Ktl-icon-tai-lieu

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Được đăng lên bởi ngocnhienntt
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYEÃN THÒ NGOÏC BÍCH

- Toùm taét vaên baûn töï söï laø
gì ?

- Keå ra caùc nhaân vaät quan troïng
trong truyeän ngaén Laõo Haïc cuûa
Nam Cao.

-Em haõy cho bieát yeâu caàu
ñoái vôùi moät vaên baûn toùm taét.
- Muoán toùm taét vaên baûn töï
söï, theo em caàn laøm gì ?

Tieát 19

• LUYEÄN TAÄP TOÙM TAÉT
VAÊN BAÛN TÖÏ SÖÏ

Baøi taäp 1:

a) Con trai laõo Haïc ñi ñoàn ñieàn cao su, laõo chæ coøn laïi
“caäu Vaøng”.
b) Laõo Haïc coù moät ngöôøi con trai, moät maûnh vöôøn vaø
moät con choù vaøng.
c) Laõo mang tieàn daønh duïm ñöôïc göûi oâng giaùo vaø nhôø
oâng giaùo troâng coi maûnh vöôøn.
vieä
bieå
uu vaø
d) Vì muoán ñeåSöï
laïi maû
vöôø
n cho
Söï
vieänchc tieâ
tieâuu
bieåcon,
vaølaõo phaûi baùn
con choù.
nhaâ
nn vaä
tt quan
nhaâ
vaä
quan
e) Moät hoâm laõo xin Binh Tö moät ít baû choù.
gg ñaõ
ñöôï
cc neâ
troï
nngaø
ñaõ
ñöôï
neâunu, laõo kieám ñöôïc
g) Cuoäc soángtroï
moãin
y moä
t khoù
khaê
chöa
?? t traän khuûng khieáp.
gì aên naáy vaø bò
oám moä
chöa
h) Laõo boãng nhieân cheát – caùi cheát thaät döõ doäi.
i) OÂng giaùo raát buoàn khi nghe Binh Tö keå chuyeän aáy.
k) Caû laøng khoâng hieåu vì sao laõo cheát, tröø Binh Tö vaø
oâng giaùo.

Nhöõng söï vieäc tieâu bieåu vaø
caùc nhaân vaät quan troïng cuûa
truyeän laõo Haïc ñaõ ñöôïc lieät
keâ khaù ñaày ñuû nhöng coøn loän
xoän, caàn saép xeáp laïi.
Haõ
Haõyy saé
saépp xeá
xeápp
hôï
hôïpp lí.
lí.

a) Con trai laõo Haïc ñi ñoàn ñieàn cao su, laõo chæ coøn laïi
“caäu Vaøng”.
b) Laõo Haïc coù moät ngöôøi con trai, moät maûnh vöôøn vaø
moät con choù vaøng.
c) Laõo mang tieàn daønh duïm ñöôïc göûi oâng giaùo vaø nhôø
oâng giaùo troâng coi maûnh vöôøn.
d) Vì muoán ñeå laïi maûnh vöôøn cho con, laõo phaûi baùn
con choù.
e) Moät hoâm laõo xin Binh Tö moät ít baû choù.
g) Cuoäc soáng moãi ngaøy moät khoù khaên, laõo kieám ñöôïc
gì aên naáy vaø bò oám moät traän khuûng khieáp.
h) Laõo boãng nhieân cheát – caùi cheát thaät döõ doäi.
i) OÂng giaùo raát buoàn khi nghe Binh Tö keå chuyeän aáy.
k) Caû laøng khoâng hieåu vì sao laõo cheát, tröø Binh Tö vaø
oâng giaùo.

b) Laõo Haïc coù moät ngöôøi con trai, moät maûnh vöôøn

vaø moät con choù vaøng.
a) Con trai laõo Haïc ñi ñoàn ñieàn cao su, laõo chæ coøn laïi
“caäu Vaøng”.
d) Vì muoán ñeå laïi maûnh vöôøn cho con, laõo phaûi baùn
con choù.
c) Laõo mang tieàn daønh duïm ñöôïc göûi oâng giaùo vaø nhôø
oâng giaùo troâng coi maûnh vöôøn.
g) Cuoäc soáng moãi ngaøy moät khoù khaên, laõo kieám ñöôïc
gì aên naáy vaø bò oám moät traän khuûng khieáp.
e) Moät hoâm laõo xin Binh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự - Người đăng: ngocnhienntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự 9 10 93