Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận đề kiểm tra

Được đăng lên bởi Trần Thị Thu Thủy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ
Trường THCS & THPT Hà Trung

KTĐK- BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 - Lớp: 8
Năm học: 2014 – 2015
Thời gian làm bài: 90 phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
NỘI DUNG – CHỦ
ĐỀ
Nhận biết
I. Tập
làm văn

TỔNG SỐ

Tên bài:
- Văn Tự
sự kết
hợp yếu
tố miêu tả
& biểu
cảm.

1.
Khái
niệm yếu tố
miêu
tả?
Biểu cảm?
-Vai
trò
của chúng
trong văn
tự sự.

Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20 %

MỨC ĐỘ
Vận
Thôn
dụng
g hiểu
(1)

TỔNG SỐ
Vận dụng
(2) (nếu có)

2.
Kể chuyện
đời thường
có kết hợp
yếu tố miêu
tả, biểu
cảm.
Số điểm: 8
Tỉ lệ: 80 %

Số câu:2
Số điểm:10

Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100 %

Chú thích:
a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: …20…% nhận biết + ….. % thông hiểu + ……% vận
dụng (1) + 80% vận dụng (2), tất cả các câu đề tự luận (TL)
b) Cấu trúc bài: 2 câu
c) Cấu trúc câu hỏi:
- Số lượng câu hỏi (ý) là: 2

...
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KTĐK- BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 - Lớp: 8
Trường THCS & THPT Hà Trung Năm học: 2014 – 2015
Thời gian làm bài: 90 phút
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
NỘI DUNG – CHỦ
ĐỀ
MỨC ĐỘ TỔNG SỐ
Nhận biết
Thôn
g hiểu
Vận
dụng
(1)
Vận dụng
(2) (nếu có)
I. Tập
làm văn
Tên bài:
- Văn Tự
sự kết
hợp yếu
tố miêu tả
& biểu
cảm.
1.
- Khái
niệm yếu tố
miêu tả?
Biểu cảm?
-Vai trò
của chúng
trong văn
tự sự.
2.
Kể chuyện
đời thường
có kết hợp
yếu tố miêu
tả, biểu
cảm.
Số câu:2
Số điểm:10
TỔNG SỐ Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20 %
Số điểm: 8
Tỉ lệ: 80 %
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100 %
Chú thích:
a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: …20…% nhận biết + ….. % thông hiểu + ……% vận
dụng (1) + 80% vận dụng (2), tất cả các câu đề tự luận (TL)
b) Cấu trúc bài: 2 câu
c) Cấu trúc câu hỏi:
- Số lượng câu hỏi (ý) là: 2
Ma trận đề kiểm tra - Người đăng: Trần Thị Thu Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ma trận đề kiểm tra 9 10 634