quên, phiêu lưu nhưng không mạo hiểm!). Một cái đứa như vậy thường liều lĩnh
nhưng cũng mau chóng hoảng hốt, nhất là khi cái sự liều lĩnh đó chẳng may lại dẫn tới chỗ nguy cơ trùng
trùng, như dẫn tới giữa rừng sâu chẳng hạn.
Như lúc này đây, bất cứ ai cũng có thể thấy rỏ điều đó trên khuôn mặt đang chảy dài của Mạnh. Đôi môi
thằng oắt mấp máy như muốn bật ra tiếng rên rỉ mà không dám. Trong nó như đứa bé, muốn khóc nhưng
lại sợ người lớn cho ăn đòn nên mặt cứ méo xệch đi, thật thả...
http://tieulun.hopto.org - Trang 1
Lang Thang Trong Rng
Nguyn Nht Ánh
1
Bây gi thì nh Hnh cm thy hi hn tht s . Nó ngi trên mt khúc g mc, tách xa lũ bn, đưa cp
mt lo lng nhìn chung quanh.
Tri lúc này đã quá trưa, rng im phăng phc. Có cm tưởng như mi sinh vt đều nín th, ngoài nhng
âm thanh mơ h vng li đều t tít đằng xa. Nh Hnh không biết đó là nhng âm thanh gì: tiếng gió thi
luôn qua các khe núi, tiếng chim ăn theo đàn hay tiếng róc rách ca mt con sui trong mơ, cái ngun
nước mà ti nó nãy gi tìm hoài không thy.
Gn ch nó ngi, dưới mt gc c th cành lá rm rp đang xòe tán, Tiu Long, Quý Ròm và thng Mnh
đang u oi na nm na ngi trên tm vi bt bày la lit nhng chén đĩa mung đũa sau ba ăn trưa
Quý ròm lúc này đang lim dim mt, nhưng nh Hnh biết chc là bn mình không ng . Không ai có th
ng trong hoàn cnh như thế này . Chc thng ròm đang loay hoay tính kế thoát him! Nh Hnh thm
ngh và bt giác buông mt tiếng th dài.
Tiu Long bó gi, lưng ta vào người Quý ròm, cp mt đang dáo dác nhìn ra bn phía. Trông v mt
căng thng ca Tiu Long, nh Hnh đoán thng mp đang nghĩ đến chuyn đề phòng thú d tn công.
Bao gi cũng vy, trong bt c tình hung him nghèo nào, Tiu Long luôn luôn t xem mình có bn
phn bo v cho c bn và nó thc hin cái bn phn đó mt cách hăng hái không chê vào đâu được.
Nh Hnh không tin trong khu rng này có thú d. Nhưng nhng câu chuyn v voi by tn công, v cp
v người c ln vn trong óc khiến thnh thong nó phi s st ngoái đầu nhìn li sau lưng, thm chí có
lúc nó mun nhóm người dy chy vù v phía các bn nó.
Nhưng ri nh Hnh c nén . Nó c bt nó ngi im ti ch, và tt nhiên là vi mt v mt thn nhiên như
th đang ngi trong rp hát ch không phi đang tht lc gia rng sâu.
Nh Hnh phi làm tt c nhng điu kh s đó ch vì chuyến đi chơi rng ln này có c thng Mnh đi
theo.
Mnh là thng ot có máu hình s, say mê truyn trinh thám và ham thích nhng trò theo dõi, khám phá,
phiêu lưu mo him (à quên, phiêu lưu nhưng không mo him!). Mt cái đứa như vy thường liu lĩnh
nhưng cũng mau chóng hong ht, nht là khi cái s liu lĩnh đó chng may li dn ti ch nguy cơ trùng
trùng, như dn ti gia rng sâu chng hn.
Như lúc này đây, bt c ai cũng có th thy r điu đó trên khuôn mt đang chy dài ca Mnh. Đôi môi
thng ot mp máy như mun bt ra tiếng rên r mà không dám. Trong nó như đứa bé, mun khóc nhưng
li s người ln cho ăn đòn nên mt c méo xch đi, tht thm no quá.
Nh Hnh nhìn thng nhóc, biết mình không nên l v s st. Cho nên nh Hnh bt mình dán người trên
khúc g mc, và trong khi c gng mình ngi yên không nhúc nhích, nó không ngng t lên án mình
thm t.
Dĩ nhiên s tht lc này là li ca c bn, vì hi sáng chng đứa nào trong bn đứa chú ý đến chung
quanh. Nhưng nh Hnh vn cm thy phn li ca nó là ln nht. Vì nó là đứa đim tĩnh nht, ý t nht
và cn thn nht trong bn, nếu so vi Tiu Long, Quý ròm, và thng Mnh.
Lang Thang Trong Rừng (Nguyễn Nhật Ánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lang Thang Trong Rừng (Nguyễn Nhật Ánh) - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Lang Thang Trong Rừng (Nguyễn Nhật Ánh) 9 10 831