Ktl-icon-tai-lieu

LỮ KHÁCH CHIỀU CUỐI ĐÔNG

Được đăng lên bởi An Mai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Löõ khaùch chieàu cuoái ñoâng !
(Saùng taùc : Mai vaên AÂn)
Chuoâng nhaø thôø
ruïng xuoáng caønh thoâng giaø coåi
Nhen nhoám trong loøng
nhöõng noát nhaïc chieàu ñoâng
Gioù coá níu toâi
veà vôùi saâu thaúm
Gioït caø pheâ maën noàng
chen chuùc noùi lôøi yeâu
Toâi laø ngöôøi khoâng thích
nuï cöôøi maét cay ñaéng
Canh caùnh trong loøng
nhöõng caùnh chim xa
Möa trong ta
rôi rôùt aùnh traêng ngaø
Löõ khaùch chaïnh loøng
döøng böôùc ngaém
nhìn hoa !
LỮ KHÁCH CHIỀU CUỐI ĐÔNG - Người đăng: An Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
LỮ KHÁCH CHIỀU CUỐI ĐÔNG 9 10 614