Ktl-icon-tai-lieu

Luyện từ và câu

Được đăng lên bởi Hiếu Nguyễn Minh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M«n Tieáng Vieät lôùp 4
LuyÖn tõ vµ c©u
LuyÖn tËp vÒ c©u kÓ ai lµm g× ?
Ng­êi­d¹y:­Lª­ThÞ­Liªn

Thø ba ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010
LuyÖn tõ vµ c©u
LuyÖn tËp vÒ c©u kÓ Ai lµm g× ?
Bµi 1: T×m c¸c c©u kÓ Ai lµm g× ? Trong ®o¹n v¨n sau:
§ªm tr¨ng. BiÓn yªn tÜnh. Tµu chóng t«i bu«ng neo
trong vïng biÓn Trêng Sa.
Mét sè chiÕn sÜ th¶ c©u. Mét sè kh¸c qu©y quÇn trªn
boong sau, ca h¸t, thæi s¸o. Bçng biÓn cã tiÕng ®éng
m¹nh. C¸ heo gäi nhau qu©y ®Õn quanh tµu nh ®Ó chia
vui.

Thø ba ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010
LuyÖn tõ vµ c©u
LuyÖn tËp vÒ c©u kÓ Ai lµm g× ?
Bµi 2: X¸c ®Þnh bé phËn chñ ng÷, bé phËn vÞ ng÷ trong c¸c c©u
võa t×m ®îc
- Tµu chóng t«i bu«ng neo trong vïng biÓn Trêng Sa.
CN

VN

- Mét sè chiÕn sÜ th¶ c©u.
CN

VN

- Mét sè kh¸c qu©y quÇn trªn boong sau ca h¸t, nh¶y móa.
CN

VN

- C¸ heo gäi nhau qu©y ®Õn quanh tµu nh ®Ó chia vui.
CN

VN

Thø ba ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010
LuyÖn tõ vµ c©u
LuyÖn tËp vÒ c©u kÓ Ai lµm g× ?
Bµi 3: ViÕt ®o¹n v¨n kho¶ng 5 c©u kÓ vÒ c«ng viÖc trùc nhËt
líp cña tæ em, trong ®ã cã dïng kiÓu c©u Ai lµm g× ?
VD: S¸ng Êy, chóng em ®Õn trêng sím h¬n mäi ngµy. Theo
ph©n c«ng cña tæ trëng Lª, chóng em lµm viÖc ngay. Hai b¹n
H¹nh vµ Hoa quÐt thËt s¹ch nÒn líp. B¹n Hïng vµ Lan kª dän
l¹i bµn ghÕ. B¹n Th¬m lau bµn c« gi¸o, lau b¶ng ®en. B¹n tæ
trëng th× quÐt tríc cöa líp. Cßn em th× s¾p xÕp l¹i c¸c ®å dïng
häc tËp vµ s¸ch vë bµy trong chiÕc tñ con kª cuèi líp. ChØ mét
lo¸ng, chóng em ®· lµm xong mäi viÖc.

...
LuyÖn tõ vµ c©u
LuyÖn tËp vÒ c©u kÓ ai lµm g× ?
M«n Tieáng Vieät lôùp 4
Ngêid¹y:Lª ThÞLiªn
Luyện từ và câu - Trang 2
Luyện từ và câu - Người đăng: Hiếu Nguyễn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Luyện từ và câu 9 10 575