Ktl-icon-tai-lieu

Một chữ tình (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 3091 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M t ch tình

1

www.hobieuchanh.com

t Ch Tình
Bi u hánh
I
CHÚA NH T, h c trò tr ng Chasseluop Laubat ra i ch i h t, duy có trò b ph t
i ch ng m i l m trò th y ngày thi ã c n r i, mu n h c ôn, nên còn l i trong tr ng mà
thôi.
Lúc tr a tr i m a dông trót m t gi
ng h , me
lá y sân, cát ch khô ch
t.
c trò ng tr a th c d y vào l p h c bài cho n 4 gi chi u m i ra ngoài hàng t ng i ch i.
u này n m ba h c trò gi m nhau ng i trò chuy n, u n vài ba trò d t nhau i l i i qua.
Ph m Qu ng Giao tay c m cu n sách “Pháp v n b th ” ch n l n i l i m t góc v ng
, r i ng i d sách ra c. Tr i tuy ã d t m a, song gió th i ng n me o n o i, h lu ng gió
n thì n c ng trên cây
xu ng, r i lá me c ng lát át r t theo. Qu ng Giao tính ki m
ch v ng h c cho d , nào dè d sách ra c ch a
c m y hàng mà ngoài sân n c tuôn lá
ã m y l n, làm cho trò ta lãng trí c mà không nh chi h t.
Qu ng Giao cu n sách trên g i, tay trái thì è, còn tay m t thì ch ng c m, ng i ngó
ra ngoài sân, m t nhìn c nh v t tiu hiu, trí t ng ti n trình càng ái ng i. Ng i h i lâu, b ng
nghe sau l ng có ti ng gi y ng t, Qu ng Giao day l i th y trò Lê Bác Ái ch n i nhè nh ,
mi ng c i chúm chím,
ng xâm xâm b c t i, ý mu n lén ch c cho gi t mình ch i. Bác
Ái th y Qu ng Giao day l i, không còn th ch c gh o
c, m i c i l n r i gi t cu n sách
mà h i r ng:
- H c gi ng gì ây anh?
-

c b y Pháp qu c v n h c ch i v y mà.

- Anh gi i quá! Tr i này mà
ch ng h khi nào tôi h c
c.
- Tôi c ng v y, nãy gi

c sách

c ch . Tôi có tánh k , h tr i m a tôi bu n,

em sách l i ng i ây ch có

c

c câu nào âu.

Bác Ái ng i k m t bên Qu ng Giao, tay l t sách lia l a, dòm ngó láo liên m t h i
p cu n sách l i m t bên nói v i Qu ng Giao r ng:
- B a nay còn có 4 tu n l n a m i t i ngày thi anh há?
-

.

- Anh nh

n ngày thi anh s hay không?

- S gi ng gì?
y tr

- Thi t, h c nh hai anh em mình ây i thi thì c ng ít s . Ng t ch ng thi có h c trò
ng khác vào thi chung v i mình, b i v y tôi còn lo m t chút.

- Lo sao? H thi ph n h , mình thi ph n mình, h làm bài
r i h b t m mình
c hay sao mà lo.
- Không ph i! Tôi lo là lo h gi t th
Chasseloup mình ch .
1

nh t, th

s

m thì

u, ch có

nhì r i thì m t danh ti ng t i

M t ch tình

2

www.hobieuchanh.com

- Thi thì ph i rán ch sao, mà tôi bi t tôi gi t th nh t không

c âu.

- Sao v y?
- T i cái m ng tôi không có, h c thì h c ch không khi nào giành th nh t

c âu.

- M ng là cái gì? Anh khéo nói thì thôi!
- V y ch anh không th y sao? M y n m h c trong l p có thua ai âu, mà m y l n thi
có l n nào tôi ng th nh t âu nà...
Mt ch tình 1 www.hobieuchanh.com
1
t Chnh
 Biu hánh
I
CHÚA NHT, hc trò trng Chasseluop Laubat ra i chi ht, duy có trò b pht
i chng mi lm trò thy ngày thi ã cn ri, mun hc ôn, nên còn li trong trng mà
thôi.
Lúc tra tri ma dông trót mt ging h, me  lá y sân, cát ch khô cht.
c trò ng tra thc dy vào lp hc bài cho n 4 gi chiu mi ra ngoài hàng t ngi chi.
u này nm ba hc trò gim nhau ngi trò chuyn, u n vài ba trò dt nhau i li i qua.
Phm Qung Giao tay cm cun sách “Pháp vn b th” chn ln i li mt c vng
, ri ngi dch ra c. Tri tuy ã dt ma, song gió thi ngn me on oi, h lung gió
n thì nc ng trên cây  xung, ri lá me cng lát át rt theo. Qung Giao tính kim
ch vng hc cho d, nào dè d sách ra c cha c my hàng mà ngoài sân nc tn
ã my ln, làm cho trò ta lãng trí c mà không nh chi ht.
Qung Giao  cun sách trên gi, tay trái thì è, còn tay mt thì chng cm, ngi n
ra ngoài sân, mt nn cnh vt tiu hiu, ttng tin trình càng ái ngi. Ngi hi lâu, bng
nghe sau lng có ting giy ng t, Qung Giao day li thy trò Lê Bác Ái chn i nhè nh,
ming ci chúm chím, ng xâm xâm bc ti, ý mun lén chc cho git mình chi. Bác
Ái thy Qung Giao day li, không còn th chc gho c, mi ci ln ri git cun sách
mà hi rng:
- Hc ging gì ây anh?
- c by Pháp quc vn hc chi vy mà.
- Anh gii quá! Tri này mà c sách c ch. Tôi có tánh k, h tri ma tôi bun,
chng h khi nào tôi hc c.
- Tôi cng vy, nãy giem sách li ngi ây chc c câu nào âu.
c Ái ngi k mt bên Qung Giao, tay lt sách lia la, dòm nláo liên mt hi 
p cun sách li mt bên nói vi Qung Giao rng:
- Ba nay còn có 4 tun l na mi ti ngày thi anh há?
- .
- Anh nhn ny thi anh s hay không?
- S ging gì?
- Thit, hc nh hai anh em mình ây i thi thì cng ít s. Ngt chng thi có hc t
y trng khác vào thi chung vi mình, bi vy tôi còn lo mt chút.
- Lo sao? H thi phn h, mình thi phn mình, hm bài  sm thì u, ch
ri h bt m mình c hay sao mà lo.
- Không phi! Tôi lo là lo h git th nht, th nhì ri thì mt danh ting ti
Chasseloup mình ch.
Một chữ tình (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một chữ tình (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Một chữ tình (Hồ Biểu Chánh) 9 10 60