Ktl-icon-tai-lieu

Mẹ ghẻ, con ghẻ (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 5440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
gh con gh

1

www.hobieuchanh.com

gh , con gh
Bi u Chánh

Quy n I:
PH N TH

NH T: CHÍ L P THÂN
CH

NG I

(1)
m nào c ng v y, h qua tháng 6 thì tr i m a d m d , m a cho ru ng n i n c ng
nhà nông ón t mà c y lúa mùa, b i vì m gieo hôm m ng 5 tháng 5 ã g n úng l a.
C theo l y, nên b a này là 19 tháng 6, h i tr a m a x i x m t ám th t l n, r i c r
rã ti p hoài, m a cho n n a chi u mà c ng con lâm râm, ch a ch u d t h t.
D c theo l Càng Long i Trà Vinh, l i ngã ba
ng M Huê t vô Su i C n, chi u nay
quang c nh trông ra có v
c bi t, không gi ng m y ch khác. Trên gi ng thi âu ó th y
u im lìm, mà nh gi t m a mát m cây c i xanh t i, l i nhà nào c ng ang n u c m chi u,
khói b c lên mà b m a không bay tan ra
c, b i v y m y nóc nhà b p khói v n v m t mù
nh mây bao ph
trên. Còn ngoài ru ng thì ch này ng i ta b a, ch kia ng i ta nh m
ch n ng i ta
ng cây, nông phu xúm xít t khóm trong ng, k hát ng i hò cho vui
ng quên nh c nh n, quên l nh l o.
K du hí b tr i m a t t h không ngh u ngh n ngoài
ng
c, thì h lúng túng,
nên bu n b c. Mà ng i làm n g p m a gió thu n hòa nh v y thì h vui m ng, vui vì b p
u kh i khô, m ng vì ru ng
n c c y.
M t chi c xe h i ò, s n màu
lòm, phía Trà Vinh ch y lên, qua c u m m, bóp kèn
te te, r i b t máy ng ng ngay ngã ba
ng Su i C n, tr c u máy khói lên nghi ngút.
M t c u trai tr c ch ng 15, 16 tu i, m t mày sáng s a b t ng m nh m , u i nón n
en, mình m c áo tr ng qu n tr ng trên xe leo xu ng, tay ôm m t gói , ngoài bao b ng
ch n t m s c xanh s c . Vì tr i m a lâm râm, c u s
t mình, nên ch y ri t vô quán c a i
Ba Th i bên
ng mà t, còn chi c xe ò thì r x ng và sang s rút ch y th ng ra ch Càng
Long.
C u trai này tên Quí, n m nay 16 tu i, con c a ông i-bái T n trong làng M Huê ây,
nhà
a bên l , cách ngã ba Su i C n không y hai tr m th c. M y b a rày, c u xu ng
Trà Vinh d thi b ng S h c,
u nhà th y Sang h i tr c có d y tr ng Càng Long. H i
tr a này h i kh o khi ch m bài xong m i kêu tên các trò thi u. Quí nghe kêu tên h mình.
Quí m ng lung l m, m ng vì tr ng Càng Long m i b t u n m nay cho 5 trò cho i thi s
c, 4 trò u r t, duy mình
c u, mình làm r ràng cho th y, làm vui lòng cha và ch ,
mà có l ch ng khai tr ng s
c lên Sài Gòn ho c qua C n Th mà h c thêm ng l y
ng Thành chung r i làm th y giáo hay làm th y ký, th y thông.
V i trí ý th a mãn hân hoan c a trò m i thi u. Quí ch y vô c a quán, m t mày t i rói,
mi ng chúm chím c i.
Cô H ng, con gái c a dì Ba Th i là ch quan ã tu i 15, nhan s c xinh p, mà tánh n t
vui v th t thà nh tr 11, 12 tu i. V a th y Qu...
 gh con gh 1 www.hobieuchanh.com
 gh, con gh
 Biu Chánh
Quyn I:
PHN TH NHT: CHÍ LP THÂN
CHNG I
(1)
m nào cng vy, h qua tháng 6 thì tri ma dm d, ma cho rung ni nc ng
nhà nông ón t mà cy lúa mùa, bi vì m gieo hôm mng 5 tháng 5 ã gn úng la.
C theo ly, nên ba này 19 tháng 6, hi tra ma xi x mt ám tht ln, ri c r
rã tip hi, ma cho n na chiu mà cng con lâm râm, cha chu dt ht.
Dc theo l Càng Long i Trà Vinh, li nba ng M Huê t Sui Cn, chiu nay
quang cnh tng ra có vc bit, không ging my ch khác. Tn ging thi âu ó thy
u im lìm, mà nh git ma mát m cây ci xanh ti, li nhà nào cng ang nu cm chiu,
khói bc lên mà b ma kng bay tan ra c, bi vy my nóc nhà bp ki vn v mt
nh mây bao ph trên. Còn ngoài rung thì ch này ngi ta ba, ch kia ngi ta nh m
ch n ngi ta ng cây, nông phu xúm xít t khóm trong ng, k hát ngi hò cho vui
ng quên nhc nhn, quên lnh lo.
K du b tri ma t t h không nghu nghn ngoài ng c, th lúng túng,
nên bun bc. Mà ngi m n gp ma gió thun hòa nh vy thì h vui mng, vui vì bp
u khi khô, mng vì rung  nc cy.
Mt chic xe hi ò, sn màu  lòm, phía Trà Vinh chy lên, qua cu m m, bóp kèn
te te, ri bt máy ngng ngay ngã ba ng Sui Cn, trc u máy khói lên nghi nt.
Mt cu trai trc chng 15, 16 tui, mt mày sáng sa b tng mnh m, u i nón n
en, mình mc áo trng qun trng trên xe leo xung, tay ôm mt gói , ngoài bao bng
chn tm sc xanh sc . Vì tri ma lâm râm, cu st nh, nên chy rit vô quán ca i
Ba Thi bên ng mà t, còn chic xe ò thì r xng và sang s rút chy thng ra ch Càng
Long.
Cu trai này tên Quí, nm nay 16 tui, con ca ông i-bái Tn trong làng M Hây,
nhà a bên l, cách ngã ba Sui Cn không y hai trm thc. My ba rày, cu xung
Trà Vinh d thi bng S hc, u nhà thy Sang hi trc có dy trng Càng Long. Hi
tra này hi kho khi chm bài xong mi kêu tên các trò thi u. Quí nghe kêu tên h mình.
Qmng lung lm, mng vì trng Càng Long mi bt u nm nay cho 5 trò cho i thi s
c, 4 trò u rt, duy mình c u, mình làm r ràng cho thy, làm vui lòng cha và ch,
mà có l chng khai trng sc lên Sài Gòn hoc qua Cn Th mà hc thêm ng ly
ng Thành chung ri làm thy giáo hay làm thy ký, thy thông.
Vi trí ý tha mãn hân hoan ca trò mi thi u. Qchy vô ca quán, mt mày ti rói,
ming chúm chím ci.
Hng, con gái ca Ba Thi là ch quan ã tui 15, nhan sc xinh p, mà tánh nt
vui v tht thà nh tr 11, 12 tui. Va thy Quí bc vô ca thì Hng hi:
- Anh thi u phi hôn anh Quí?
- , u.
- ó! Em nói trúng hay không h.
- Gii à!
- Ch M hay ri cha?
Mẹ ghẻ, con ghẻ (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẹ ghẻ, con ghẻ (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Mẹ ghẻ, con ghẻ (Hồ Biểu Chánh) 9 10 512